.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

АНАЛІЗ І АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ АРМ.

 

Комп’ютеризація народного господарства України – один з основних чинників підвищення ефективності виробництва, забезпечення розвитку економіки й техніки нашої країни згідно з вимогами міжнародних стандартів. Разом з тим в цій галузі спостерігається значне відставання від передового світового досвіду. Практично всі вітчизняні технічні і техноглогічні засоби комп’ютеризації виявилися непридатними для використання в сучасних умовах і змінюються на відповідні зарубіжні зразки, як правило застарілих типів. Тому проблема комп’ютеризації економіки України має не кількісний характер, а якісний, тобто полягає не в збільшенні кількості апаратних чи технологогічних засобів комп’ютеризації, а в їх якісній зміні, зокрема у впровадженні інформаційних систем нового покоління.

Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний бухгалтер. Він не лише відповідає за ведення рахунків бухгалтерського обліку, але і здійснює велику роботу по плануванню, контролю, оцінці і огляду господарської діяльності підприємства, по аудируванню і розробці управлінських рішень.

Для удосконалення управління підприємством необхідно використовувати нові методи управління і сучасні технічні засоби побудови різноманітних інформаційних систем.в першу чергу необхідно провести корінну реконструкцію його технічної і інформаційної бази на основі введення автоматизованої системи обліку, контролю і аудиту.

Керівники і фахівці , які пов’язаніз конкретним управлінням не можуть обходитися без вірогідної оперативної зовнішньої і внутрішньої інформації при при виробленні та прийнятті управлінських рішень, які спрямовані на покращення виробничої, господарської та іншої діяльності керованого ними суб‘єкта управління. Діючі сиситеми автоматизованої або машинної обробки економічної інформації , як правило , забезпечують внутрішньою інформацією лише бухгалтерський облік, статистику, складання зведеної звітності, тощо. А тому необхідну інформацію для вироблення та прийняття управлінських рішень керівники здебільшого вимушенні збирати і обробляти вручну або іншим неефективним способом. При виконанні такої технічної роботи-а вонв дорого коштує і забирає багато часу- їм не вистачає інколи часу для оперативного аналізу процесів, які відбуваються на ринку та у виробничо-господарській діяльності, тому вони наспіх підготовлюють управлінські рішення, які не завжди оптимальні  і ефективні. Врешті зазнають збитків виробництво та інші ланки, що за умов ринкових відносин призводить об‘єкт управління до банкрутства.

Для того, щоб півдвищить оперативність і покращити якість управління, а також щоб постійно вдосконалювати методи управління, потрібно забезпечувати керівників своєчасною і об‘єктивно необхідною інформацією зовнішнього і внутрішнього характеру, яку б вони використовували при виробленні та прийнятті управлінських рішень.

Розробки вчених і практиків спрямовані на всебічну комп‘ютеризацію , з одного боку, правової, ділової, економічної інформації, яка стосується автоматизації управління в організаційно-економічних об‘єктах різних рівнів і призначень, з іншого-соціально-побутової інформації, яка потрібна населенню як послуга для забезпечення нормальної життєдіяльності.

При обліку, контролі, аудиті та аналізі фінансової звітності підприємства використовують зведені форми та звітні дані бухгалтерського обліку, які в свою чергу базуються на первинному та поточному обліку.

Рішення задач зведеного обліку і складання звітності базується на первинній інформації , що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку.

Зведений облік і складання звітності включає в себе задачі узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з подальшим групуванням отриманих даних по одному або декільком рахунках з метою формування даних для складання звітності, аналізу, контролю та аудиту.

Вся інформація , яка використовується при обліку , контролі, аналізі та аудиті можна представити за допомогою наступної таблиці :

Таблиця 13.

Види інформації.

Вхідна інформація

Нормативно-довідкова інформація

вихідна інформація

1бухгалтерська довідка

2інформація отримана з інших АРМ

3книга обліку господарських операцій

1д.курсу валют

2д.рахунків бухгалтерського обліку

3д.вказівок по веденню рахунків

4д.допустимої кореспонденції рахунків

5д.формування показників звітності

6д.розрахунку показнмків підприємства

7д.-календар

8д.типових господарських операцій

9д.підприємств

1баланс

2форма №2

3форма №3

4декларація проприбуток підприємства

5декларація на ПДВ

6звіт про нарахування коштів на дорожні витрати

7розрахунок комунального податку

8звіт про нарахування страхових внесків і інших надходжень і видатків коштів Пенсійного фонду

9розрахунок акцизного збору

10звіт про рух коштів в іноземній валюті

 

АРМ бухгалтера зведеного обліку і складання звітності передбачає відображення господарських операцій , що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку, які служать засобом економічного групування господарських засобів і джерел, виражених в грошовому і натуральному вигляді, і дозволяють отримати у зручному вигляді інформацію, необхідну для управління підприємством.

