.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Зміст документу

Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків. 1

Стаття 1 Скорочені вирази. 3

Стаття 2 Застосовність інших видів охорони, наданих законодавствами Договірних сторін і деякими міжнародними договорами. 4

Глава I Міжнародна заявка і міжнародна реєстрація. 4

Стаття 3 Право на подання міжнародної заявки. 4

Стаття 4 Процедура подання міжнародної заявки. 4

Стаття 5 Зміст міжнародної заявки. 5

Стаття 6 Пріоритет. 5

Стаття 7 Мито за зазначення. 6

Стаття 8 Виправлення порушень. 6

Стаття 9 Дата подання міжнародної заявки. 7

Стаття 10 Міжнародна реєстрація, дата міжнародної реєстрації, публікація і конфіденційні екземпляри міжнародної реєстрації 7

Стаття 11 Відстрочка публікації 8

Стаття 12 Відмова. 9

Стаття 13 Спеціальні вимоги щодо єдності промислового зразка. 10

Стаття 14 Дія міжнародної реєстрації 10

Стаття 15 Визнання міжнародної реєстрації недійсною.. 11

Стаття 16 Внесення записів про зміни і інших записів щодо міжнародних реєстрацій. 11

Стаття 17 Строк дії і продовження міжнародної реєстрації 12

Стаття 18 Інформація про вже опубліковані міжнародні реєстрації 12

Глава II Адміністративні положення. 12

Стаття 19 Єдине Відомство декількох держав. 12

Стаття 20 Членство в Гаазькому союзі 13

Стаття 21 Асамблея. 13

Стаття 22 Міжнародне бюро. 15

Стаття 23 Фінанси. 15

Стаття 24 Інструкція. 16

Глава III Перегляд і внесення поправок. 17

Стаття 25 Перегляд цього Акта. 17

Стаття 26 Внесення Асамблеєю поправок до деяких Статей. 17

Глава IV Заключні положення. 17

Стаття 27 Участь у цьому Акті 17

Стаття 28 Дата вступу в силу ратифікацій і приєднань. 18

Стаття 29 Заборона робити застереження Ніякі застереження до цього Акта не допускаються. 19

Стаття 30 Заяви Договірних сторін. 19

Стаття 31 Застосовність Актів 1934 р. і 1960 р. 19

Стаття 32 Денонсація цього Акта. 20

Стаття 33 Мови цього Акта; підписання. 20

Стаття 34 Депозитарій Генеральний директор є депозитарієм цього Акта. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов. 20

Статья 1 Сокращенные выражения. 20

Статья 2 Применимость других видов охраны, предоставляемых законодательством Договаривающихся Сторон и некоторыми международными договорами. 22

Глава I. Международная заявка и международная регистрация. 22

Статья 3 Право на подачу международной заявки. 22

Статья 4 Процедура подачи международной заявки. 22

Статья 5 Содержание международной заявки 1) [Обязательное содержание международной заявки] 22

Статья 6 Приоритет. 23

Статья 7 Пошлины за указание. 24

Статья 8 Исправление нарушений. 24

Статья 9 Дата подачи международной заявки. 25

Статья 10 Международная регистрация, дата международной регистрации, публикация и конфиденциальные экземпляры международной регистрации. 25

Статья 11 Отсрочка публикации. 26

Статья 12 Отказ. 27

Статья 13 Специальные требования в отношении единства промышленного образца. 28

Статья 14 Действие международной регистрации. 28

Статья 15 Признание международной регистрации недействительной 1) [Требование предоставления возможности для защиты] 29

Статья 16 Внесение записей об изменениях и других записей в отношении международных регистраций 1) [Внесение записей об изменениях и других записей] 29

Статья 17 Срок действия и продление международной регистрации, срок охраны 1) [Срок действия международной регистрации] 30

Статья 18 Информация о международных регистрациях, сведения о которых уже опубликованы   31

Глава II. Административные положения. 31

Статья 19 Единое Ведомство нескольких государств. 31

Статья 20 Членство в Гаагском союзе. 32

Статья 21 Ассамблея. 32

Статья 22 Международное бюро. 33

Статья 23 Финансы.. 34

Статья 24 Инструкция. 35

Глава III. Пересмотр и внесение поправок. 36

Статья 25 Пересмотр настоящего Акта. 36

Статья 26 Внесение Ассамблеей поправок в некоторые статьи. 36

Глава IV. Заключительные положения. 36

Статья 27 Участие в настоящем Акте. 36

Статья 28 Дата вступления в силу ратификаций и присоединений. 37

Статья 29 Запрещение делать оговорки Никакие оговорки к настоящему Акту не допускаются. 38

Статья 30 Заявления Договаривающихся Сторон. 38

Статья 31 Применимость Актов 1934 г. и 1960 г. 38

Статья 32 Денонсация настоящего Акта. 39

Статья 33 Языки настоящего Акта; подписание. 39

Статья 34 Депозитарий Генеральный директор является депозитарием настоящего Акта. 39

 

Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків

                            (укр/рос)

                прийнятий 2 липня 1999 р. в Женеві

              ( Про приєднання додатково див. Закон

                N 2992-III ( 2992-14 ) від 17.01.2002 )

 

 

                        Вступні положення

Стаття 1 Скорочені вирази

Для цілей цього Акта:

(i) “Гаазька угода” означає Гаазьку угоду про міжнародне депонування промислових зразків, відтепер перейменовану в Гаазьку угоду про міжнародну реєстрацію промислових зразків ;

(ii) “цей Акт” означає Гаазьку угоду, оформлену цим Актом;

(iii) “Інструкція” означає Інструкцію до цього Акта ;

(iv) “приписаний” означає приписаний Інструкцією ;

(v) “Паризька конвенція” означає Паризьку конвенцію по охороні промислової власності, підписану в Парижі 20 березня 1883 р., з урахуванням переглядів і поправок ;

(vi) “міжнародна реєстрація” означає міжнародну реєстрацію промислового зразка, здійснену відповідно до цього Акта;

(vii) “міжнародна заявка” означає заявку на міжнародну реєстрацію;

(viii) “Міжнародний реєстр” означає офіційний підбір відомостей про міжнародні реєстрації, що ведеться Міжнародним бюро, запис яких вимагається або дозволяється цим Актом або Інструкцією, незалежно від носія, на якому зберігаються ці відомості;

(ix) “особа” означає фізичну або юридичну особу;

(x) “заявник” означає особу, від імені якої подана міжнародна заявка;

(xi) “власник” означає особу, на чиє ім’я зроблений запис про міжнародну реєстрацію в Міжнародному реєстрі;

(xii) “міжурядова організація” означає міжурядову організацію, що має право стати учасницею цього Акта у відповідності зі Статтею 27(1)(ii);

(xiii) “Договірна сторона” означає будь-яку державу або міжурядову організацію — учасницю цього Акта;

(xiv) “Договірна сторона заявника” означає Договірну сторону або одну із Договірних сторін, в якій у заявника виникає право на подання міжнародної заявки в силу того, що, стосовно до цієї Договірної сторони, він відповідає принаймні одній з умов, зазначених у Статті 3; при наявності двох або декількох Договірних сторін, в яких у заявника, у відповідності зі Статтею 3, може виникати право на подання міжнародної заявки, “Договірна сторона заявника” означає ту з таких Договірних сторін, яка зазначена як така у міжнародній заявці;

(xv) “територія Договірної сторони” у випадку, якщо Договірною стороною є держава, означає територію цієї держави, а якщо Договірною стороною є міжурядова організація, — територію, на якій застосовується договір, що засновує цю міжурядову організацію;

(xvi) “Відомство” означає орган, якому Договірна сторона доручила надання охорони на промислові зразки, що має дію на території цієї Договірної сторони;

(xvii) “Відомство, що проводить експертизу,” означає Відомство, що ex officio проводить експертизу поданих у це відомство заявок про надання охорони промислових зразків з метою визначення щонайменше того, чи задовольняють промислові зразки умові новизни;

(xviii) “зазначення” означає клопотання про те, щоб міжнародна реєстрація мала дію у зазначеній Договірній стороні; воно також означає внесення запису про це клопотання в Міжнародний реєстр;

(xix) “зазначена Договірна сторона” і “зазначене Відомство” означають відповідно Договірну сторону і Відомство Договірної сторони, на які поширюється зазначення;

(xx) “Акт 1934 р.” означає Акт Гаазької угоди, підписаний у Лондоні 2 червня 1934 р.;

(xxi) “Акт 1960 р.” означає Акт Гаазької угоди, підписаний у Гаазі 28 листопада 1960 р. ;

(xxii) “Додатковий акт 1961 р.” означає Акт, підписаний у Монако 18 листопада 1961 р. додатково до Акта 1934 р.;

(xxiii) “Доповнюючий акт 1967 р.” означає Доповнюючий акт Гаазької угоди, підписаний у Стокгольмі 14 липня 1967 р., з урахуванням поправок ;

(xxiv) “Союз” означає Гаазький союз, заснований Гаазькою угодою від 6 листопада 1925 р. і збережений у силі Актами 1934 р. і 1960 р., Додатковим актом 1961 р., Доповнюючим актом 1967 р. і цим Актом;

(xxv) “Асамблея” означає Асамблею Союзу, засновану Доповнюючим актом 1967 р. або будь-який орган, що заміняє цю Асамблею;

(xxvi) “організація” означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності;

(xxvii) “Генеральний директор” означає Генерального директора Організації;

(xxviii) “Міжнародне бюро” означає Міжнародне бюро Організації;

(xxix) “ратифікаційна грамота” означає також документ про прийняття або схвалення;

Стаття 2 Застосовність інших видів охорони, наданих законодавствами Договірних сторін і деякими міжнародними договорами

     (1) [Законодавство  Договірних  сторін  і  деякі   міжнародні

договори]

Положення цього Акта не перешкоджають застосуванню будь-якої іншої сильнішої охорони, яка може надаватися законодавством Договірної сторони. Вони також не завдають ніякої шкоди охороні, що надається творам мистецтва і творам прикладного мистецтва у відповідності з міжнародними договорами і конвенціями з авторського права, а також охороні, що надається промисловим зразкам відповідно до Угоди про торгові аспекти прав інтелектуальної власності, яка фігурує в додатку до Угоди, що засновує Світову організацію торгівлі.

     (2) [Зобов'язання додержуватися Паризької конвенції]

Будь-яка Договірна сторона зобов’язується додержуватися положень Паризької конвенції стосовно промислових зразків.

Глава I Міжнародна заявка і міжнародна реєстрація

Стаття 3 Право на подання міжнародної заявки

Будь-яка особа, що є громадянином держави, яка є Договірною стороною, або держави-члена міжурядової організації, яка є Договірною стороною, або має постійне або звичайне місце проживання на території Договірної сторони або має на цій території дійсне і не фіктивне промислове або торгове підприємство, має право на подання міжнародної заявки.

Стаття 4 Процедура подання міжнародної заявки

     (1) [Пряме або непряме подання]

(a) Міжнародна заявка може бути подана на вибір заявника або безпосередньо в Міжнародне бюро, або за посередництвом Відомства Договірної сторони заявника.

(b) Без урахування підпункту (a), будь-яка Договірна сторона може в заяві, що направлена Генеральному директору, повідомити його про те, що міжнародні заявки не можуть подаватися за посередництвом її Відомства.

     (2) [Мито за пересилку у випадку непрямого подання]

Відомство будь-якої Договірної сторони може вимагати від заявника сплати мита на користь цього Відомства за пересилку будь-якої міжнародної заявки, поданої за посередництвом цього Відомства.

Стаття 5 Зміст міжнародної заявки

     (1) [Обов'язковий зміст міжнародної заявки]

Міжнародна заявка має бути складена установленою мовою або однією з установлених мов і має містити або її повинні супроводжувати:

(i) заява про міжнародну реєстрацію відповідно до цього Акта;

(ii) приписані відомості стосовно заявника;

(iii) приписана кількість примірників зображення або, на вибір заявника, декількох різних зображень промислового зразка, що є об’єктом міжнародної заявки, поданих в установленому порядку; проте, якщо промисловий зразок є двомірним і подане клопотання про відстрочку публікації відповідно до пункту (5), замість зображень міжнародна заявка може супроводжуватися приписаною кількістю натурних зразків цього промислового зразка;

(iv) зазначення виробу або виробів, що складають промисловий зразок або в зв’язку з яким буде використовуватися промисловий зразок, в установленому порядку;

(v) назва зазначених Договірних сторін;

(vi) приписане мито;

(vii) будь-які інші приписані відомості.

