.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

 

 

 

 

 

 

 

Статистика  населення

                                 


 

План

       1.Значення  статистики  населення.

       2.Показники  чисельності  населення   і  його  розміщення  на  території  країни.

       3.Показники  складу  населення.

       4.Показники  руху  населення.

       5.Джерела  статистичних  даних  населення.

 

1.Предметом  статистики  населення   чи  демографічної  статис-

тики  є  само  населення,  вся  сукупність  людей,  що  населяє  зем-

ну  кулю,  або  будь-яку  країну,  чи  її  частину.

    Матеріали  статистики  населення  важливі  для  характеристики

соціального  ладу  країни,  її  економічного  і  культурного  рівня.

    Використовуючи  такі  джерела  даних  про  населення  , як перепис  населення  ,  а  також  матеріали  поточної  реєтрації  статистика  разробляє  такі  питання :

           1)чисельність  населення  та  його  розміщення  на  території

країни;

           2)склад  населення;

           3)рух  населення.

2. Визначення  чисельності  населення  є  складною  і  важливою  роботою  і    потребує  дотримання  певних  умов:

           1) точне  встановлення   часу,  по  відношенню  до  якого  виз-

чається   чисельність  населення  ( не  чисельність  в  1997р.,  а  чисе-

льність  на  1 січня  1998р.),  бо  це  може  бути  середньоспискова  чисельність за  рік,  або  чисельність   на  певну  дату,  а  ці  дані  різні.

     Чисельність  визначається   на  певну  дату  і  обовязково  встано-      влюється  критичний момент на цю дату ( переважно 12 год. ночі)

    Для  ряду  розрахунків  необхідно  знати  середньорічну  чисель- ність  населення ( наприклад  для  визначення  скільки  припадає  продукту  на  душу  населення).  Вона  може  бути  визначена  як  середнє  арифметичне  із  чисельності  населення  на  початок  і  кі-

нець  року.  Якщо  чисельність  напротязі  року  змінювалась  рів-

номірно,  то  такий  розрахунок  буде  точним.  Але  для  розрахунку

по  окремих  територіях  країни  розрахунок  середньої  чисельності

визначається  по  формулі  середньої  хронологічної. Якщо  дані  про

чисельність  на  одну  і  ту  ж  дату (1.01,1.02) з  врахуванням  три- валості   проживання  використовують  формулу:

                       X=Sxt/St          

     x- чисельність  населення;

     t-час  напротязі  якого  проживала  ця  чисельність  населення.

    А  найкраще  для  розрахунку  поєднювати   обидва  методи.

       2) ще  однією  умовою  правильного  визначення   чисельності    населення  +  точне  встановлення  границь  території,  по  якій   виз-начається  чисельність  населення  ( є  межі ,границі  населених  пунктів );

        3) третьою  вимогою  для  правильного  визначення   чисель- ності   населення   +  чітке  розмежування   постійного  і  наявного

населення .

    Постійне  населення – це  ті  люди  які  в  даному  населеному  пункті  проживають  постійно  незалежно  від  того,  де  вони   пере-бувають  в  момент,  обліку  населення    гостях,  у  відряджені   і    т.д.)

    Наявне  населення  будь-якого  населеного  пункту – це  особи,  які  фактично  в  ньому  проживають  на  момент  обліку  населення,  незалежно  від  постійного  місця   проживання.

   Тому  існують  такі   поняття   як  тимчасово  відсутні  і  тимчасово  проживаючі.  В  статистиці  термін  відсутності  і  термін  проживан- ня  обмежується  6-а  місяцями.

   Між  чисельністю  окремих   категорій   населення  є  певна  залеж-ність.  Цю  залежність   виражає  баланс  категорій  населення,  який  виражається  двома  формулами:

    -  чисельність  наявного  населення  дорівнює  чисельності  пос- тійного  населення   мінус  чисельність  тимчасово  відсутніх  плюс  чисельність  тимчасово  проживаючих;

-чисельність  постійного  населення  дорівнює  чисельності  ная-           вного  населення  мінус  чисельність  тимчасово  проживаючих

плюс  чисельність  тимчасово  вітсутніх.

Для  окремого  населеного  пункту  чи  окремого   району  країни 

чисельність  постійного  населення  і   чисельність  населення  мо-

жуть  відрізнятися  і  дуже  значно.  А  в  цілому  по  країні  ці  по-

казники  співпадають,  що  є  важливим  контрольним  моментом.     

    До  показників  загальної  чисельності  населення  відносять  такі

 показники   як  розподіл  населення  статі  і  віку.  Під  віком  в  ста-тистиці   розуміється  кількість  повних  років.

     Для  характеристики    населення  країни  і  його  змін  велике зна-

чення  має  показник  розміщення  населення  по  території  країни                                          

( по  районах,  областях,  колись   республіках).

     Просторове   розміщення  населення         характеризує  такий   по-

казник  як  густота  населення.

     Густота  населення – це  кількість  жителів  на  1км2  території.     

     Середня   густота  населення   по  країні  представляє  собою   се-редню  різних  регіональних  показників.                                                                  3.Є  показник  галузевого  складу  населення,   що   характеризуе  розподіл  зайнятого  населення  відповідно   до  класифікації  галу-  зей  народного  господарства. Все   населення  зайняте  в  народному     

господарстві  поділяеться  перш  за  все  на  населення  зайняте  в  сфері  матеріального  виробництва  і  в  нематеріальній  сфері.               Матеріали   цього  групування   використовують  для  характерис-  

тики  розподілу  трудових  ресурсів  країни  по  окремих  галузях, 

для  характеристики  її  економічного  і  соціального  строю.