При цьому використовують дві взаємопов’язані рахунків бухгалтерського обліку- по синтетичним і аналітичним рахункам, що відрізняються ступенем деталізації обліку засобів і джерел, що має важливе значення як для посилення контролю за правильністю самого обліку, так і для ефективного використання інформації в управлінні підприємством. Поряд з відображенням господарської діяльності підприємства комплекс задач зведеного обліку забезпечує автоматизоване складання бухгалтерського балансу і звітності, що являє собою заключний етап облікового процесу і виконується по закінченні звітного періоду.

Раціональна організація синтетичного і аналітичного обліку господарських операцій із застосуванням АРМ бухгалтера забезпечує:

-         контроль за рухом статутного фонду в частині основних і оборотних засобів підприємства;

-         контроль за утворенням і порядком використання амартизаційного фонду, єдиного фонду оплати праці, фондів соціального розвитку і спеціального призначення;

-         збереження грошових коштів і контроль за використанням їх по цільовому призначенню;

-         виявлення фінансових результатівдіяльності підприємства і контроль за розподілом доходу;

-         систематизацію і узагальнення даних про виробничо-господарську діяльність підприємства в аналітичному і синтетичному розрізах для прийняття управлінських рішень.

Рішення задач зведеного обліку і складання звітності базується на первинній інформації, що виникає в процесі фінансово-господарської діяльності, а також на інформації, яка повністю формується в процесі рішення задач інших ділянок обліку:

-    інформація про облік основних засобів;

-         інформація про облік матеріальних цінностей;

-         інформація про облік готової продукції, її відгрузки і реалізації;

-         інформація про облік фінансово-господарських операцій;

-         інформація про облік праці і заробітної плати;

-         інформація про облік витрат на виробництво.

Перелік номенклатур ,що використовується в обліку, контролі та аналізі можна представити у вигляді таблиць:

Таблиця 14.

 

Облікові номенклатури первинного обліку основних засобів.

 

Характеристика даних для обліку

Використання облікових даних

У вираженні

 

Нат.     Варт.

Носії, де інформація зявляється вперше.

Примітка

Надходження ОЗ:

Назва обєкта

Початкова вартість

Джерело надходження

Облік наявності та руху

Пообєктний

Облік, облік за матеріально-відповідальними особами.

 

+            -

+           +

Акт приймання ОЗ

 

Передача ОЗ у межах господарства:

Назва обєкта

Початкова вартість

Підрозділ, що передає

Підрозділ, який приймає

Те саме

 

 

 

+          -

-          +

 

+          -

 

+          -

Накладна на внутрішнє передавання

 

 

 

Таблиця 15.

Облікові номенклатури поточного обліку основних засобів.

 

Группа

Пігрупа

Субпігрупа

Будівля

Виробничі корпуси

Склади, кладові, комори

Залізобетонні, цегельні, камяні тощо.

Споруди

Водонапірні башти

Резервуари

Дороги та інше

Те саме

Передавальні пристрої

Силові машини та устаткування автоматизовані

Силові машини та устаткування не автоматизовані

Те саме

Машини, устаткування.

 

 

 

Таблиця 16.

Номенклатури, що застосовуються при аналізі, контролі та аудиті:

 

Перелік даних

Номенклатур

Вимірники

З яких носіїв інформації одержані

Вартісні

Натур.

норм-х

Мин.року

звіт.року

1

Баланс (форма №1)

+

-

2

1

1

2

Звіт про фінансові результати (форма № 2)

+

-

 

 

 

3

Декларація про прибуток підприємства

+

-

 

 

 

4

Звіт про рух коштів в іноземній валюті

+

-

 

 

 

 

Завершальним етапом процесів обліку, контролю, аналізу та аудиту є оформлення результатів. При обліку це- звітні бухгалтерські форми та інші документи , встановлені законодавчо.

При аналізі, контролі та аудиті- безтекстові таблиці, малюнки, креслення, схеми, графіки, акти перевірки, оцінкові і експертні висновки , тощо.

Обліковий процес складається з багатьох блоків, які повинні бути конкретизовані і представлені у технологічних та структурних аспектах.

Базове підприємство має змішаний галузевий напрямок- торгівля і громадське харчування.

Обліковий процес поділяється на три етапи:

1.     Первинний облік-це первинне спостереження і фіксація у носіях облікової інформації-документах. На підприємстві проведено компютерну мережу за допомогою якої всі первинні явища автоматично заносяться до реєстрів бухгалтерського обліку, при необхідності їх роздруковують.

2.     Поточний облік-це реєстрація первинних даних у системі рахунків. На ОП “Сузіря” при поточному обліку здійснюється перевірка введених первинних даних які автоматично розносяться по рахунках, а також вносяться ті господарські операції які відбуваються за межами підприємства (внесення банківських виписок, тощо).

3.     Підсумковий облік-це заключний етап, який можна охарактеризувати як упорядковану сукупність операцій з формувань показників, що відображують результати виробничої і господарської діяльності підприємства за певний період.