     (2) [Додатковий обов'язковий зміст міжнародної заявки]

(a) Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, і законодавство якої на час, коли вона стає стороною цього Акта, з метою установлення дати подання заявки про надання охорони на промисловий зразок у відповідності з цим законодавством вимагає, щоб ця заявка містила будь-який з елементів, перерахованих в підпункті (b), може в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про такі елементи.

(b) Елементами, що можуть міститися в повідомленні відповідно до підпункту (a), є:

(i) зазначення щодо особистості автора промислового зразка, що є об’єктом цієї заявки;

(ii) стислий опис зображення або відмінних ознак промислового зразка, що є об’єктом цієї заявки;

(iii) претензія.

(c) Якщо міжнародна заявка містить зазначення Договірної сторони, що зробила повідомлення відповідно до пункту (1), вона також повинна містити будь-який з елементів, що є предметом цього повідомлення.

     (3) [Інші можливі елементи змісту міжнародної заявки]

Міжнародна заявка може містити або супроводжуватися такими іншими елементами, які зазначені в Інструкції.

     (4) [Декілька промислових зразків в одній міжнародній заявці]

З урахуванням вимог,  які можуть бути приписані, міжнародна заявка

може включати два або декілька промислових зразки.

     (5) [Клопотання про відстрочку публікації]

Міжнародна заявка може містити клопотання про відстрочку публікації.

Стаття 6 Пріоритет

     (1) [Претензія на пріоритет]

(a) Міжнародна заявка відповідно до Статті 4 Паризької конвенції може містити заяву про пріоритет однієї або декількох попередніх заявок, поданих у будь-якій державі-учасниці Паризької конвенції або державі-члені Всесвітньої торгової організації, або стосовно такої держави.

(b) Інструкцією може бути передбачено, що заява, згадана в підпункті (a), може бути зроблена після подачі міжнародної заявки. У такому випадку в Інструкції встановлюється самий пізній строк, до закінчення якого може бути зроблена така заява.

     (2) [Міжнародна   заявка,   що   є  підставою  для  права  на

пріоритет]

Починаючи з дати подання, міжнародна заявка, незалежно від її подальшої долі, є еквівалентом правильно оформленої національної подачі в значенні Статті 4 Паризької конвенції.

Стаття 7 Мито за зазначення

     (1) [Приписане мито за зазначення]

Приписане мито включає, з урахуванням пункту (2), мито за зазначення стосовно кожної зазначеної Договірної сторони.

     (2) [Індивідуальне мито за зазначення]

Договірна сторона, Відомство якого є Відомством, що проводить експертизу і Договірна сторона, яка є міжнародною організацією, можуть в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити про те, що в зв’язку з будь-якою міжнародною заявкою, у якій вони зазначені, і в зв’язку з продовженням будь-якої міжнародної реєстрації, здійсненої в результаті подачі такої міжнародної заявки, приписане мито за зазначення, згадане у пункті (1), заміняється індивідуальним митом за зазначення, розмір якого вказується в заяві і може бути змінений у наступних заявах. Цей розмір мита може бути встановлений вищезгаданою Договірною стороною для початкового строку охорони і для кожного строку продовження охорони або для максимального періоду охорони, який допускається відповідною Договірною стороною. Проте розмір такого мита не може перевищувати суми, що за відрахуванням економії, отриманої за рахунок використання міжнародної процедури, Відомство цієї Договірної сторони мало б право одержати від заявника за надання охорони на еквівалентний період на таку ж кількість промислових зразків.

     (3) [Перерахування мита за зазначення]

Мито за зазначення, згадане в пунктах (1) і (2), Міжнародне бюро перераховує Договірним сторонам, стосовно яких це мито було сплачено.

Стаття 8 Виправлення порушень

     (1) [Експертиза міжнародної заявки]

Якщо Міжнародне бюро установить, що міжнародна заявка на момент її одержання Міжнародним бюро не задовольняє вимогам цього Акта й Інструкції, воно пропонує заявнику протягом приписаного строку внести необхідні виправлення.

     (2) [Невиправлені порушення]

(a) У випадку, якщо заявник протягом приписаного строку не виконає пропозицію про внесення виправлень, діловодство за міжнародною заявкою з урахуванням підпункту (b) вважається припиненим.

(b) У випадку порушення, пов’язаного зі Статтею 5(2) або зі спеціальною вимогою, про яку Договірна сторона відповідно до Інструкції повідомила Генерального директора, — якщо заявник протягом приписаного строку не виконає пропозицію про внесення виправлень, міжнародна заявка вважається такою, що не містить зазначення цієї Договірної сторони.

Стаття 9 Дата подання міжнародної заявки

     (1) [Пряме подання міжнародної заявки]

Якщо міжнародна заявка подається безпосередньо в Міжнародне бюро, датою подання, з урахуванням пункту (3), є дата, на яку Міжнародне бюро одержує міжнародну заявку.

     (2) [Непряме подання міжнародної заявки]

Якщо міжнародна заявка подається за посередництвом Відомства Договірної сторони заявника, дата подання визначається в установленому порядку.

     (3) [Міжнародна заявка, яка містить деякі порушення]

Якщо на дату її отримання Міжнародним бюро міжнародна заявка містить порушення, яке, як це приписано, розглядається як порушення, що тягне за собою відстрочку дати подання міжнародної заявки, датою подання міжнародної заявки вважається дата, на яку Міжнародне бюро одержало виправлення такого порушення.

Стаття 10 Міжнародна реєстрація, дата міжнародної реєстрації, публікація і конфіденційні екземпляри міжнародної реєстрації

     (1) [Міжнародна реєстрація]

Міжнародне бюро реєструє кожен промисловий зразок, що є об’єктом міжнародної заявки негайно після одержання цієї заявки або, якщо запропоновано зробити виправлення у відповідності зі Статтею 8, негайно після одержання необхідних виправлень. Реєстрація здійснюється незалежно від того, відстрочена або ні публікація у відповідності зі Статтею 11.

     (2) [Дата міжнародної реєстрації]

(a) З урахуванням підпункту (b), датою міжнародної реєстрації вважається дата подання міжнародної заявки.

(b) Якщо на дату її одержання Міжнародним бюро, міжнародна заявка містить порушення, що пов’язане зі Статтею 5(2), датою міжнародної реєстрації вважається дата, на яку Міжнародне бюро одержало виправлення такого порушення, або дата подання міжнародної заявки, в залежності від того, яка з дат є пізнішою.

     (3) [Публікація]

(a) Міжнародне бюро публікує відомості про міжнародну реєстрацію. Така публікація вважається достатньою в усіх Договірних сторонах і від власника не може вимагатись ніяка інша публікація.

(b) Міжнародне бюро направляє примірник опублікованих відомостей про міжнародну реєстрацію кожному зазначеному Відомству.

     (4) [Дотримання конфіденційності до публікації]

З урахуванням пункту 5 і Статті 11(4)(b), Міжнародне бюро повинне забезпечувати конфіденційність кожної міжнародної заявки і кожної міжнародної реєстрації до публікації.

     (5) [Примірники конфіденційних документів]

(a) Міжнародне бюро, негайно після здійснення реєстрації, направляє примірник міжнародної реєстрації, а також будь-яку відповідну заяву, документ або натурний зразок, що супроводжує міжнародну заявку, кожному Відомству, зазначеному в міжнародній заявці, що направило Міжнародному бюро повідомлення про бажання одержувати такий примірник.

(b) аж до самої публікації міжнародної реєстрації Міжнародним бюро, Відомство зобов’язане забезпечувати конфіденційність стосовно кожної міжнародної реєстрації, примірник якої був направлений на його адресу Міжнародним бюро, і може використовувати зазначений примірник виключно з метою експертизи відповідної міжнародної реєстрації і заявок про надання охорони на промислові зразки, поданих у тій Договірній стороні або від її імені, для якої це Відомство є компетентним. Зокрема, Відомство не має права розголошувати зміст будь-якої міжнародної реєстрації будь-якій особі, яка не є співробітником Відомства, крім власника цієї міжнародної реєстрації, за винятком випадків адміністративного або судового розгляду у випадку конфлікту з питання права на подання міжнародної заявки, на основі якої здійснюється міжнародна реєстрація. У випадку такого адміністративного або судового розгляду зміст міжнародної реєстрації може бути розкритий за умови дотримання конфіденційності учасниками такого розгляду, які беруть на себе зобов’язання додержуватися конфіденційності стосовно такого розкриття.

Стаття 11 Відстрочка публікації

     (1) [Положення законодавств Договірних сторін щодо відстрочки

публікації]

(a) Якщо законодавство Договірної сторони передбачає відстрочку публікації відомостей про промисловий зразок на строк, тривалість якого менша приписаного строку, Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, повідомляє його про допустиму тривалість відстрочки.

(b) Якщо законодавство Договірної сторони не передбачає відстрочку публікації відомостей про промисловий зразок, Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, повідомляє його про цей факт.

     (2) [Відстрочка публікації]

Якщо міжнародна заявка містить клопотання про відстрочку публікації, публікація провадиться:

(i) у випадку, якщо жодна з Договірних сторін, зазначених у міжнародній заявці, не зробила заяви відповідно до пункту (1), — після закінчення приписаного строку або

(ii) у випадку, якщо будь-яка з Договірних сторін, зазначених у міжнародній заявці, зробила заяву відповідно до пункту (1)(a), — після закінчення строку, повідомленого в такій заяві, або, при наявності декількох таких зазначених Договірних сторін, — після закінчення найбільш короткого із строків, повідомлених у їхніх заявах.

     (3) [Розгляд  клопотань  про  відстрочку  у   випадку,   якщо

відповідно до застосовуваного законодавства відстрочка неможлива]

У випадку, якщо було подане клопотання про відстрочку публікації і будь-яка з Договірних сторін, зазначених у міжнародній заявці, зробила заяву відповідно до пункту (1)(b) про те, що відповідно до її законодавства відстрочка неможлива:

(i) з урахуванням підпункту (ii), Міжнародне бюро повідомляє про це заявника. Якщо протягом прописаного строку заявник у письмовому повідомленні, направленому Міжнародному бюро, не здійснить вилучення зазначення такої Договірної сторони, Міжнародне бюро не бере клопотання про відстрочку публікації до уваги;

(ii) якщо замість зображень промислового зразка міжнародна заявка супроводжується натурними зразками промислового зразка, Міжнародне бюро не бере до уваги зазначення такої Договірної сторони і повідомляє про це заявника.

     (4) [Клопотання  про  дострокову  публікацію  або про надання

спеціального доступу до матеріалів міжнародної реєстрації]

(a) У будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту (2), власник може клопотати про публікацію відомостей про окремі або всі промислові зразки, що є об’єктом міжнародної реєстрації; у цьому випадку період відстрочки стосовно такого промислового зразка або таких промислових зразків вважається вичерпаним на дату одержання такого клопотання Міжнародним бюро.

(b) Власник може також у будь-який час протягом періоду відстрочки, який застосовано відповідно до пункту (2), клопотати перед Міжнародним бюро про надання будь-якій третій стороні, зазначеній власником, виписки з матеріалів, які стосуються окремого або всіх промислових зразків, що є об’єктом міжнародної реєстрації, або про дозвіл цій третій стороні одержати доступ до таких матеріалів.

     (5) [Відмова від міжнародної заявки і обмеження її дії]

(a) Якщо в будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту (2), власник відмовляється від міжнародної реєстрації стосовно всіх зазначених Договірних сторін, відомості про промисловий зразок або промислові зразки, які є об’єктом міжнародної реєстрації, не публікуються.

(b) Якщо в будь-який час протягом періоду відстрочки, що застосовується відповідно до пункту (2), власник обмежує дію міжнародної реєстрації щодо всіх зазначених Договірних сторін одним або декількома промисловими зразками, що є об’єктом міжнародної реєстрації, відомості про інші промислові зразки або зразок, що є об’єктом міжнародної реєстрації, не публікуються.

     (6) [Публікація і надання зображень]

(a) Після закінчення будь-якого періоду відстрочки, що застосовується відповідно до положень цієї Статті, Міжнародне бюро публікує відомості про міжнародну реєстрацію за умови сплати приписаного мита. Якщо таке мито не сплачуються в установленому порядку, міжнародна реєстрація анулюється, а публікація не провадиться.