   В  характеристиці  складу  населення  важливе  значення  має                   

сатистика  його  занять.   При  цьому  в  статисциці  розрізняють 

два  повязаних  але  різні  поняття,    заняття  і  професія. Професія-

 це  робота,  в  якій  дана  особа   краще  всього  підготовлена,   а 

заняття- це   робота,  яка  нею  виконується.

    Для  соціально -  економічної  характеристики   країни  велике   значення  має  групування  населення  на  міське  і  сільське.  Стати-стика  до  міського  населення  відносить  населення  міст  та  інших   населених  пунктів,  затверджених  законом.  До  сільського   насе-лення  відноситься  все   інше   населення.  Крім  того  населення  по-діляється  на   сільськогосподарське,  що  пов’язане  з  сільським  господарством  і  несільськогосподарське,  пов’язане  з  іншими  га-лузями  народного   господарства.  В  першому  випадку  основою    групування  було  місце  проживання,  а  в  другому  зв’язок                                                  з  тією чи  іншою  галузею.

     Важливе  місце  в   статистиці  належить  показнику  національ-ного  складу  населення.                                             

     Крім  того  важливе   значення  мають  показники  культурного  рівня  населення:  грамотність,  рівень освіти, тобто  кількість  осіб,  що  мають  ту  чи  іншу   освіту  ( середню, спеціальну, вищу ).                                               

4. В  статистиці  під  рухом  населення  розуміють   зміну  його  чи- сельності.   При  цьому  розрізняють  два  види  руху  населення:  природній  і  механічний.

    Природній  рух  населення -  це  зміна  одного  покоління  іншим  в  результаті  народження  і  смертності.  Сюда  відносяться  шлюби  і  розлучення.

    Механічний  рух  населення (міграція  населення) -  це  рух  насе-лення:  приїзди,  виїзди.

    Статистика  визначає  абсолютні  показники   руху   населення:  кількість  народжених,  померлих  в  даному  році.

    Природній  приріст  населення,   дорівнює  кількості  народжених  мінус  кількості  померлих;  кількості   тих,  що  приїхали  і  тих,   що  виїхали.

    Механічний  приріст   населення   дорівнює   кількості,  що   при- їхала  мінус  кількість,  що   виїхала.  Цей  показник  може  бути  і  додатній  і  відємний,  або  дорівнювати  0.

     Коефіціенти  руху  населення   визначаються  по  відношенню  до  середньорічної   чисельності   населення   і   визначаються  на   1000   чоловік   населення,   тобто  в   промілле(‰ ).

    Коефіцієнти   природнього  руху   населення.  Якщо  чисельність  населення  позначимо    S,   число  народжених  в  цьому  році  - N,

 

тих,  що  померли  в  цьому  році -   M,   то  коефіцієнт  народження:

                                   Kнар.= N*1000/S

     Коефіцієнти  смертності

                                   Kсмерт.=M*1000/S

     Коефіцієнт  природного  приросту  населення

                                   K пр.прир. (N-M)*1000/S=Kнар.-Kсмерт.

     Розраховуються  ще  коефіцієнт  життєвості

                                   Kжит.=n*1000/M

    Для  характеристики  життєвого  рівня  населення  і  його  росту

велике  значення   має   показник  середньої  тривалості  майбут-  нього   життя.

    Середня  тривалість  майбутнього  життя  - це  кількість  років, 

які  в  середньому  має  прожити  покоління,  що  народилося  в               

даному  році  при  тому, що  смертність  буде  на  тому  рівні, що і  

 в році  народження  цього  покоління. 

   5.  Важливим  джерелом  статистичних  даних  про   населення  є

переписи  населення , які  дають  найбільш  повні  і  точні  дані  про

чисельність  в  складі  населення  на  певну  дату ( критичний  лег- мент).

     Проведення  перепису  населення  велика  і  відповідальна  робо-та . Підготовка  до  цієї  роботи  проводиться  за  кілька  років . Сюда                                                           

відноситься  підготовка  переписного  листа ,  складання  плану ,  програми , встановлення  дати  проведення ,  контрольний  обхід   

населення,  підготовка  працівників  перепису , що  включає  в    проведення   інструктажу ,  курсів , проводиться  розяснювальна  ро- бота  по  радіо ,  телебаченню  і  т. д.

      Переписи  населення  проводяться  приблизно  через  10р.Але  для  характеристики  населення  в  міжпереписні  періоди  необхідне  інше  джерело-поточна  статистика  населення , що  дає  характерис- тику  і  природнього  і  механічного  руху  населення .

      Природній  рух  (народження, смертність, шлюб, розлучення)

обліковується  ЗАГС (в  записах  актів  громадського  стану), чи  в

сільських, місцевих  радах.  Другі  єкземпляри  цих  актів  передаю- ться  в органи  ЦСУ.

      Механічний  рух  населення  обліковується  при  прописувані, або  виписуванні  на   спеціальних  адресних  листках ,  відривні та-

лони  яких   передаються  в  органи  статистики  для   подальшої  статистичної  обробки .

     Матеріали  поточної  статистики  поряд  із   даними  поперед-

нього  перепису  дають  можливість  визначити  фактичну  чисель-

ність.


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0