Створення форм документів формування різних первинних, проміжних та підсумкових даних та показників, складання звітності пов’язані з великою кількістю операцій, у здійсненні яких беруть участь багато виконавців.

Це потребує заздалегідь продуманої системи їхніх дій і процедур руху облікової інформації як у просторі так і в часі. Упорядкування цього процесу , тобто руху документів та виконання різних робіт, у проактиці називають документооборотом.

Основне завдання організації руху документів у обліковому процесі- це оптимізація каналів передавання та звязку обліковиз осередків-виконавців. Ці канали зв’язку можуть бути представленні з різним ступенем агрегування- від фіксації кожного окремого носія облікової інформації до узагальненої характеристики потоків інформації.

Документопотік – це сукупність операцій передавання з одного робочого місця на інше даних, зафіксованих на кількох носіях облікової інформації.

Формування документопотоків залежить від організаційної побудови і структури господарства, форми організації обліку, типів, виду та характеру технічних та організаційних засобів, обчислювальних машин, які використовуються в обліковому процесі. Вони бувають різної інтнсивності, що потребує особливої уваги при організації облікового процесу.

Для більш наочного прикладу наведемо таблицю:

Таблиця 17.

Формування документопотоків.

 

Назва роботи

склад

Бухгалтерія

Зовнішні користувачі

1

Відображення у первинних документах

 

 

 

2

Передача у бухгалтерію

 

 

 

3

Відображення в обліку

 

 

 

4

Зведеня даних

 

 

 

5

Відображення у звітності

 

 

 

6

Передача зовнішнім користувачам

 

 

 

 

Для одержання зведених підсумкових показників при складанні звітних форм потрібна заздалегідь продумана система руху носіїв у часі та просторі на завершальному етапі обліку. Організація підсумкових робіт має свої особливості. Насамперед визначають споживачів підсумкової інформації, для чого спочатку складають перелік адресатів і форм звітності, використовуючи табель-календар звітності. Наприклад:

Таблиця 18.

Перелік адресатів і форм звітності.

 

Назва

Форма

Строк подання

Відповідальна особа

Спосіб відправлення

Адреса, куди подати

Баланс

№ 1

25.01

Гол. бух.

поштою

Стат. Управління, податкова адміністрація

Звіт про фін. результати.

№ 2

24.02

Гол. бух.

поштою

Стат. Управління, податкова адміністрація

Звіт про фін. майновий стан

№ 3

18.01

Гол. бух.

поштою

Стат. Управління, податкова адміністрація

 

Контрольний процес складається з великої кількості операцій. Контрольна операція- це дія над економічними даними з метою одержання різних проміжних і кінцевих показників, придатних для оцінки результатів роботи.

При організації контрольного процесурозрізняють три етапи: підготовка даних для контролю, перевірка даних різними прийомами контролю та узагальнення результатів контролю.

У контрольному процесі не формують документ і документопотоки у прямому розумінні. Немає й жорсткої регламентації. Строки та послідовіність робіт всеодно потрібно планувати, як виконавцям так і за структурними підрозділами. Найбільш доцільною формою планування є графік.

Аналітичний процес як технологічна сукупність складається з кількох видів самостійних робіт, кожний із яких в свою чергу , поділяються на самостійні операції.

Операції, що використовуються в аналітичному процесі, поділяються на три типи: механічні, переробні та творчі.

Типи операцій дають змогу визначити три види організаційних місць роботи- виконавчі пости: для висококваліфікованих спеціалістів, для спеціалістів середнього рівня і для технічних виконавців.

Співвідношення різних операцій формує аналітичну інформаційну базу, кілька аналітичних фах формують етап аналітичного процесу.

Організаційно аналітичний процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: підготовчого, аналітичної обробки та заключного.

На кожному етапі об’єктами організації аналітичного процесу є аналітичні номенклатури, носії аналітичних номенклатур, рух носіїв аналітичної номенклатури у процесі обробки та формування показників, забезпечення аналітичного процесу.

Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності.

Важливим елементом є перевірка якості джерел аналізу. Оскільки від якості джерел аналізу залежить вірогідність результатів аналізу, їх слід обовязково ретельно перевіряти, наприклад , за допомогою наступної таблиці:

 

Таблиця 19.

Перевірка якості джерел аналізу.

 

Форма 1-ша

Форма 2-га

Показник

№ форми

№ рядка

Сума, грн.

№ форми

№ рядка

Сума, грн.

Відмітка

Прибуток

Та ін.

1

 

030

500

2

070

500

Так

 

Ще одним важливим елементом є визначення складу виконавців з проведення аналізу. Кожному виконавцю повинен бути всиановлений конкретний строк з кожного виду робіт.

Таблиця 20.

Склад виконавців проведення аналізу.

 

Назва роботи

Строк виконання

Відповідальний виконавець

Вибірка даних із звітних форм:

Базових (планових)

Базових за минулий рік

Звітних за поточний рік

 

 

20.11

17.11

24.11

 

 

 

Пунш В.Л.