(b) Якщо міжнародна заявка супроводжувалася одним або декількома натурними зразками промислового зразка у відповідності зі Статтею 5(1)(iii), власник подає в Міжнародне бюро приписану кількість примірників зображення кожного промислового зразка, що є об’єктом цієї заявки, протягом приписаного строку. Якщо власник цього не робить, міжнародна реєстрація анулюється, а публікація не провадиться.

Стаття 12 Відмова

     (1) [Право на відмову]

Відомство будь-якої зазначеної Договірної сторони у випадку, якщо стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об’єктом міжнародної реєстрації, не дотримані передбачені її законодавством умови надання охорони, може цілком або частково відмовити у визнанні дії будь-якої міжнародної реєстрації на території цієї Договірної сторони; але ніяке Відомство не може повністю або частково відмовити у визнанні дії будь-якої міжнародної реєстрації на тій підставі, що не були виконані передбачені законодавством відповідної Договірної сторони вимоги щодо форми або змісту міжнародної заявки, або які є додатковими до вимог, що передбачені в цьому Акті або Інструкції, або відрізняються від них.

     (2) [Повідомлення про відмову]

(a) Протягом приписаного строку Відомство в повідомленні про відмову повідомляє Міжнародному бюро про відмову у визнанні дії міжнародної реєстрації.

(b) У будь-якому повідомленні про відмову викладаються всі мотиви, що є підставою для відмови.

     (3) [Пересилка повідомлення про відмову; засоби захисту]

(a) Міжнародне бюро негайно пересилає примірник повідомлення про відмову власнику.

(b) Власник має право на ті ж засоби захисту як у випадку, якби будь-який промисловий зразок, що є об’єктом міжнародної реєстрації, був об’єктом заявки на надання охорони відповідно до законодавства, яке застосовується Відомством, що повідомило про відмову. Такі засоби захисту принаймні повинні включати можливість повторного розгляду або перегляду рішення про відмову або його оскарження.

     (4) [Відкликання відмови]

Будь-яка відмова може бути в будь-який час повністю або частково відкликана Відомством, яке її направило.

Стаття 13 Спеціальні вимоги щодо єдності промислового зразка

     (1) [Повідомлення про спеціальні вимоги]

Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, і законодавство якої на час, коли вона стає стороною цього Акта, вимагає, щоб промислові зразки, що є об’єктом однієї і тієї ж заявки, відповідали вимозі єдності задуму, єдності виготовлення або єдності використання, або належали до того самого комплекту або набору виробів, або щоб об’єктом однієї заявки був тільки один незалежний і окремий промисловий зразок, у заяві, направленій Генеральному директору, може повідомити його про це. Проте ніяка така заява не перешкоджає праву заявника включати в міжнародну заявку, у відповідності зі Статтею 5(4), два або декілька промислових зразків, навіть у тому випадку, якщо заява містить зазначення Договірної сторони, яка направила заяву.

     (2) [Наслідки направлення повідомлення]

Будь-яка така заява надає Відомству Договірної сторони, що зробила повідомлення, право відмовити у визнанні дії міжнародної реєстрації у відповідності зі Статтею 12(1) доти, поки не буде виконана вимога, що міститься в повідомленні цієї Договірної сторони.

     (3) [Додаткове  мито,  що  має  бути  сплачене при розділенні

реєстрації]

Якщо в зв’язку з відмовою, зробленою відповідно до пункту (2), у відповідне Відомство подається клопотання про розділення міжнародної заявки з метою усунення підстав для відмови, викладених у повідомленні, це Відомство має право стягнути мито за кожну додаткову міжнародну заявку, подання якої було б необхідною для усунення таких підстав для відмови.

Стаття 14 Дія міжнародної реєстрації

     (1) [Дія,    аналогічна    поданню   заявки   відповідно   до

застосовного законодавства]

Починаючи з дати міжнародної реєстрації, міжнародна реєстрація має в кожній з зазначених Договірних сторін принаймні таку ж дію, що і правильно оформлене подання заявки на надання охорони на промисловий зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони.

     (2) [Дія,    аналогічна   наданню   охорони   відповідно   до

застосовного законодавства]

(a) У кожній зазначеній Договірній стороні, Відомство якої не направило відмову у відповідності зі Статтею 12, міжнародна реєстрація має таку ж дію, що і надання охорони на промисловий зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони, починаючи щонайпізніше з дати закінчення строку, передбаченого для направлення ним відмови, або, якщо Договірна сторона зробила відповідну заяву згідно з Інструкцією, починаючи щонайпізніше з дати, зазначеної в цій заяві.

(b) Якщо Відомство зазначеної Договірної сторони направило відмову, а потім частково або повністю відкликало його, та частина міжнародної реєстрації, якої стосується відкликання відмови, має в цій Договірній стороні таку ж дію, що і надання охорони на промисловий зразок відповідно до законодавства цієї Договірної сторони, починаючи щонайпізніше з дати, коли було зроблене відкликання відмови.

(c) Дія, яку міжнародна реєстрація має відповідно до цього пункту, поширюється на промисловий зразок або промислові зразки, що є об’єктом цієї реєстрації, у тому вигляді, як вона отримана від Міжнародного бюро зазначеним Відомством, або з урахуванням, де це є застосованим, поправок, внесених відповідно до процедури, яка застосовується цим Відомством.

     (3) [Заява   стосовно   дії   зазначення  Договірної  сторони

заявника]

(a) Будь-яка Договірна сторона, Відомство якої є Відомством, що проводить експертизу, може в заяві, направленій Генеральному директору, повідомити його про те, що, якщо вона є Договірною стороною заявника, зазначення цієї Договірної сторони в міжнародній реєстрації не має дії.

(b) Якщо Договірна сторона, що зробила заяву, згадану в підпункті (a), зазначена в міжнародній заявці як Договірна сторона заявника так і зазначена Договірна сторона, Міжнародне бюро не бере до уваги зазначення цієї Договірної сторони.

Стаття 15 Визнання міжнародної реєстрації недійсною

     (1) [Вимога надання можливості для захисту]

Рішення про повне або часткове визнання міжнародної реєстрації недійсною на території зазначеної Договірної сторони не може бути винесено компетентними органами цієї Договірної сторони без надання в належний час власнику можливості для захисту своїх прав.

     (2) [Повідомлення   про   визнання   міжнародної   реєстрації

недійсною]

Відомство Договірної сторони, на території якої міжнародна реєстрація була визнана недійсною, якщо йому відомо про таке визнання реєстрації, повідомляє про це Міжнародне бюро.

Стаття 16 Внесення записів про зміни і інших записів щодо міжнародних реєстрацій

     (1) [Внесення записів про зміни та інших записів]

Міжнародне бюро в установленому порядку вносить у Міжнародний реєстр записи про:

(i) будь-які зміни власника міжнародної реєстрації стосовно окремих або всіх зазначених Договірних сторін і стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об’єктом міжнародної реєстрації, за умови, що новий власник має право подавати міжнародну заявку у відповідності зі Статтею 3;

(ii) будь-які зміни, що стосується імені або адреси власника;

(iii) призначення представника заявника або власника і будь-які інші відповідні відомості, що стосуються такого представника;

(iv) будь-яку відмову власника від міжнародної реєстрації щодо окремих або всіх зазначених Договірних сторін;

(v) будь-яке обмеження власником дії міжнародної реєстрації щодо окремих або всіх зазначених Договірних сторін одним або декількома промисловим зразками, що є об’єктом міжнародної реєстрації;

(vi) будь-яке визнання міжнародної реєстрації недійсною компетентними органами зазначеної Договірної сторони на її території стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об’єктом міжнародної реєстрації;

(vii) будь-які інші обумовлені в Інструкції

відповідні відомості, які відносяться до прав на окремі або всі промислові зразки, що є об’єктом міжнародної реєстрації.

     (2) [Наслідки внесення запису в Міжнародний реєстр]

Внесення будь-якого запису, згаданого в підпунктах (i), (ii), (iv), (v), (vi) та підпункті (vii) пункту (1), має таку ж дію, як у випадку, якби цей запис був внесений до Реєстру Відомства кожної відповідної Договірної сторони, за виключенням того, що будь-яка Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, може повідомити його про те, що запис, згаданий в підпункті (i) пункту (1), не має дії в цій Договірній стороні до отримання її Відомством заяв або документів, перелічених в такій заяві.

     (3) [Мито]

За внесення будь-якого запису відповідно до пункту (1) може стягуватися мито.

     (4) [Публікація]

Міжнародне бюро публікує повідомлення про внесення будь-яких записів відповідно до пункту (1). Примірник публікації, що містить повідомлення, воно направляє Відомству кожної відповідної Договірної сторони.

Стаття 17 Строк дії і продовження міжнародної реєстрації

     (1) [Строк дії міжнародної реєстрації]

Міжнародна реєстрація первісно провадиться на п’ять років, рахуючи з дати міжнародної реєстрації.

     (2) [Продовження міжнародної реєстрації]

Міжнародна реєстрація може продовжуватися на додаткові періоди по п’ять років кожний відповідно до приписаної процедури і за умови сплати приписаного мита.

     (3) [Строк охорони в зазначених Договірних сторонах]

(a) За умови продовження міжнародної реєстрації і з урахуванням пункту (b), строк охорони в кожній із зазначених Договірних сторін складає 15 років, рахуючи з дати міжнародної реєстрації.

(b) В тих випадках, якщо законодавство зазначеної Договірної сторони стосовно промислового зразка, на який надана охорона відповідно до цього законодавства, передбачає строк охорони, що перевищує 15 років, за умови продовження міжнародної реєстрації строк охорони є таким же, що і строк, передбачений законодавством цієї Договірної сторони.

(c) Будь-яка Договірна сторона в заяві, направленій Генеральному директору, повідомляє його про максимальний строк охорони, передбачений її законодавством.

     (4) [Можливість обмеження дії продовження]

Продовження міжнародної реєстрації може провадитися стосовно окремих або всіх зазначених Договірних сторін і стосовно окремих або всіх промислових зразків, що є об’єктом міжнародної реєстрації.

     (5) [Внесення запису і публікація відомостей про продовження]

Міжнародне бюро вносить записи про продовження в Міжнародний реєстр і публікує оголошення про це. Примірник публікації, що містить оголошення, Міжнародне бюро направляє Відомству кожної відповідної Договірної сторони.

Стаття 18 Інформація про вже опубліковані міжнародні реєстрації

     (1) [Доступ до інформації]

Міжнародне бюро надає будь-якій особі на її прохання, за умови сплати приписаного мита, виписки з Міжнародного реєстру або інформацію про зміст Міжнародного реєстру стосовно будь-якої міжнародної реєстрації, відомості про яку вже опубліковані.

     (2) [Звільнення від легалізації]

Надані Міжнародним бюро виписки з Міжнародного реєстру, звільняються від будь-яких вимог легалізації в кожній Договірній стороні.

Глава II Адміністративні положення

Стаття 19 Єдине Відомство декількох держав

     (1) [Повідомлення про єдине Відомство]

Якщо декілька держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, здійснили або якщо декілька держав-учасниць цього Акта домовились здійснити уніфікацію свого національного законодавства про охорону промислових зразків, вони можуть повідомити Генерального директора про те, що:

(i) єдине Відомство заміняє національне Відомство кожної з цих держав; і

(ii) сукупність їх територій, на яких застосовується єдине законодавство, повинна розглядатися як одна Договірна сторона з метою застосування Статей 1, 3 — 18 і 31 цого Акта.

     (2) [Коли має робитися повідомлення]

Повідомлення, згадане в пункті (1), робиться:

(i) у випадку держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, — під час здачі на зберігання документів, згаданих у Статті 27(2);

(ii) у випадку держав-учасниць цього Акта — у будь-який час після здійснення уніфікації їх національного законодавства.

     (3) [Дата вступу в силу повідомлення]

Повідомлення, згадане в пунктах (1) і (2), набирає сили:

(i) у випадку держав, що мають наміри стати учасниками цього Акта, — під час, коли такі держави стають пов’язаними цим Актом;

(ii) у випадку держав-учасниць цього Акта — після закінчення трьох місяців, рахуючи з дати повідомлення, яке Генеральний директор робить у цьому зв’язку іншим Договірним сторонам, або на будь-яку більш пізню дату, зазначену в повідомленні.

Стаття 20 Членство в Гаазькому союзі

Договірні сторони є членами того ж Союзу, що і держави-учасниці Акта 1934 р.

Стаття 21 Асамблея

     (1) [Склад]

(a) Договірні сторони є членами тої ж Асамблеї, що і держави, пов’язані Статтею 2 Доповнюючого акта 1967 р..

