.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

 

Поняття ідеального.

Відображення це загальна властивість матерії. Рух не що інше як всезагальний спосіб буття матерії. Сам рух тлумачиться як взаємодія, а відображенняце властивість матеріальних систем відтворювати у сво­їх змінах властивості інших систем, що взаємодіють з ними.

Свідомість як одна з форм відображення виникає на певному рівні розвитку матерії. В основі її лежить інформаційне відображення, яке з'являється у живій природі. Воно є таким типом відображення, за якого будь-яка система здатна використати його результати для своєї дії у зовнішньому середовищі або як здат­ність активного використання результатів зовнішнього впливу.

Інформаційне відображення має сигнальний харак­тер. Фактори зовнішнього середовища живий організм сприймає для реалізації своїх потреб, закладених про­грам щодо забезпечення життєдіяльності. Фактори і стан зовнішнього середовища не пов'язані безпосередньо з існуванням організму, тобто вони не задовольняють його біологічні потреби, але виконують роль сигналу, що означає настання ситуації, яка уможливлює їх задово­лення. Таким чином, механізм інформаційного відобра­ження опосередковується внутрішньою програмою організму. Наприклад, темрява не задовольняє потребу в їжі нічних мисливців, але настання темряви подає сигнал про початок полювання.

Інформаційне відображення має вибірковий харак­тер. Сприймаються не всі явища, сукупний вплив зов­нішнього середовища, а лише ті його фактори, які мають значення для реалізації внутрішньої програми орга­нізму.

Інформаційне відображення виникає на тому рівні розвитку живого, коли в організму з'являється певна свобода дії, принаймні здатність до зміни свого поло­ження у просторі, тобто руху в середовищі.

Вищим рівнем інформаційного відображення можна вважати випереджаюче відображення, його визначають як здатність організму змінювати свій стан, бути гото­вим відреагувати на вплив зовнішніх факторів у май­бутньому. Наприклад, деякі рослини виділяють отруту проти комах навіть тоді, коли комахи в цю мить жив­ляться сусідньою рослиною. Чим вищий ступінь розвит­ку живого організму, тим краще розвинута у нього здатність до випереджаючого відображення.

Рівні інформаційного відображення.

1. Подразливість реакція у відповідь на вплив фак­торів зовнішнього середовища. Вона з'являється у най­простіших одноклітинних організмів і регулює пристосу­вальну поведінку.

2. Чуттєвість—здатність відчувати. Вона передбачає наявність органів чуттів, нервової системи. Як рівень відображення чуттєвість характеризується тим, що орга­нізм реагує на зовнішні, безпосередньо біологічно ней­тральні для нього явища середовища. Він також отри­мує сприйняття дійсності, які, з одного боку, диферен­ціюють її властивості, а з другого найсуттєвіші і зна­чущі. Чуттєвість це початкова форма психіки.

3. Психічний образ. Він є основою і механізмом орієнтаційно-дослідницької діяльності, яка властива вже високорозвинутим тваринам. За допомогою психічного образу відбувається відображення зовнішнього світу, його властивостей і процесів, особливо нових і мінли­вих. Відтак йде моделювання об'єктивної реальності та поведінки в ній у внутрішньому плані, в психічному образі суб'єкта. Опісля проекція образу на об'єктив­ний світ і контроль за дією суб'єкта у зовнішній дій­сності.

За своєю природою психічний образ є функціональ­ною реальністю. Він виникає як результат взаємодії

суб'єкта і об'єкта відображення. Зміст психічного обрaзу це передусім відображення властивостей об'єктив­ної реальності, і без об'єкта повний образ неможливий. З другого боку, образ неможливий і без суб'єкта відо­браження, оскільки це відображення не у світі об'єктів, а в психіці суб'єктів.

Цей взаємозв'язок суб'єкта та об'єкта розкриває сут­ність ідеального. Ідеальне не що інше як матеріальне, але перетворене, відбите у психіці. Ідеальнеце відо­браження матеріального, тобто світу об'єктів, але існує воно у суб'єкті відображення, як зміст психічного образу.

Ідеальне є гносеологічною протилежністю матеріаль­ного. Матеріальне сам об'єкт і його властивості, об'­єктивна реальність. Ідеальне образ об'єктивної реаль­ності, тобто суб'єктивна реальність. Ідеальне є гносео­логічною сутністю свідомості, яка визначається у мате­ріалістичній філософії онтологічне єдиною з матерією, але за своїми властивостями, гносеологічне їй проти­лежна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0