Корж П.Г.

Радко У.Ю.

Перевірка якості відібраних даних:

Правильність

Повнота

Погодженість

Наступність

Порівнянність

 

 

27.11

 

 

 

28.11

 

 

Корж П.Г.

 

 

 

Пунш В.Л.

Спрощення системи показників

29.11

Радко У.Ю.

 

При узагальнені аналітичної інформації дають оцінку результатів діяльності господарства, його рентабельності, платоспроможності, виявляють резерви виробництва, упущення, розробляють рекомендації. Основне в узагальнені- висновки та пропозиції, спрямовані на поліпшення роботи господарства.

         Створення інформаційних систем підприємства вцілому та інформаційні ситеми обліку приводить до появи нових організаційно-виробничих відносин та до змін вже діючих. Ці відношення закріплюються у відповідних правових нормах та нормативних актах.

Організаційне забезпечення.

Організаційне забезпечення- це визначення структурних підрозділів, їхні завдання, регламентування роботи облікового апарату, процеси обліку, контролю, аналізу, технології цих процесів на ЕОМ, тобто це структура облікового апарату, зміст його завдань і функцій, регламентація облікового, контрольного і аналітичного процесів роботи самого апарату.

Основними функціями персоналу при організації автоматизованої системи обліку є :

-збирання і реєстрація вихідних даних первинного обліку господарських операцій;

-приймання від облікового персоналу виправдовувальних документів і перенесення їх на машинні носії;

-контроль вірогідності і правильності створених і прийнятих первинних документів;

-виправлення помилок, допущенних при здійсненні операцій;

-формування і зведення машинних носіїв нормативно-довідкової інформації;

-тощо.

Застосування ПЕОМ і функціонування АРМ в основному впливають на зміну інформаційних функцій бухгалтерії: автоматизоване ведення даних, широке використання розподільчої БД, автоматизований контроль інформації, організація облікової інформації для контролю і аналізу, тощо. Це впливає на особливості організації виробництва і ступінь автоматизації його, розміри і структуру підприємства, його спеціалізацію, рівень підготовки і ділової здібності персоналу, функціональні і експлуатаційн можливості технічних засобів.

Правове забезпечення.

 Правове забезпечення включає систему нормативно-правових документів, які повиинні чітко регламентувати права і обовязки спеціалістів в умовах функціонування інформаційних систем на базі АРМ. Повинен бути розроблений та використаний на практиці увесь комплекс документів, котрі регламентують порядок зберігання і захисту інформації.

Правове забезпечення включає два види :

1.- нормативні акти, які розглядають питання розробки та впровадження ІСО;

2.-організзацію і функціонування ІСО.

Загальним нормативним документом для створення та функціонування ІСО на підприємстві є законовчі акти і постанови уряду України та нормативні акти міністерств. На онові загальних нормативних документів формуються локальні нормативні акти які закріплюють і регламентуюють конкретні відносини на підприємстві.

Основні питання які повинні бути закріпленні в ціх актах слідуючі:

1- наказ про створення ІСО контролю ,аналізу і аудиту ;

2 -учасники по створенню системи;

3- процес створення ІСО повинен регулювати планування робіт та їх організацію на різних стадяіях;

4 -стимулювання за розробку та впровадження ІС;

5-провове положення реалізації облікового процесу вцілому та його окремих стадій;

6- звзаємовідношення бухгалтерії з іншими підрозділами;

7- регламентація умов і організація праці облікових працівників і персоналу, що обслуговує ПК.

Вирішення цих та інших питань які складають основу правового забезпечення дозволяють в належному порядку проводити  забезпечення та нормативний рівень функціонування ІСО, контролю, аналізу та аудиту.

Соціальне забезпечення.

Ефективність праці бухгалтерії вцілому і кожного працівника зокрема залежить насамперед від атмосфери взаємної поваги, свідомого підкорення своєї поведінки високим моральним ідеалам , співробітництва між керівником і підлеглими, між працівниками як колегами.

Важлива роль в ефективному забезпеченні праці належить моральному мікроклімату. В колективі повинні переважати товариські взаємовідносини і дружба, взаємодопомога, глибока повага до кожного члена колективу, турбота про молоде покоління.

Психологічний мікроклімат у колективі формується в процесі роботи, у стосункаж між окремими співробітниками.

Важливим елементом культури праці є спеціальний робочий одяг (для роботи на ПК) , який повинен бути легким, гарним, практичним і відповідати вимогам гігієни праці. Форма, покрій і колір одягу повинні підкреслювати його ділове призначення.

Окремим елементом організації соціальних умов праці є добре організоване обслуговування, пов’язане з благоустроєм, харчуванням, санітарією і гігієною.

Інформаційне забезпечення.