(b) Кожен член Асамблеї представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників і експертів, при цьому кожен делегат може представляти тільки одну Договірну сторону.

(c) Члени Союзу, які не є членами Асамблеї, допускаються на її засіданні як спостерігачі.

     (2) [Функції]

(a) Асамблея:

(i) розглядає всі питання, що стосуються збереження і розвитку Союзу і застосуванню цього Акта;

(ii) здійснює такі права і виконує такі завдання, які спеціально покладені на неї або доручені їй відповідно до цього Акта або Доповняльного акта 1967 р. ;

(iii) дає вказівки Генеральному директору щодо підготовки конференцій по перегляду і приймає рішення про скликання кожної такої конференції;

(iv) змінює Інструкцію ;

(v) розглядає і схвалює звіти і діяльність Генерального директора, що стосуються Союзу, і дає Генеральному директору всі необхідні вказівки з питань, що входять до компетенції Союзу;

(vi) визначає програму і приймає дворічний бюджет Союзу і схвалює його фінансові звіти;

(vii) приймає фінансовий регламент Союзу;

(viii) створює комітети і робочі групи, які вона вважає необхідними для здійснення цілей Союзу;

(ix) з урахуванням пункту (1)(c), визначає які держави, міжурядові і неурядові організації можуть бути допущеними на її засідання як спостерігачі;

(x) здійснює будь-які інші належні дії для досягнення цілей Союзу і виконує всі інші функції, які покладені на неї цим Актом. (b) Щодо питань, які також становлять інтерес для інших Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація, Асамблея приймає рішення, після заслуховування рекомендацій Координаційного комітету Організації.

     (3) [Кворум]

(a) Половина членів Асамблеї, які є державами і мають право голосу з конкретного питання, складає кворум для голосування з цього питання.

(b) незважаючи на положення підпункту (a), якщо на якій-небудь сесії число представлених і таких, що мають право голосу з конкретних питань, держав складає менше половини, але дорівнює або перевищує одну третину представлених держав-учасниць Асамблеї, які мають право голосу з конкретного питання, вона може приймати рішення; проте рішення Асамблеї, за виключенням рішень, що стосуються власної процедури, стають обов’язковими тільки при дотриманні нижчезазначених умов. Міжнародне бюро направляє такі рішення державам-членам Асамблеї, які мають право голосу з цього питання, але не були на ній представлені, і запрошує їх повідомити в письмовій формі в тримісячний строк, рахуючи від дати направлення рішень, незважаючи на те, чи голосують вони за ці рішення, проти них чи утримуються від голосування. Якщо до закінчення цього строку число держав, що проголосували таким чином або утрималися від голосування, дорівнюватиме принаймні числу, якого невистачало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення вступають в силу за умови, що одночасно наявна необхідна більшість.

     (4) [Прийняття рішень на Асамблеї]

(a) Асамблея по можливості приймає свої рішення на основі консенсусу.

(b) У випадку неможливості прийняття рішення на основі консенсусу, рішення з питання яке обговорюється, приймається голосуванням. У цьому випадку:

(i) кожна Договірна сторона, яка є державою, має тільки один голос і голосує тільки від свого імені, і

(ii) будь-яка Договірна сторона, яка є міждержавною організацією, може голосувати від імені своїх держав-членів, при цьому число голосів повинно дорівнювати числу держав-членів, що входять до неї і є учасниками цього Акта, при цьому ні одна така міждержавна організація не може брати участь у голосуванні, якщо будь-яка з держав-членів вирішить скористатись своїм правом на участь в голосуванні, і навпаки.

(c) З питань, які стосуються тільки держав, пов’язаних положеннями 2 Доповняльного акта 1967 р. ; Договірні сторони, не пов’язані цією Статтею, не мають права голосу, в той час, як з питань, які стосуються тільки Договірних сторін, тільки вони мають право голосу.

     (5) [Більшість]

(a) З урахуванням Статей 24(2), 26(2), Асамблея приймає свої рішення більшістю в дві третини поданих голосів.

(b) Голоси тих, хто утримався при голосуванні, не зараховуються.

     (6) [Сесії]

(a) Асамблея збирається на чергову сесію, яка скликається Генеральним директором, один раз в два роки, і крім виключних обставин, в той же час і в тому ж місці, що і Генеральна Асамблея Організації.

(b) Асамблея збирається на позачергову сесію, яку скликає Генеральний директор, за вимогою одної чверті членів Асамблеї або за ініціативою Генерального директора.

(c) Генеральний директор готує порядок денний кожної сесії.

     (7) [Правила процедури]

Асамблея приймає свої власні правила процедури.

Стаття 22 Міжнародне бюро

     (1) [Адміністративні функції]

(a) Функції пов’язані з міжнародною реєстрацією, а також інші адміністративні функції, що стосуються цього Союзу, здійснюються Міжнародним бюро.

(b) Міжнародне бюро, зокрема, готує засідання і виконує функції Секретаріату асамблеї і таких комітетів експертів і робочих груп, які можуть бути засновані Асамблеєю.

     (2) [Генеральний директор]

Генеральний директор є головною посадовою особою Союзу і представляє Союз.

     (3) [Інші засідання опріч сесій Асамблеї]

Генеральний директор скликає будь-який комітет і робочу групу, засновані Асамблеєю, і всі інші засідання з питань, що стосуються Союзу.

     (4) [Роль Міжнародного бюро на Асамблеї та інших засіданнях]

(a) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь в усіх засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих груп, заснованих Асамблеєю, і будь-яких інших засіданнях, які скликаються Генеральним директором під егідою Союзу, без права голосу.

(b) Генеральний директор або інший призначений Генеральним директором член персоналу є ex officio секретарем Асамблеї, комітетів, робочих груп і інших засідань, згаданих в підпункті (a).

     (5) [Конференції]

(a) Міжнародне бюро у відповідності з вказівками Асамблеї здійснює підготовчу роботу до будь-якої конференції по перегляду. (b) Міжнародне бюро може консультуватись з міжурядовими організаціями і національними неурядовими організаціями з питань, що стосуються згаданої підготовчої роботи.

(c) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь в обговореннях на конференціях по перегляду без права голосу.

     (6) [Інші функції]

Міжнародне бюро виконує будь-які покладені на нього функції, пов’язані з цим Актом.

Стаття 23 Фінанси

     (1) [Бюджет]

(a) Союз має бюджет.

(b) Бюджет Союзу включає надходження і витрати виключно Союзу і його внесок в бюджет витрат, спільних для Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація.

(c) Витрати, які не є виключно витратами Союзу, а також стосуються одного або декількох інших Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація, вважаються спільними витратами Союзів. Частина Союзу в цих спільних витратах відповідає його заінтересованості в даних витратах.

     (2) [Координація з бюджетами інших Союзів]

Бюджет Союзу складається з урахуванням вимог координації з бюджетами інших Союзів, адміністративні функції яких виконує Організація.

     (3) [Джерела фінансування бюджету]

Бюджет Союзу фінансується з таких джерел:

(i) мита у зв’язку з міжнародною реєстрацією;

(ii) зборів і платежів за послуги, що стосуються Союзу, і які надаються Міжнародним бюро;

(iii) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що стосуються Союзу, або надходжень за рахунок роялті;

(iv) дарів, успадкованих коштів і субсидій;

(v) ренти, процентів і різних інших доходів.

     (4) [Встановлення розміру мита і зборів; рівень бюджету]

(a) Розмір мита, передбаченого в пункті (3)(i), установлюється Асамблеєю на пропозицію Генерального директора. Збори, передбачені в пункті (3)(ii), встановлюються Генеральним директором і, до їх схвалення на наступній сесії Асамблеї, застосовуються на тимчасовій основі.

(b) Розмір мита, передбаченого в пункті (3)(i), встановлюється таким чином, щоб прибутки Союзу, які отримуються за рахунок мита та інших джерел, були принаймні достатніми для покриття всіх видатків Міжнародного бюро стосовно Союзу.

(c) Якщо бюджет не прийнято до початку нового фінансового періоду, то у відповідності з фінансовим регламентом використовується бюджет на рівні минулого року.

     (5) [Фонд обігових коштів]

Союз має Фонд обігових коштів, який складається за рахунок надлишку надходжень і, якщо такий надлишок не є достатнім, з разового платежу, який здійснюється кожним членом Союзу. Якщо фонду обігових коштів невистачає, Асамблея вирішує питання про його збільшення. Розмір разового платежу і умови сплати визначаються Асамблеєю на пропозицію Генерального директора.

     (6) [Авансування приймаючою державою]

(a) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з державою, на території якої Організація має свою штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів виявляється недостатнім, така держава надає аванси. Суми цих авансів і умови, на яких вони надаються, у кожному випадку є предметом окремих угод між такою державою і Організацією.

(b) Як держава, згадана у підпункті (a), так і Організація мають право шляхом письмового повідомлення денонсувати зобов’язання про надання авансів. Денонсація вступає в силу через три роки після закінчення року, в якому було зроблено повідомлення.

     (7) [Ревізія рахунків]

Ревізія рахунків здійснюється одним або декількома державами-членами Союзу або зовнішніми ревізорами, як передбачено в фінансовому регламенті. Вони призначаються, за їх згоди, Асамблею.

Стаття 24 Інструкція

     (1) [Сфера регулювання]

Інструкція регулює порядок застосування цього Акта. Зокрема, Інструкція включає положення щодо:

(i) вимог, регулювання яких цей Акт спеціально “приписує в Інструкції";

(ii) інших подробиць щодо положень цього Акта або будь-яких подробиць, корисних для їхнього застосування;

(iii) будь-яких адміністративних вимог, питань або процедур.

     (2) [Поправки до деяких положень Інструкції]

(a) В Інструкції може зазначатися, що в деякі положення Інструкції поправки можуть вноситися тільки одноголосним рішенням або більшістю в чотири п’ятих.

(b) Для того, щоб вимога одноголосності або більшості в чотири п’ятих не розповсюджувалось в майбутньому на внесення поправок в будь-яке положення Інструкції, вимагатиметься одноголосне рішення.

(c) Для того, щоб вимоги одноголосності або більшості в чотири п’ятих розповсюджувалось в майбутньому на внесення поправок в будь-яке положення Інструкції, вимагатиметься більшість в чотири п’ятих.

     (3) [Розбіжність між цим Актом та Інструкцією]

У випадку розбіжності між положеннями цього Акта і положеннями Інструкції, застосовуються положення Акта.

Глава III Перегляд і внесення поправок

Стаття 25 Перегляд цього Акта

     (1) [Конференція по перегляду]

Цей Акт може бути переглянутий конференцією Договірних сторін.

     (2) [Перегляд деяких Статей або внесення в них поправок]

Поправки до Статей 21, 22, 23 і 26 можуть бути внесені або конференцією по перегляду, або Асамблеєю у відповідності з положеннями Статті 26.

Стаття 26 Внесення Асамблеєю поправок до деяких Статей

     (1) [Пропозиції про внесення поправок]

(a) Пропозиції про внесення Асамблеєю поправок до Статей 21, 22, 23 і в цю Статтю можуть бути висунуті будь-якою Договірною стороною або Генеральним директором.

(b) Такі пропозиції Генеральний директор розсилає Договірним сторонам принаймні за 6 місяців до їх розгляду Асамблеєю.

     (2) [Більшість, що вимагається при голосуванні]

Прийняття Асамблеєю будь-яких поправок до Статей, згаданих у пункті (1), вимагає більшості в три четвертих голосів, за винятком будь-яких поправок до Статті 21 або до цього пункту, для прийняття яких вимагається більшість в чотири п’ятих голосів.

     (3) [Набрання чинності]

(a) За винятком випадків, коли застосовується пункт (2), будь-яка поправка до Статей, перелічених в пункті (1), набирає чинності через місяць після отримання Генеральним директором письмового повідомлення про прийняття, здійсненого у відповідності до приписаного порядку кожного з Договірних сторін, від трьох четвертих всіх Договірних сторін, які на момент прийняття поправки були членами Асамблеї і мали право голосу по даній поправці.

(b) Будь-яка поправка до Статті 21(3) або (4), або до цього підпункту не набирає чинності, якщо протягом шести місяців від дати її прийняття Асамблеєю будь-яка Договірна сторона повідомить Генеральному директора про те, що вона не пов’язана такою поправкою.

(c) Будь-яка поправка, яка набирає чинності у відповідності з положенням цього пункту, є обов’язковою для всіх держав і міждержавних організацій, які є Договірними сторонами на момент вступу цієї поправки в силу, або які стають Договірними сторонами на пізнішу дату.

Глава IV Заключні положення

Стаття 27 Участь у цьому Акті

     (1) [Умови участі в Акті]

З урахуванням пунктів (2) і (3) і Статті 28:

(i) будь-яка держава-член Організації може підписати цей Акт і стати його учасником;

(ii) будь-яка міжурядова організація, що має Відомство, у якому може бути отримана охорона промислових зразків, що діє на території, на якій застосовується договір, що засновує цю міжурядову організацію, може підписати цей Акт і стати його учасницею, за умови, що принаймні одна з держав-членів цієї міжурядової організації є членом Організації, і за умови, що таке Відомство не є об’єктом повідомлення, зробленого у відповідності зі Статтею 19.

     (2) [Ратифікація або приєднання]

Будь-яка держава або міжурядова організація, згадана в пункті (1), може здати на зберігання:

(i) ратифікаційну грамоту, якщо вона підписала цей Акт;

(ii) акт про приєднання, якщо вона не підписала цей Акт.

     (3) [Дата здачі на зберігання]

(a) З урахуванням підпунктів (b) — (d), датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або акта про приєднання вважається дата, на яку був зданий на зберігання відповідний документ.

(b) Датою здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або акта про приєднання будь-якої держави, стосовно якої охорона промислових зразків може бути отримана тільки через Відомство, яке має міжурядова організація, членом якої є ця держава, є дата, на яку зданий на зберігання відповідний документ цієї міжурядової організації, якщо ця дата є пізнішою дати, на яку документ цієї держави був зданий на зберігання.

(c) Датою здачі на зберігання будь-якої ратифікаційної грамоти або будь-якого акта про приєднання, що містить повідомлення або супроводжується повідомленням, згаданим у Статті 19, вважається дата, на яку зданий на зберігання останній із документів держав-членів групи держав, що зробили відповідне повідомлення.

(d) Будь-яка ратифікаційна грамота або акт про приєднання держави може містити заяву або супроводжуватися заявою, у якій цей документ вважається зданим на зберігання за умови, що також зданий на зберігання документ однієї іншої держави або однієї міжурядової організації, або здані на зберігання документи двох інших держав, або документи однієї держави й однієї міжурядової організації, що мають право стати учасником цього Акта, із зазначенням їхніх назв. Документ, що містить таку заяву чи супроводжується нею, розглядається як зданий на зберігання від дати, на яку виконана умова, зазначена в заяві. Проте, якщо будь-який документ, зазначений в заяві, у свою чергу, містить заяву такого роду або супроводжується нею, такий документ вважається зданим на зберігання від дати, на яку виконана умова, зазначена в останній заяві.

(e) Будь-яка заява, зроблена відповідно до пункту (d), у будь-який час може бути відкликана цілком або частково. Будь-яке таке відкликання набирає сили з дати одержання відповідного повідомлення Генеральним директором.

Стаття 28 Дата вступу в силу ратифікацій і приєднань

     (1) [Документи, прийняті до уваги]

Для цілей цієї Статті до уваги приймаються тільки ратифікаційні грамоти або акти про приєднання, здані на зберігання державами або міжурядовими організаціями, згаданими в Статті 27(1), і мають дату здачі на зберігання у відповідності зі Статтею 27(3).

     (2) [Вступ у силу цього Акта]

Цей Акт набирає сили через три місяця після здачі на зберігання ратифікаційних грамот або актів про приєднання шістьма державами, за умови, що відповідно до самих останніх щорічних статистичних даних, зібраних Міжнародним бюро, принаймні три із цих держав задовольняють хоча б одній з таких умов:

(i) у відповідній державі або стосовно неї були подані щонайменше 3000 заявок на охорону промислових зразків; або

(ii) у відповідній державі або стосовно неї жителями яких-небудь інших держав було подано щонайменше 1000 заявок на охорону промислових зразків.

     (3) [Вступ у силу ратифікацій і приєднань]

(a) Будь-яка держава або міжурядова організація, що здали на зберігання ратифікаційну грамоту або акт про приєднання за три місяці до дати вступу в силу цього Акта, стають пов’язаними його положеннями від дати вступу в силу цього Акта.

(b) Будь-яка інша держава або міжурядова організація стають пов’язаними цим Актом через три місяці від дати, на яку вони здали на зберігання свою ратифікаційну грамоту або акт про приєднання, або на більш пізню дату, зазначену у відповідному документі.

Стаття 29 Заборона робити застереження Ніякі застереження до цього Акта не допускаються.

Стаття 30 Заяви Договірних сторін

     (1) [Коли можна робити заяви]

Будь-яка заява у відповідності зі Статтями 4(1)(b), 5(2)(a), 7(2), 11(1), 13(1), 14(3), 16(2) або 17(3), може бути зроблена:

(i) під час здачі на зберігання якогось документа, згаданого в Статті 27(2), — у цьому випадку заява набирає сили від дати, на яку держава, що зробила таку заяву, або міжурядова організація стає пов’язаною цим Актом;

(ii) після здачі на зберігання якогось документа, згаданого в Статті 27(2), — у цьому випадку заява набирає сили через три місяця від дати його одержання Генеральним директором або з будь-якої іншої більш пізньої дати, зазначеної в заяві, але застосовується тільки стосовно будь-якої міжнародної реєстрації, дата міжнародної реєстрації якої припадає на ту ж або більш пізню дату, що і дата вступу в силу заяви.

     (2) [Заяви держав, що мають єдине Відомство]

Незважаючи на пункт (1), будь-яка згадана в цьому пункті заява, зроблена державою, що, разом з іншою державою або іншими державами, повідомила Генерального директора у відповідності зі Статтею 19(1) про те, що єдине Відомство заміняє їхні національні Відомства, набирає сили тільки в тому випадку, якщо ця інша держава зробить або ці інші держави зроблять відповідну заяву або відповідні заяви.

     (3) [Відкликання заяв]

Будь-яка заява, згадана в пункті (1), може бути відкликана в будь-який час шляхом направлення повідомлення Генеральному директору. Таке відкликання набирає сили або через три місяці від дати одержання Генеральним директором повідомлення, або з будь-якої іншої більш пізньої дати, зазначеної в повідомленні. У випадку повідомлення, що робиться у відповідності зі Статтею 7(2), дія відкликання не поширюється на міжнародні заявки, подані до вступу в силу вищезгаданого відкликання.

Стаття 31 Застосовність Актів 1934 р. і 1960 р.

     (1) [Відношення між державами, що є учасниками як цього Акта,

так і Актів 1934 р. або 1960 р.]

До взаємовідносин держав, що є учасниками як цього Акта, так і Акта 1934 р. або Акта 1960 р., застосовується тільки цей Акт. Проте в тому, що стосується промислових зразків, депонованих у Міжнародному бюро до дати, з якої цей Акт стає застосовним до взаємовідносин цих держав, останні у своїх взаємовідносинах застосовують, у залежності від випадку, Акт 1934 р. або Акт 1960 р.

     (2) [Відносини між державами,  що є учасниками як цього Акта,

так і Актів 1934 р.  або 1960 р.,  і державами,  що  є  учасниками

Актів 1934 р. або 1960 р., але не є учасниками цього Акта]

(a) Будь-яка держава-учасниця як цього Акта, так і Акта 1934 р., продовжує застосовувати Акт 1934 р. у своїх стосунках із державами, що є учасниками Акта 1934 р., але не є учасниками Акта 1960 р. або цього Акта.

(b) Будь-яка держава, що є учасником як цього Акта, так і Акта 1960 р., продовжує застосовувати Акт 1960 р. у своїх стосунках з державами, що є учасниками Акта 1960 р., але не є учасниками цього Акта.

Стаття 32 Денонсація цього Акта

     (1) [Повідомлення]

Будь-яка Договірна сторона може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого Генеральному директору.

     (2) [Дата вступу в силу]

Денонсація набирає сили через рік від дати одержання повідомлення Генеральним директором або з будь-якої більш пізньої дати, зазначеної в повідомленні. Денонсація не торкається застосування цього Акта до будь-якої міжнародної заявки, що знаходиться на розгляді, і будь-якої міжнародної реєстрації, що діє стосовно Договірної сторони, що денонсує, на дату вступу денонсації в силу.

Стаття 33 Мови цього Акта; підписання

     (1) [Справжні тексти; офіційні тексти]

(a) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти цілком автентичні.

(b) Офіційні тексти розробляються Генеральним директором після консультацій із зацікавленими урядами на таких інших мовах, які визначить Асамблея.

     (2) [Термін для підписання] Цей Акт відкритий для  підписання

в  штаб-квартирі  Організації  протягом  одного  року  після  його

прийняття.

Стаття 34 Депозитарій Генеральний директор є депозитарієм цього Акта. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов

                   (Женева, 2 июля 1999 года)

 

                        Вводные положения

Статья 1 Сокращенные выражения

Для целей настоящего Акта:

i) “Гаагское соглашение” означает Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов, отныне переименованное в Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов;

ii) “настоящий Акт” означает Гаагское соглашение, оформленное настоящим Актом;

iii) “Инструкция” означает Инструкцию к настоящему Акту;

iv) “предписанный” означает предписанный Инструкцией;

v) “Парижская конвенция” означает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности, подписанную в Париже 20 марта 1883 г., с учетом пересмотров и поправок ;

vi) “международная регистрация” означает международную регистрацию промышленного образца, осуществленную в соответствии с настоящим Актом;

vii) “международная заявка” означает заявку на международную регистрацию;

viii) “Международный реестр” означает ведущуюся Международным бюро официальную подборку сведений о международных регистрациях, запись которых требуется или разрешается настоящим Актом или Инструкцией, независимо от носителя, на котором хранятся эти сведения;

ix) “лицо” означает физическое или юридическое лицо;

x) “заявитель” означает лицо, от имени которого подана международная заявка;

xi) “владелец” означает лицо, на чье имя произведена запись о международной регистрации в Международном реестре;

xii) “межправительственная организация” означает межправительственную организацию, имеющую право стать участницей настоящего Акта в соответствии со статьей 27 (1) “ii";

xiii) “Договаривающаяся Сторона” означает любое государство или межправительственную организацию — участников настоящего Акта; xiv) “Договаривающаяся Сторона заявителя” означает Договаривающуюся Сторону или одну из Договаривающихся Сторон, в которой у заявителя возникает право на подачу международной заявки в силу того, что, применительно к этой Договаривающейся Стороне, он удовлетворяет по крайней мере одному из условий, указанных в статье 3; при наличии двух или нескольких Договаривающихся Сторон, в которых у заявителя, в соответствии со статьей 3, может возникать право на подачу международной заявки, “Договаривающаяся Сторона заявителя” означает ту из таких Договаривающихся Сторон, которая указана в качестве таковой в международной заявке;

xv) “территория Договаривающейся Стороны” в случае, если Договаривающейся Стороной является государство, означает территорию этого государства, а если Договаривающейся Стороной является межправительственная организация, — территорию, на которой применяется договор, учреждающий эту межправительственную организацию;

xvi) “Ведомство” означает орган, которому Договаривающаяся Сторона поручила предоставление охраны на промышленные образцы, имеющей действие на территории этой Договаривающейся Стороны;

xvii) “Ведомство, проводящее экспертизу”, означает Ведомство, которое ex officio проводит экспертизу поданных в данное ведомство заявок на предоставление охраны промышленных образцов с целью определения по меньшей мере того, удовлетворяют ли промышленные образцы условию новизны;

xviii) “указание” означает ходатайство о том, чтобы международная регистрация имела действие в определенной Договаривающейся Стороне; оно также означает внесение записи об этом ходатайстве в Международный реестр;

xix) “указанная Договаривающаяся Сторона” и “указанное Ведомство” означают соответственно Договаривающуюся Сторону и Ведомство Договаривающейся Стороны, на которые распространяется указание;

xx) “Акт 1934 г.” означает Акт Гаагского соглашения, подписанный в Лондоне 2 июня 1934 г.;

xxi) “Акт 1960 г.” означает Акт Гаагского соглашения, подписанный в Гааге 28 ноября 1960 г. ;

xxii) “Дополнительный акт 1961 г.” означает Акт, подписанный в Монако 18 ноября 1961 г. в дополнение к Акту 1934 г.;

xxiii) “Дополняющий акт 1967 г.” означает Дополняющий акт Гаагского соглашения, подписанный в Стокгольме 14 июля 1967 г., с учетом поправок ;

xxiv) “Союз” означает Гаагский союз, учрежденный Гаагским соглашением от 6 ноября 1925 г. и сохраненный в силе Актами 1934 г. и 1960 г., Дополнительным актом 1961 г., Дополняющим актом 1967 г. и настоящим Актом;

xxv) “Ассамблея” означает Ассамблею, упомянутую в статье 21 (1) “a”, или любой орган, заменяющий эту Ассамблею;

xxvi) “Организация” означает Всемирную организацию интеллектуальной собственности;

xxvii) “Генеральный директор” означает Генерального директора Организации;

xxviii) “Международное бюро” означает Международное бюро Организации;

xxix) “ратификационная грамота” означает также документ о принятии или одобрении;

Статья 2 Применимость других видов охраны, предоставляемых законодательством Договаривающихся Сторон и некоторыми международными договорами

     1) [Законодательство   Договаривающихся  Сторон  и  некоторые

международные договоры]

Положения настоящего Акта не наносят ущерба применению любой другой более сильной охраны, которая может предоставляться законодательством Договаривающейся Стороны. Они также не наносят никакого ущерба охране, предоставляемой на произведения искусства и произведения прикладного искусства в соответствии с международными договорами и конвенциями по авторскому праву, а также охране, предоставляемой на промышленные образцы согласно Соглашению о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности, фигурирующему в приложении к Соглашению, учреждающему Всемирную торговую организацию.