Інформаційне забезпечення системи автоматизованого обліку, контролю і аудиту поділяєтьмя на :

1.-позамашинне інформаційне забезпечення, до якого входить:

а) система класифікації і кодування;

б) система нормативно-довідкової інформацї;

в) оперативна документація;

г) нормативно-методичні і конструкторські матеріали по   інформаційному забезпеченню.

2.- внутімашинне інформаційне забезпечення, яке включає в себе:

а) інформаційна база:

-вихідна інформація;

-вхідна інформація;

-проміжна інформація;

б) комплекс програмних засобів організації і представлення даних.

Ергономічне забезпечення.

Ергономічне забезпечення являє собою сукупність методів, методик, інструкцій, стандартів, нормативів і довідкових документів за допомогою яких вирішуються проблеми різних аспектів: психологічних, фізіологічних, технічних та ін.

При використанні АРМ бухгалтера слід врахувати:

-інформація на екрані відеотерміналу має бути у зручному для сприйняття вигляді;

-діалог з системою будують так, щоб для відповіді користувача треба було натискувати менше клавіш;

-повідомлення системи повинні супроводжуватись короткими звуковими сигналами, а особливо важливі- довгими.

Важливою ергономічною вимогою , виконання якої забезпечує високий рівень обліку, контролю та аналізу є оптимізазія параметрів середовища. Основними такими параметрами є рівень освітлення приміщення, інтелектуальне і зорове навантаження, естетичний рівень світлокольорової композиції в робочій зоні, рівень дисципліни праці та ін.

Важливими факторами умов праці є температура і вологість повітря. Температуру в приміщення при розумовій праці слід підтримувати 18-20*С.

В умовах масового використання ПЕОМ питання ергономічного забезпечення набувають великого значення, оскільки від розв’язання їх значною мірою залежать не тільки продуктивність праці, якість обліку, контролю і аналізу, а й здоров’я облікових працівників.

Технічне забезпечення.

Технічне забезпечення- це комплекс технічних засобів і методів, що забезпечують функціонування ЕОМ.

Технічною основою організації обліку, контролю і аналізу є наступні технічні засоби:

-ПК різних класів;

-принтер;

-лазерний принтер;

-аппаратура мережі;

-реєстратори виробництва;

-тощо.

Організаціі обліку, контролю і аналізу складається з двох етапів:

1.     вибір обладнання, сумісного між собою;

2.     вибір периферійної техніки.

Технологія обліку, контролю, аудиту та аналізу.

Організацію облікового процесу в умовах функціонування АРМ бухгалтера облікового процесу необхідно розглядати через призму здійснення облікових функцій. До його функцій відноситься формування інформації для подальшого використання, координація, тобто формується технологічні ланцюжкиабо набір відповідних технологічних операцій із зазначенням послідовності їх виконання. При цьому слід врахувати, що необхідно забезпечити одержання інформації, яка дає змогу здійснювати контроль в управлінні процесом, а також технологічний ланцюжок має бути лінійним , тобто слід уникати повторного надходження інформації на одне АРМ.

Організація технології контрольного процесу- це створення організаційних передумов для оптимізації виконання контрольних процедур. Для цього застосовують різні прийоми, які на кожному етапі контрольного процесу становлять цілий комплекс.

Загальні питання організації контрольного процесу та руху носіїв контрольної інформації такі самі як і для облікового процесу.

Організація контролю не має жорсткої регламентації системою нормативних актів, як це має місце при організації бухгалтерського обліку. Технологія контрольного процесу регламентується проектом організації.

Для розвязання завдань контролю організовують АРМ контролера або ці завдання виконують функціональні АРМ бухгалтера. В умовах автоматизації бухгалтерського обліку ЕОМ формує , а також контролює інформацію згідно з розробленими програмами, які охоплюють усі регламентні та запитні задачі.

В умовах використання АРМ контролера змінюється технологічний процес контролю. Для одержання контрольної інформації використовують узагальнену модель баз даних, що передбачає:

-створення загальної бази оперативної і нормативно-довідкової інформації;

-загальнометодичні питання обліку та контролю;

-прийняття рішень з організації обліку та контролю на конкретних підприємствах;

-прийняття рішень з організації обліку та контролю вцілому по підприємству.

Метою аналізу є одержання узагальнюючих висновків, які можуть бути використані для прийняття управлінського рішення у господарській діяльності. Для цього формують аналітичні показники та складають аналітичні таблиці- вхідна, розрахункова і вихідна аналітична інформація.

Організація аналізу господарської діяльності не має жорсткої регламентації системою нормативних актів, упорядкованість досягається створенням внутрішнього документа- проекту організації. Для того, щоб забезпечити організованість на належному рівні, слід врахувати його багатогранність, потребу постійного пошуку резервів виробництва на всіх ділянках господарювання. Склад проекту потребує деталізації аналітичного процесу.

В умовах ринкової економіки значення обліку на підприємстві важко переоцінити. Тут важливе значення має оперативне збирання і обробка показників, простота і доступність цих показників всім користувачам в часовому та пообєктивному аспектах.