     2) [Обязательство соблюдать Парижскую конвенцию]

Каждая Договаривающаяся Сторона обязуется соблюдать положения Парижской конвенции в отношении промышленных образцов.

Глава I. Международная заявка и международная регистрация

Статья 3 Право на подачу международной заявки

Любое лицо, являющееся гражданином государства, которое является Договаривающейся Стороной, или государства-члена межправительственной организации, которая является Договаривающейся Стороной, или имеющее постоянное или обычное местожительство на территории Договаривающейся Стороны или имеющее на этой территории действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, имеет право на подачу международной заявки.

Статья 4 Процедура подачи международной заявки

     1) [Прямая или непрямая подача]

a) Международная заявка может быть подана по выбору заявителя либо непосредственно в Международное бюро, либо через Ведомство Договаривающейся Стороны заявителя.

b) Несмотря на подпункт “a”, любая Договаривающаяся Сторона может в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомить его о том, что международные заявки не могут подаваться через ее Ведомство.

     2) [Пошлина за пересылку в случае непрямой подачи]

Ведомство любой Договаривающейся Стороны может требовать от заявителя уплаты пошлины в пользу этого Ведомства за пересылку любой международной заявки, поданной через это Ведомство.

Статья 5 Содержание международной заявки 1) [Обязательное содержание международной заявки]

Международная заявка должна быть составлена на предписанном языке или на одном из предписанных языков и должна содержать или ее должны сопровождать:

i) заявление о международной регистрации в соответствии с настоящим Актом;

ii) предписанные данные в отношении заявителя;

iii) предписанное количество экземпляров изображения или, по выбору заявителя, нескольких различных изображений промышленного образца, являющегося объектом международной заявки, представленных в предписанном порядке; однако, если промышленный образец является двумерным и представлено ходатайство об отсрочке публикации в соответствии с пунктом 5, вместо изображений международная заявка может сопровождаться предписанным количеством натурных образцов этого промышленного образца;

iv) указание изделия или изделий, которые составляют промышленный образец или в связи с которыми будет использоваться промышленный образец, в предписанном порядке;

v) название указанных Договаривающихся Сторон;

vi) предписанные пошлины;

vii) любые другие предписанные сведения.

     2) [Дополнительное  обязательное   содержание   международной

заявки]

a) Любая Договаривающаяся Сторона, Ведомство которой является Ведомством, проводящим экспертизу, и законодательство которой на время, когда она становится Стороной настоящего Акта, для целей установления даты подачи заявки на предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с этим законодательством требует, чтобы эта заявка содержала любой из элементов, перечисленных в подпункте “b”, может в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомить его о таких элементах.

b) Элементами, которые могут содержаться в уведомлении в соответствии с подпунктом “a”, являются:

i) указания в отношении личности автора промышленного образца, являющегося объектом этой заявки;

ii) краткое описание изображения или отличительных признаков промышленного образца, являющегося объектом этой заявки;

iii) притязание.

c) Если международная заявка содержит указание Договаривающейся Стороны, сделавшей уведомление согласно подпункту “a”, она также должна содержать в предписанном порядке любой из элементов, являющихся предметом этого уведомления.

     3) [Другие   возможные   элементы   содержания  международной

заявки]

Международная заявка может содержать или сопровождаться такими другими элементами, которые указаны в Инструкции.

     4) [Несколько  промышленных  образцов  в  одной международной

заявке]

С учетом требований, которые могут быть предписаны, международная заявка может включать два или несколько промышленных образцов.

     5) [Ходатайство об отсрочке публикации]

Международная заявка может содержать ходатайство об отсрочке публикации.

Статья 6 Приоритет

     1) [Притязание на приоритет]

a) Международная заявка согласно статье 4 Парижской конвенции может содержать заявление о приоритете одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в любой стране-участнице Парижской конвенции или стране-члене Всемирной торговой организации, либо в отношении такой страны.

b) Инструкцией может быть предусмотрено, что заявление, упомянутое в подпункте “a”, может быть сделано после подачи международной заявки. В таком случае в Инструкции устанавливается самый поздний срок, до истечения которого может быть сделано такое заявление.

     2) [Международная  заявка,  являющаяся основой для притязания

на приоритет]

Начиная с даты подачи, международная заявка, независимо от ее дальнейшей судьбы, является эквивалентом правильно оформленной подачи в смысле статьи 4 Парижской конвенции.

Статья 7 Пошлины за указание

     1) [Предписанная пошлина за указание]

Предписанные пошлины включают, с учетом пункта 2, пошлину за указание в отношении каждой указанной Договаривающейся Стороны.

     2) [Индивидуальная пошлина за указание]

Любая Договаривающаяся Сторона, Ведомство которой является Ведомством, проводящим экспертизу, и Договаривающаяся Сторона, являющаяся международной организацией, могут в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомить его о том, что в связи с любой международной заявкой, в которой оно указано, и в связи с продлением любой международной регистрации, осуществленной в результате подачи такой международной заявки, предписанная пошлина за указание, упомянутая в пункте 1, заменяется индивидуальной пошлиной за указание, размер которой указывается в заявлении и может быть изменен в последующих заявлениях. Этот размер пошлины может быть установлен вышеупомянутой Договаривающейся Стороной для начального срока охраны и для каждого срока продления охраны или для максимального периода охраны, допускаемого соответствующей Договаривающейся Стороной. Однако размер такой пошлины не может превышать суммы, которую за вычетом экономии, полученной за счет использования международной процедуры, Ведомство этой Договаривающейся Стороны имело бы право получить от заявителя за предоставление охраны на эквивалентный период на такое же количество промышленных образцов.

     3) [Перечисление пошлин за указание]

Пошлины за указание, упомянутые в пунктах 1 и 2, Международное бюро перечисляет Договаривающимся Сторонам, в отношении которых эти пошлины были уплачены.

Статья 8 Исправление нарушений

     1) [Экспертиза международной заявки]

Если Международное бюро установит, что международная заявка на момент ее получения Международным бюро не удовлетворяет требованиям настоящего Акта и Инструкции, оно предлагает заявителю в течение предписанного срока внести необходимые исправления.

     2) [Неисправленные нарушения]

a) В случае, если заявитель в течение предписанного срока не выполнит предложение о внесении исправлений, делопроизводство по международной заявке с учетом подпункта “b” считается прекращенным.

b) В случае нарушения, связанного со статьей 5 (2) или со специальным требованием, о котором Договаривающаяся Сторона в соответствии с Инструкцией уведомила Генерального директора, — если заявитель в течение предписанного срока не выполнит предложение о внесении исправлений, международная заявка считается не содержащей указания этой Договаривающейся Стороны.

Статья 9 Дата подачи международной заявки

     1) [Прямая подача международной заявки]

Если международная заявка подается непосредственно в Международное бюро, датой подачи, с учетом пункта 3, является дата, на которую Международное бюро получает международную заявку.

     2) [Непрямая подача международной заявки]

Если международная заявка подается через Ведомство Договаривающейся Стороны заявителя, дата подачи определяется в предписанном порядке.

     3) [Международная заявка, содержащая некоторые нарушения]

Если на дату ее получения Международным бюро международная заявка содержит нарушение, которое, как это предписано рассматривается в качестве нарушения, влекущего за собой отсрочку даты подачи международной заявки, датой подачи международной заявки считается дата, на которую Международное бюро получило исправление такого нарушения.

Статья 10 Международная регистрация, дата международной регистрации, публикация и конфиденциальные экземпляры международной регистрации

     1) [Международная регистрация]

Международное бюро регистрирует каждый промышленный образец, являющийся объектом международной заявки, незамедлительно после получения этой заявки или, если предложено сделать исправления в соответствии со статьей 8, незамедлительно по получении необходимых исправлений. Регистрация осуществляется независимо от того, отсрочена или нет публикация в соответствии со статьей 11.

     2) [Дата международной регистрации]

a) С учетом подпункта “b”, датой международной регистрации считается дата подачи международной заявки.

b) Если на дату ее получения Международным бюро международная заявка содержит нарушение, которое связано со статьей 5 (2), датой международной регистрации считается дата, на которую Международное бюро получило исправление такого нарушения, или дата подачи международной заявки, в зависимости от того, какая из дат является более поздней.

     3) [Публикация]

a) Международное бюро публикует сведения о международной регистрации. Такая публикация считается достаточной во всех Договаривающихся Сторонах и от владельца не может быть потребовано никакой другой публикации.

b) Международное бюро направляет экземпляр опубликованных сведении о международной регистрации каждому указанному Ведомству.

     4) [Соблюдение конфиденциальности до публикации]

С учетом пункта 5 и статьи 11 (4) “b” Международное бюро должно обеспечивать конфиденциальность каждой международной заявки и каждой международной регистрации до публикации.

     5) [Экземпляры конфиденциальных документов]

a) Международное бюро, незамедлительно после осуществления регистрации, направляет экземпляр международной регистрации, а также любое соответствующее заявление, документ или натурный образец, сопровождающий международную заявку, каждому из Ведомств, указанному в международной заявке и направившему Международному бюро уведомление о желании получить такой экземпляр.

b) Вплоть до публикации международной регистрации Международным бюро Ведомство обязано соблюдать конфиденциальность в отношении каждой международной регистрации, экземпляр которой был направлен в его адрес Международным бюро, и может использовать указанный экземпляр исключительно в целях экспертизы соответствующей международной регистрации и заявок на охрану промышленных образцов, поданных в той Договаривающейся Стороне или от ее имени, для которой это Ведомство является компетентным. В частности, Ведомство не имеет права разглашать содержание любой международной регистрации какому бы то ни было лицу, не являющемуся сотрудником Ведомства, кроме владельца этой международной регистрации, за исключением случаев административного или судебного разбирательства в случае конфликта по вопросу права на подачу международной заявки, на основании которой осуществляется международная регистрация. В случае такого административного или судебного разбирательства содержание международной регистрации может быть раскрыто при условии соблюдения конфиденциальности участниками такого разбирательства, которые берут на себя обязательство соблюдать конфиденциальность в отношении такого раскрытия.

Статья 11 Отсрочка публикации

     1) [Положения   законодательства  Договаривающихся  Сторон  в

отношении отсрочки публикации]

a) Если законодательство Договаривающейся Стороны предусматривает отсрочку публикации сведений о промышленном образце на срок, менее продолжительный, чем предписанный срок, Договаривающаяся Сторона в заявлении, направляемом Генеральному директору, уведомляет его о допустимой продолжительности отсрочки. b) Если законодательство Договаривающейся Стороны не предусматривает отсрочку публикации сведений о промышленном образце, Договаривающаяся Сторона в заявлении, направляемом Генеральному директору, уведомляет его об этом факте.

     2) [Отсрочка публикации]

Если в международной заявке содержится ходатайство об отсрочке публикации, публикация производится:

i) в случае, если ни одна из Договаривающихся Сторон, указанных в международной заявке, не сделала заявления в соответствии с пунктом 1, — по истечении предписанного срока; или ii) в случае, если какая-либо из Договаривающихся Сторон, указанных в международной заявке, сделала заявление в соответствии с пунктом 1 “a”, — по истечении срока, сообщенного в таком заявлении, или, при наличии нескольких таких указанных Договаривающихся Сторон, — по истечении наиболее короткого из сроков, сообщенных в их заявлениях.