В умовах, коли ПЕОМ використовується на АРМ  і таким чином забезпечується у ритмі виробництва збирання і обробка всієї первинної інформації в місцях її виникненн, а потім передача її по каналах зв’язку усім користувачам різних рівнів.

Посадові права, обов’язки і міра відповідальності працівників апарату управління тієї чи іншої структури розробляються для нових умов функціонування, а тому вони будуть основою при формуванні регламентуючої інформації. При їхь складанні слід врахувати те, що всі процеси по збиранню і обробці, зберіганню та виданню користувачам інформації, а також деякі логічні операції будуть виконуватись у системному порядку і автоматизовано.

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації сприяє побудові раціональної структури апарату управління підприємством і більш корисному використанню для виробничих цілей. Функціонування зазначеної системи створює умови для підвищення культури управління , а також звільняє керівників і фахівців різних рівнів від ручної праці по збиранню і обробці інформації, скорочує строки вироблювання і прийняття управлінських рішень, поліпшує їх якість.

Внутрішній контроль за діяльністю підприємства проводиться внутрішнім аудитором, а при його відсутності робітниками бухгалтерії. При контролі фінансової звітності перевіряються всі звітні форми за статтями, що їх утворюють.

Особливісті внутрішнього аудиту проявляються при перевірці фінансової звітності і бухгалтерського обліку. Для підтвердження звітності перш за все необхідноуточнити реальність балансу і правильність оцінки всіх його статей.

При перевірці реальності  балансу необхідно виходити зтого, що всі статті балансу повинні підтверджуватись записами в регістрах синтетичного і аналітичного обліку і бути проінвентаризованими в період підготовчої роботи по складанню річної звітності.

Осмислюючи матеріали інвентаризацій, уточнюючи правильність їх виведення в бухгалтерському обліку, аудитор повинен їх періодично перевіряти.

До обовязків внутрішніх аудиторів також входить перевірка систем контролю, яка направлена на вибірполітики підприємства в рамках законодавства і рівня досягнення програмних цілей, а також оцінка ефективності і економічності компанії.

Комп’ютерний аудит зведеного обліку і звітності здійснюється на основі даних АРМБ зведеного обліку і складання звітності з використанням аудиторської нормативно-довідкової інформації.

Основними задачами при перевірці являються:

-         аудит своєчасності і правильності проведення інвентаризації і  відображення її результатів на рахунках;

-         аудит достовірності індексації статей балансу і правильності віднесення результатів на рахунки бухгалтерського обліку;

-         аудит сальдо по рахункам на початок звітного періоду;

-         аудит сальдо по рахункам на кінець звітного періоду;

-         аудит операцій, відображених в регістрах бухгалтерського обліку і Головній книзі;

-         аудит відповідності аналітичних даних синтетичним обліковим даним;

-         аудит відповідност звітних даних,що зафіксовані в бухгалтерській звітності, аналітичним і синтетичним даним.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ.

 

Дипломна робота була присвячена вивченню аудиту і аналізу, як  предмета, і проведенню аудиторської перевірки фактичної звітності ОП «Сузір’» за напрямками: аудит статті балансу «Розрахунки по оплаті праці», перевірка дебіторсько-кредиторської заборгованості і аудит фінансових результатів, та аналіз підприємства загальний, аналіз фінансової стійкості та платоспроможності.

В Україні незалежна аудиторська діяльність знайшла застосування зовсім недавно, тому проведення аудиту -  діло  нове, але воно має базою ревізію і контроль. Однак відмінності існують. Аудит представлє собою незалежну експертизу і аналіз публічної  фінансової звітності господарюючого суб’єкта уповноваженими на те особами (аудиторами) або фірмою з метою визначення її  достовірності, повноти і реальності, відповідності діючому законодавству і вимогам, пред’явленим до ведення бухгалтерського обліку і стану фінансової звітності.

При аудиті статті балансу «Розрахунки по оплаті праці» були виявлені випадки незначних розбіжностей записів в розрахунково-платіжних відомостях і первинних документах, неправильне відображення нарахованої заробітної плати, невеликі помилки у веденні і оформленні первинних документів і виправлення у Головній книзі.

Вияленні помилки не можуть призвести до викривлення бухгалтерської звітності.

При проведенні аудиту ДКЗ можна зробити висновки, що на протязі звітного періоду на підприємстві відбулось зменшення дебіторської заборгованості на 2.73 тис.грн. і збільшення кредиторської заборгованості на 322.01, що іцілому негативно впливає на стуктуру балансу. Це пояснюється значною інфляцією грошової одиниці і підвищенням цін на сировину і матеріали. При перевірці було визнано законність дебіторсько-кредиторських операцій і підтверджено суми відображені в балансі підприємства.

При аудиті фінансових результатів підприємства аудитор може зробити висновоки, що підприємство у своїй діяльності має високі позитивні показники. Так, порівнюючи з результатом фінансової діяльності підприємства за 1998 рік з аналогічним періодом 1997 року установлено, що збільшилась виручка від реалізації продукції на 120.6%, при зростанні витрат на виробництво цієї продукції на 112.9%, що дозволяє збільшити прибуток від реалізації продукції на 146.12%, а з урахуванням виручки від іншої реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, балансовий і чистий прибуток збільшилися на 143.6%.  Таким  чином , прибуток зріс за досліджуваний період завдяки зростанню виручки від реалізайії і зниженню затрат на виробництво цієї продукції.

При відсутності внутрішнього контролю на підприємстві можна запропонувати придбати додаток до діючої на підприємстві програми “1-С бухгалтерія” з метою проведення аналізу і аудиту діяльності підприємства.

В теперішній час існують дуже багато розробок і методичних вказівок різних авторів по проведенню аналізу фінансового стану підприємства.

Єдиної методики для проведення такого аналізу поки ще не розроблено, тому мною в процесі аналізу використані найбільш приємні розробки для аналізу фінансового стану ОП  «Сузіря».

Використовуючи вибрану мною методику аналізу у другому розділі дипломної роботи приведене її практичне застосування. В результаті проведеного аналізу зроблено ряд висновків.

Як показав аналіз фінансового стану ОП  «Сузіря» за останні роки має тенденцію до поліпшення ряд наступних показників:

n платоспроможності

n ліквідності балансу

n оборотності оборотних коштів

Але деякі показники мали тендненцію за ці роки до погіршення. До таких показників відносяться:

n зростання кредиторської заборгованості — з 44,6 тис.грн. до 55,6 тис.грн.  Слід відмітити, що не зважаючи на зростання абсолютної величини кредиторської заборгованості (з 1997 по 1998 роки) на 11 тис.грн. за цей період зменшился період очикування погашення кредиторської заборгованості, який в 1998 році становив 362 дні в порівнянні з 626 днями в 1997 році. В результаті проведеного аналізу слід зробити висновок, що керівництву підприємства потрібно вжити заходів по скороченню кредиторської заборгованості.

Так як кредиторська заборгованість на підприємстві в основному складається з заборгованості за товари відвантажені, строк оплати за які ще не настав, керівництву підприємства можна рекомендувати скорочення строків платежу, що обумовлені в договорах. Це дасть змогу скоротити період очикування погашення кредиторської заборгованості та зменшення її абсолютної величини.

Проведений аналіз фінансового стану підприємства дав змогу виявити нераціональне використання чистого прибутку на підприємстві. На мій погляд збільшення величини Статутного фонду підприємства  в 1997 році за рахунок чистого прибутку є неправомірним. Чистий прибуток підприємства можна використати більш вдало, направивши його на розширення виробництва, збільшення резервного та страхового фонду та збільшення власних оборотних коштів.

Таким чином проведений аналіз фінансового стану підприємства дав змогу розробити висновки та пропозиції по поліпшенню фінансового стану підприємства, але ці висновки і розрахунки показників не завжди можуть бути співставлені з подібним аналізом по іншим підприємствам. Через це у мене виникла така рекомендація:

n по-перше— розробити єдину методику аналізу фінансового стану підприємства;

n по-друге— скласте спеціальне програмне забезпечення для проведення комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити для проведення внутрішнього аудиту.

Запровадження в життя цих рекомендацій дасть змогу підприємствам проводити фінансовий аналіз та аудит в стислі строки та використовувати їх результати для обгрунтовання ефективних управлінських рішеннь.

Реорганізація структури управління , використання АСУ поставили вимогу перебудови функцій управління. Заміна тільки частини їх зачіпає суміжні функції, управлінські зв’язки, в кінцевому підсумку це позначається на інформації, в тому числі на обліковій і на аналітичній. Це зумовлює потребу комплексного системного обстеження і проектування функцій з урахуванням взаємообумовленості в просторі і часі.

На ОП “Сузіря” всі перераховані принципи введення автоматизованої системи обробки даних були дотримані, що сприяло безпроблемному введенню її в дію. Обліковий і управлінський персонал у встановленому порядку пройшли курс по вивченню програмних засобів.

На підприємстві дотримуються всі принципи забезпечення обліку, контролю, аналізу та аудиту.

З викладеного вище можна зробити висновок,що підприємство використовує з повною віддачею всі ресурси, які є у його розпорядження, як розумові так і матеріальні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ

ЛІТЕРАТУРИ.

1. Закон України "Про аудиторську діяльність". N 3125 - XII    від 22. 04. 93 р.

2. Положення «Про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку» затведженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

3. Положення «Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні» від 3 квітня 1993 року № 250, з врахуванням змін і доповнень внесених Постановою Кабінета Міністрів України від 5 липня 1993 року № 509, від 24 вересня 1993 року № 804, від 21 березня 1994 року № 175, від 26 квітня 1995 року № 307, від 14 серпня 1996 року № 951 і від 11 серпня 1997 року № 869.