     3) [Рассмотрение ходатайств об  отсрочке  в  случае,  если  в

соответствии с применимым законодательством отсрочка невозможна]

В случае, если было представлено ходатайство об отсрочке публикации и какая-либо из Договаривающихся Сторон, указанных в международной заявке, сделала заявление в соответствии с пунктом 1 “b” о том, что в соответствии с ее законодательством отсрочка невозможна,

i) с учетом подпункта “ii”, Международное бюро уведомляет об этом заявителя. Если в течение предписанного срока заявитель в письменном сообщении, направленном Международному бюро, не осуществит изъятие указания такой Договаривающейся Стороны, Международное бюро оставляет ходатайство об отсрочке публикации без внимания;

ii) если вместо изображений промышленного образца международная заявка содержит натурные образцы промышленного образца, Международное бюро оставляет указание такой Договаривающейся Стороны без внимания и уведомляет об этом заявителя.

     4) [Ходатайство о досрочной публикации или  о  предоставлении

специального доступа к материалам международной регистрации]

a) В любое время в течение периода отсрочки, применимого в соответствии с пунктом 2, владелец может ходатайствовать о публикации сведений об отдельных или всех промышленных образцах, являющихся объектом международной регистрации; в этом случае период отсрочки в отношении такого промышленного образца или таких промышленных образцов считается истекшим на дату получения такого ходатайства Международным бюро.

b) Владелец может также в любое время в течение периода отсрочки, применимого в соответствии с пунктом 2, ходатайствовать перед Международным бюро о предоставлении какой-либо третьей стороне, указанной владельцем, выписки из материалов, относящихся к отдельным или ко всем промышленным образцам, являющимися объектом международной регистрации, или о разрешении этой третьей стороне получить доступ к таким материалам.

     5) [Отказ  от  международной  регистрации  и  ограничение  ее

действия]

a) Если в любое время в течение периода отсрочки, применимого в соответствии с пунктом 2, владелец отказывается от международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся Сторон, сведения о промышленном образце или промышленных образцах, являющихся объектом международной регистрации, не публикуются.

b) Если в любое время в течение периода отсрочки, применимого в соответствии с пунктом 2, владелец ограничивает действие международной регистрации в отношении всех указанных Договаривающихся Сторон одним или несколькими промышленными образцами, являющимися объектом международной регистрации, сведения об остальных промышленных образцах или образце, являющихся объектом международной регистрации, не публикуются.

     6) [Публикация и представление изображений]

a) По истечении любого периода отсрочки, применимого в соответствии с положениями настоящей статьи, Международное бюро публикует сведения о международной регистрации при условии уплаты предписанных пошлин. Если такие пошлины не уплачиваются в предписанном порядке, международная регистрация аннулируется, а публикация не производится.

b) Если международная заявка сопровождалась одним или несколькими натурными образцами промышленного образца в соответствии со статьей 5 (1) “iii”, владелец представляет в Международное бюро предписанное количество экземпляров изображения каждого промышленного образца, являющегося объектом этой заявки, в течение предписанного срока. Если владелец этого не делает, международная регистрация аннулируется, а публикация не производится.

Статья 12 Отказ

     1) [Право на отказ]

Ведомство любой указанной Договаривающейся Стороны в случае, если в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, не соблюдены предусмотренные её законодательством условия предоставления охраны, может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на территории этой Договаривающейся Стороны; однако никакое Ведомство не может полностью или частично отказать в признании действия любой международной регистрации на том основании, что не были выполнены предусмотренные законодательством соответствующей Договаривающейся Стороны требования в отношении формы или содержания международной заявки или являющиеся дополнительными к требованиям, предусмотренным в настоящем Акте или Инструкции, или отличающиеся от них.

     2) [Уведомление об отказе]

a) В течение предписанного срока Ведомство в уведомлении об отказе сообщает Международному бюро об отказе в признании действия международной регистрации.

b) В любом уведомлении об отказе излагаются все мотивы, являющиеся основанием для отказа.

     3) [Пересылка уведомления об отказе; средства защиты]

a) Международное бюро незамедлительно пересылает экземпляр уведомления об отказе владельцу.

b) Владелец имеет право на те же средства защиты как в случае, если бы любой промышленный образец, являющийся объектом международной регистрации, был объектом заявки на предоставление охраны в соответствии с законодательством, применимым к Ведомству, направившему отказ. Такие средства защиты по крайней мере должны включать возможность повторного рассмотрения или пересмотра решения об отказе или его обжалования.

     4) [Отзыв отказа]

Любой отказ может быть в любое время полностью или частично отозван направившим его Ведомством.

Статья 13 Специальные требования в отношении единства промышленного образца

     1) [Уведомление о специальных требованиях]

Любая Договаривающаяся Сторона, законодательство которой на момент, когда она становится Стороной настоящего Акта, требует, чтобы промышленные образцы, являющиеся объектом одной и той же заявки, отвечали требованию единства замысла, единства изготовления или единства использования, либо принадлежали к одному и тому же комплекту или набору изделий, либо чтобы объектом одной заявки был только один независимый и отдельный промышленный образец, в заявлении, направленном Генеральному директору, может уведомить его об этом. Однако, никакое такое заявление не наносит ущерба праву заявителя включать в международную заявку, в соответствии со статьей 5 (4), два или несколько промышленных образцов, даже в том случае, если в заявке содержится указание на Договаривающуюся Сторону, направившую заявление.

     2) [Последствия направления заявления]

Любое такое заявление предоставляет Ведомству Договаривающейся Стороны, сделавшей уведомление, право отказать в признании действия международной регистрации в соответствии со статьей 12 (1) до тех пор, пока не будет выполнено требование, содержащееся в уведомлении этой Договаривающейся Стороны.

     3) [Исполнительные пошлины,  подлежащие уплате при разделении

регистрации]

Если в связи с отказом, сделанным в соответствии с пунктом 2, в соответствующее Ведомство представляется ходатайство о разделении международной заявки с целью устранения оснований для отказа, изложенных в уведомлении, это Ведомство имеет право взыскать пошлину за каждую дополнительную международную заявку, подача которой была бы необходимой для устранения таких оснований для отказа.

Статья 14 Действие международной регистрации

     1) [Действие,  аналогичное подаче  заявки  в  соответствии  с

применимым законодательством]

Начиная с даты международной регистрации, международная регистрация имеет в каждой из указанных Договаривающихся Сторон по крайней мере такое же действие, что и правильно оформленная подача заявки на предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны.

     2) [Действие,    аналогичное    предоставлению    охраны    в

соответствии с применимым законодательством]

a) В каждой указанной Договаривающейся Стороне, Ведомство которой не направило отказ в соответствии со статьей 12, международная регистрация имеет такое же действие, что и предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны, начиная самое позднее с даты истечения срока, предусмотренного для направления им отказа, или, если Договаривающаяся Сторона сделала соответствующее заявление согласно Инструкции, начиная самое позднее с даты, указанной в этом заявлении.

b) Если Ведомство указанной Договаривающейся Стороны направило отказ, а затем частично или полностью отозвало его, та часть международной регистрации, к которой относится отзыв отказа, имеет в этой Договаривающейся Стороне такое же действие, что и предоставление охраны на промышленный образец в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны, начиная самое позднее с даты, когда был произведен отзыв отказа.

c) Действие, которое международная регистрация имеет в соответствии с настоящим пунктом, распространяется на промышленный образец или промышленные образцы, являющиеся объектом этой регистрации, в том виде, как она получена от Международного бюро указанным Ведомством, или с учетом, где это применимо, поправок, внесенных согласно применяемой этим Ведомством процедуре.

     3) [Заявление  в отношении действия указания Договаривающейся

Стороны заявителя]

a) Любая Договаривающаяся Сторона, Ведомство которой является Ведомством, проводящим экспертизу, может в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомить его о том, что если она является Договаривающейся Стороной заявителя, указание этой Договаривающейся Стороны в международной регистрации не имеет действия.

b) Если Договаривающаяся Сторона, сделавшая заявление, упомянутое в подпункте “a”, указана в международной заявке как в качестве Договаривающейся Стороны заявителя, так и указанной Договаривающейся Стороны, Международное бюро не принимает во внимание указание этой Договаривающейся Стороны.

Статья 15 Признание международной регистрации недействительной 1) [Требование предоставления возможности для защиты]

Решение о полном или частичном признании международной регистрации недействительной на территории указанной Договаривающейся Стороны не может быть вынесено компетентными органами этой Договаривающейся Стороны без предоставления в надлежащее время владельцу возможности для защиты своих прав.

     2) [Уведомление   о   признании   международной   регистрации

недействительной]

Ведомство Договаривающейся Стороны, на территории которой международная регистрация была признана недействительной, если ему известно о таком признании регистрации недействительной, уведомляет об этом Международное бюро.

Статья 16 Внесение записей об изменениях и других записей в отношении международных регистраций 1) [Внесение записей об изменениях и других записей]

Международное бюро в установленном порядке вносит в Международный реестр записи о:

i) любом изменении владельца международной регистрации в отношении отдельных или всех указанных Договаривающихся Сторон и в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации, при условии, что новый владелец имеет право подавать международную заявку в соответствии со статьей 3;

ii) любом изменении, касающемся имени или адреса владельца;

iii) назначении представителя заявителя или владельца и любых других соответствующих сведениях, относящихся к такому представителю;

iv) любом отказе владельца от международной регистрации в отношении отдельных или всех указанных Договаривающихся Сторон;

v) любом ограничении владельцем действия международной регистрации в отношении отдельных или всех указанных Договаривающихся Сторон одним или несколькими промышленными образцами, являющимися объектом международной регистрации;

vi) любом признании международной регистрации недействительной компетентными органами указанной Договаривающейся Стороны на ее территории в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации;

vii) любых других оговоренных в Инструкции соответствующих сведениях, относящихся к правам на отдельные или все промышленные образцы, являющиеся объектом международной регистрации.

     2) [Последствия внесения записи в Международный реестр]

Внесение любой записи, упомянутой в подпунктах “i”, “ii”, “iv”, “v”, “vi” и подпункте “vii” пункта 1, имеет такое же действие, как в случае, если бы эта запись была внесена в Реестр Ведомства каждой соответствующей Договаривающейся Стороны за исключением того, что любая Договаривающаяся Сторона в заявлении, направленном Генеральному директору, может уведомить его о том, что запись, упомянутая в подпункте “i” пункта 1, не имеет действия в этой Договаривающейся Стороне до получения ее Ведомством заявлений или документов, перечисленных в таком заявлении.

     3) [Пошлины]

За внесение любой записи в соответствии с пунктом 1 может взиматься пошлина.

     4) [Публикация]

Международное бюро публикует извещение о внесении любых записей согласно пункту 1. Экземпляр публикации, содержащей извещение, оно направляет Ведомству каждой соответствующей Договаривающейся Стороны.

Статья 17 Срок действия и продление международной регистрации, срок охраны 1) [Срок действия международной регистрации]

Международная регистрация первоначально производится на пять лет, считая с даты международной регистрации.

     2) [Продление международной регистрации]

Международная регистрация может продлеваться на дополнительные периоды по пять лет каждый в соответствии с предписанной процедурой и при условии уплаты предписанных пошлин.

     3) [Срок охраны в указанных Договаривающихся Сторонах]

a) При условии продления международной регистрации и с учетом пункта “b” срок охраны в каждой из указанных Договаривающихся Сторон составляет 15 лет, считая с даты международной регистрации. b) В тех случаях, когда законодательство указанной Договаривающейся Стороны в отношении промышленного образца, на который предоставлена охрана в соответствии с этим законодательством, предусматривает срок охраны, превышающий 15 лет, при условии продления международной регистрации срок охраны является таким же, что и срок, предусмотренный законодательством этой Договаривающейся Стороны.

c) Каждая Договаривающаяся Сторона в заявлении, направленном Генеральному директору, уведомляет его о максимальном сроке охраны, предусмотренном ее законодательством.

     4) [Возможность ограничения действия продления]

Продление международной регистрации может производиться в отношении отдельных или всех указанных Договаривающихся Сторон и в отношении отдельных или всех промышленных образцов, являющихся объектом международной регистрации.

     5) [Внесение записи и публикация сведений о продлении]

Международное бюро вносит записи о продлениях в Международный реестр и публикует извещение об этом. Экземпляр публикации, содержащей извещение, Международное бюро направляет Ведомству каждой соответствующей Договаривающейся Стороны.