4. Інструкція «Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства» від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.

5. Інструкція “По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів документів і розрахунків» , затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 року № 69.

6. Інструкція «Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства» від 18 серпня 1995 року № 139 зі змінами і доповненнями , внесеними 28 жовтня 1996 року № 231, від 17 листопада 1997 року № 247 і від 19 лютого 1998 року № 37.

7.   «Порядок відображення в бухгалтерському звіті операцій з майном і зобов’язанями, вартість яких виражена в іноземній валюті», «Положенням по бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті» , затведженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року № 29.

8. «Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов’язаних з приватизацією і орендою державних підприємств», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня 1993 року № 109 , з врахуванням доповнень до нього , затверджених наказами Міністерства фінансів України від 25 січня 1994 року № 9, від 10 травня 1994 року № 68, від 19 червня 1996 року № 121 і від 19 листопада 1996 року № 244.

9. Вказівка «По організації бухгалтерського обліку в Україні» , затверджена наказом Міністерства фінансів України від 7 травня 1993 року № 25, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 січня 1998 року № 10.

10. В. Сопко «Бухгалтерський облік у підприємстві». Київ 1995 рік. 266 с.

11. П. Бабич «Бухгалтерський облік на малих підприємствах» Київ 1995 рік. 221с.

12. С. Ткаченко «Основи бухгалтерського обліку» Київ 1996 рік. 311с.

13. В. Савченко , В.Завгородній «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту». Київ 1997 рік. 346 с.

14.  В.П. Завгородній. “Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту”. Київ 98. 768 с.

15.  А.Н. Кузьминський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. “Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу”. Київ 93. 214 с.

16. “Аудит” п\р А.Н. Кузьминського. Київ 96. 320 с.

17.  М.Г. Твердохліб, О.Д. Шарапов. “Організація інформування керівників”. Київ 97. 197 с.

18. “Системи підтримки прийняття рішень” п\р В.Ф. Ситника. Київ 95. 175 с.

19.  Андреєв В. Д.    «Практичний аудит» (справочний посібник). Москва,  ЕкономІка,    1994 р. 342 с.

20. Робертсон Дж.    «Аудит».  Переклад з англ. Москва, KPMG,     Аудиторськая    фірма    "Контакт",  1993 р. 418 с.

21.  Фоменко Е. А. «До нас прийшов податковий інспектор: Бухгалтерська звітність і методи її перевірки. Одеса ОКФА, 1994р. 353 с.

22. Должанський Н. "Сучасна організація аудиту в Україні". «Все про БУ» 1995 - N17 - с. 4, 5.

23.  Хілінський Г. "Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості". « BUSINESS Україна» - 1994 - N 23 - с. 2.

24.  Баришніков Н.П. “Організація і методика проведення загального аудиту”, Москва, 1996 р.  “Філін”. 281 с.

25.  Овсійчук М.Ф. “Аудит. Організація. Методика проведення”, Москва, 1996 р.,ТОО “Інтехтех”. 243 с.

26. Шеремет А.Д., Суйц В.П. “Аудит. Навчальний посібник”, Москва, 1995 р., “Інфра-М”. 318 с.

27. А. Кузьмінський, М. Кужельний, О. Петрик, В. Савченко. «Аудит» (практичний посібник). Київ 1996 р., «Облікінформ». 273 с.

28. А. Кузьмінський, В. Сопко, В. Завгородній. «Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу», Київ, 1993 р., «Вища школа».452 с.

29. М. Білуха. «Аудит у бізнесі». Дніпропетровськ, 1994 р., «Преском». 240 с.

30. В. Завгородній «Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту». Київ, 1998 р., «А. С. К.». 648 с.

31. А. Кузьмінський . «Суть аудиту, його мета і задачі». «Бух.облік і аудит» –1994, № 1.

32. Аренс,  Лоббек . “Аудит” - 1995г. 346 с.

33. М. Білуха «Аудит фінансового стану підприємства», ж. «Бух.облік і аудит» –1994, № 5.

34.  Норматив 1. «Мета та завдання проведення аудиту» АПУ N 35 від 14.09.95 р.

35. Норматив 2. «Договір на проведення аудиту» АПУ N 35 від 14.09.95

36. Норматив 4. «Планування аудиту» АПУ N 54 від 29.05.97

37. Глобальна комп’ютерна мережа “Internet”: Центральна Московська Бібліотека, Бібліотека Пісоцького.

38. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій. Затверджено наказом Агенства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 21 березня 1997 року № 37.

37.            О.В. Єфимова «Фінансовий аналіз» Москва 1998.рік. 320 с.

38.           Г.В. Савицька “Аналіз господарської діяльності підприємств”, Минськ 1999 рік. 409 с.

39.           Журнал “Фінансова тема” № 3 1997 рік.


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0