Статья 18 Информация о международных регистрациях, сведения о которых уже опубликованы

     1) [Доступ к информации]

Международное бюро предоставляет любому лицу по его просьбе, при условии уплаты предписанной пошлины, выписки из Международного реестра либо информацию о содержании Международного реестра в отношении любой международной регистрации, сведения о которой уже опубликованы.

     2) [Освобождение от легализации]

Предоставляемые Международным бюро выписки из Международного реестра освобождаются от любых требований легализации в каждой Договаривающейся Стороне.

Глава II. Административные положения

Статья 19 Единое Ведомство нескольких государств

     1) [Уведомление о едином Ведомстве]

Если несколько государств, намеревающихся стать участниками настоящего Акта, осуществили или если несколько государств-участников настоящего Акта договорились осуществить унификацию своего национального законодательства по промышленным образцам, они могут уведомить Генерального директора о том, что:

i) единое Ведомство заменяет национальное Ведомство каждого из этих государств; и

ii) совокупность их территорий, к которой применяется единое законодательство, должна рассматриваться как одна Договаривающаяся Сторона для целей применения статей 1, 3 — 18 и 31 настоящего Акта.

     2) [Когда должно делаться уведомление]

Уведомление, упомянутое в пункте 1, делается:

i) в случае государств, намеревающихся стать участниками настоящего Акта, — в момент сдачи на хранение документов, упомянутых в статье 27 (2);

ii) в случае государств-участников настоящего Акта — в любое время после осуществления унификации их национального законодательства.

     3) [Дата вступления в силу уведомления]

Уведомление, упомянутое в пунктах 1 и 2, вступает в силу:

i) в случае государств, намеревающихся стать участниками настоящего Акта, — на момент, когда такие государства становятся связанными настоящим Актом;

ii) в случае государств-участников настоящего Акта — по истечении трех месяцев, считая с даты сообщения, которое Генеральный директор делает в этой связи другим Договаривающимся Сторонам, либо на любую более позднюю дату, указанную в уведомлении.

Статья 20 Членство в Гаагском союзе

Договаривающиеся Стороны являются членами того же Союза, что и государства-участники Акта 1934 г. и Акта 1960 г..

Статья 21 Ассамблея

     1) [Состав]

a) Договаривающиеся Стороны являются членами той же Ассамблеи, что и государства, связанные статьей 2 Дополняющего акта 1967 г..

b) Каждый член Ассамблеи представлен одним делегатом, который может иметь заместителей, советников и экспертов, при этом каждый делегат может представлять только одну Договаривающуюся Сторону.

c) Члены Союза, не являющиеся членами Ассамблеи, допускаются на ее заседания в качестве наблюдателей.

     2) [Функции]

a) Ассамблея:

i) рассматривает все вопросы, относящиеся к сохранению и развитию Союза и применению настоящего Акта;

ii) осуществляет такие права и выполняет такие задачи, которые специально возложены на нее или поручены ей согласно настоящему Акту или Дополняющему акту 1967 г. ;

iii) дает указания Генеральному директору относительно подготовки конференций по пересмотру и принимает решение о созыве каждой такой конференции;

iv) изменяет Инструкцию;

v) рассматривает и одобряет отчеты и деятельность Генерального директора, относящиеся к Союзу, и дает Генеральному директору все необходимые указания по вопросам, входящим в компетенцию Союза;

vi) определяет программу и принимает двухгодичный бюджет Союза и одобряет его финансовые отчеты;

vii) принимает финансовый регламент Союза;

viii) создает комитеты и рабочие группы, которые она считает необходимыми для осуществления целей Союза;

ix) с учетом пункта 1 “c”, определяет какие государства, межправительственные и неправительственные организации могут быть допущены на ее заседания в качестве наблюдателей;

x) предпринимает любые другие надлежащие действия для достижения целей Союза и выполняет все другие функции, которые возложены на нее настоящим Актом.

b) В отношении вопросов, которые также представляют интерес для других Союзов, административные функции которых выполняет Организация, Ассамблея принимает решения, заслушав рекомендации Координационного комитета Организации.

     3) [Кворум]

a) Половина членов Ассамблеи, которые являются государствами и имеют право голоса по конкретному вопросу, составляет кворум для голосования по этому вопросу.

b) Несмотря на положения подпункта “a”, если на какой-либо сессии число представленных и имеющих право голоса по конкретному вопросу государств составляет менее половины, но равно или превышает одну треть представленных государств-членов Ассамблеи, имеющих право голоса по конкретному вопросу, она может принимать решения; однако решения Ассамблеи, за исключением решений, относящихся к ее собственной процедуре, становятся обязательными только при соблюдении нижеследующих условий. Международное бюро направляет такие решения государствам-членам Ассамблеи, которые имеют право голоса по этому вопросу, но не были на ней представлены, и приглашает их сообщить в письменной форме в трехмесячный срок, считая с даты направления решений, голосуют ли они за эти решения, против них или воздерживаются от голосования. Если по истечении этого срока число государств, таким образом проголосовавших или воздержавшихся от голосования, будет равно по крайней мере числу, которого недоставало для достижения кворума на самой сессии, такие решения вступают в силу при условии, что одновременно имеется необходимое большинство.

     4) [Принятие решений на Ассамблее]

a) Ассамблея по возможности принимает свои решения на основе консенсуса.

b) В случае невозможности принятия решения на основе консенсуса, решение по обсуждаемому вопросу принимается голосованием. В этом случае:

i) каждая Договаривающаяся Сторона, которая является государством, имеет только один голос и голосует только от своего имени, и

ii) любая Договаривающаяся Сторона, которая является межправительственной организацией, может голосовать от имени своих государств-членов, при этом число голосов должно быть равно числу входящих в нее государств-членов, являющихся участниками настоящего Акта, при этом ни одна такая межправительственная организация не может участвовать в голосовании, если любое из ее государств-членов решит воспользоваться своим правом на участие в голосовании, и наоборот.

c) По вопросам, которые касаются только государств, связанных положениями статьи 2 Дополняющего акта 1967 г., Договаривающиеся Стороны, не связанные указанной статьей, не имеют права голоса, в то время, как по вопросам, которые касаются только Договаривающихся Сторон, только они имеют право голоса.

     5) [Большинство]

a) С учетом статей 24 (2), 26 (2), Ассамблея принимает свои решения большинством в две трети поданных голосов.

b) Голоса воздержавшихся при голосовании в расчет не принимаются.

     6) [Сессии]

a) Ассамблея собирается на очередную сессию, созываемую Генеральным директором, один раз в два года и, кроме исключительных обстоятельств, в то же время и в том же месте, что и Генеральная Ассамблея Организации.

b) Ассамблея собирается на внеочередную сессию, созываемую Генеральным директором, по требованию одной четверти членов Ассамблеи или по инициативе Генерального директора.

c) Генеральный директор подготавливает повестку дня каждой сессии.

     7) [Правила процедуры]

Ассамблея принимает свои собственные правила процедуры.

Статья 22 Международное бюро

     1) [Административные функции]

a) Функции, связанные с международной регистрацией, а также другие административные функции, касающиеся настоящего Союза, осуществляются Международным бюро.

b) Международное бюро, в частности, подготавливает заседания и выполняет функции Секретариата Ассамблеи и таких комитетов экспертов и рабочих групп, которые могут быть учреждены Ассамблеей.

     2) [Генеральный директор]

Генеральный директор является главным должностным лицом Союза и представляет Союз.

     3) [Другие заседания помимо сессий Ассамблеи]

Генеральный директор созывает любой комитет и рабочую группу, учрежденные Ассамблеей, и все другие заседания по вопросам, касающимся Союза.

     4) [Роль  Международного   бюро   на   Ассамблее   и   других

заседаниях]

a) Генеральный директор и назначенные Генеральным директором лица принимают участие во всех заседаниях Ассамблеи, комитетов и рабочих групп, учрежденных Ассамблеей, и любых других заседаниях, созываемых Генеральным директором под эгидой Союза, без права голоса.

b) Генеральный директор или любой назначенный Генеральным директором член персонала является ex officio секретарем Ассамблеи, комитетов, рабочих групп и других заседаний, упомянутых в подпункте “a”.

     5) [Конференции]

a) Международное бюро в соответствии с указаниями Ассамблеи осуществляет подготовительную работу к любой конференции по пересмотру.

b) Международное бюро может консультироваться с межправительственными организациями и международными и национальными неправительственными организациями по вопросам, касающимся упомянутой подготовительной работы.

c) Генеральный директор и назначенные Генеральным директором лица принимают участие в обсуждениях на конференциях по пересмотру без права голоса.

     6) [Другие функции]

Международное бюро выполняет любые другие возложенные на него функции, связанные с настоящим Актом.

Статья 23 Финансы

     1) [Бюджет]

a) Союз имеет бюджет.

b) Бюджет Союза включает поступления и расходы исключительно Союза и его взнос в бюджет расходов, общих для Союзов, административные функции которых выполняет Организация.

c) Расходы, не являющиеся исключительно расходами Союза, а также относящиеся к одному или нескольким другим Союзам, административные функции которых выполняет Организация, считаются общими расходами Союзов. Доля Союза в этих общих расходах соответствует его заинтересованности в данных расходах.

     2) [Координация с бюджетами других Союзов]

Бюджет Союза составляется с учетом требований координации с бюджетами других Союзов, административные функции которых выполняет Организация.

     3) [Источники финансирования бюджета]

Бюджет Союза финансируется из следующих источников:

i) пошлин в связи с международной регистрацией;

ii) сборов и платежей за предоставляемые Международным бюро другие услуги, относящиеся к Союзу;

iii) поступлений от продажи публикаций Международного бюро, относящихся к Союзу, или поступлений за счет роялти;

iv) даров, завещанных средств и субсидий;

v) ренты, процентов и различных других доходов.

     4) [Установление размера пошлин и сборов; уровень бюджета]

a) Размеры пошлин, предусмотренных в пункте 3 “i”, устанавливаются Ассамблеей по предложению Генерального директора. Сборы, предусмотренные в пункте 3 “ii”, устанавливаются Генеральным директором и, до их одобрения на следующей сессии Ассамблеи, применяются на временной основе.

b) Размеры пошлин, предусмотренных в пункте 3 “i”, устанавливаются таким образом, чтобы доходы Союза, получаемые за счет пошлин и других источников, были по меньшей мере достаточными для покрытия всех расходов Международного бюро в отношении Союза. c) Если бюджет не принят до начала нового финансового периода, то в соответствии с финансовым регламентом используется бюджет на уровне предыдущего года.

     5) [Фонд оборотных средств]

Союз имеет фонд оборотных средств, который составляется за счет избытка поступлений и, если такой избыток не является достаточным, из разового платежа, осуществляемого каждым членом Союза. Если фонд оборотных средств становится недостаточным, Ассамблея решает вопрос о его увеличении. Размер разового платежа и условия уплаты определяются Ассамблеей по предложению Генерального директора.

     6) [Авансирование принимающим государством]

a) В соглашении о штаб-квартире, заключаемом с государством, на территории которого Организация имеет свою штаб-квартиру, предусматривается, что в случаях, когда фонд оборотных средств оказывается недостаточным, такое государство предоставляет авансы. Суммы этих авансов и условия, на которых они предоставляются, в каждом случае являются предметом отдельных соглашений между таким государством и Организацией.

b) Как государство, упомянутое в подпункте “a”, так и Организация имеют право путем письменного уведомления денонсировать обязательство о предоставлении авансов. Денонсация вступает в силу через три года после окончания года, в котором было сделано уведомление.

     7) [Ревизия счетов]

Ревизия счетов осуществляется одним или несколькими государствами-членами Союза или внешними ревизорами, как предусмотрено в финансовом регламенте. Они назначаются, с их согласия, Ассамблеей.

Статья 24 Инструкция

     1) [Сфера регулирования]

Инструкция регулирует порядок применения настоящего Акта. В частности, Инструкция включает положения относительно:

i) требований, регулирование которых настоящий Акт специально “предписывает в Инструкции";

ii) других подробностей в отношении положений настоящего Акта или любых подробностей, полезных для их применения;

iii) любых административных требований, вопросов или процедур.

     2) [Поправки к некоторым положениям Инструкции]

a) В Инструкции может указываться, что в некоторые положения Инструкции поправки могут вноситься только единогласным решением или только большинством в четыре пятых.

b) Для того, чтобы требование единогласия или большинства в четыре пятых не распространялось в будущем на внесение поправок в какое-либо положение Инструкции, потребуется единогласное решение. c) Для того, чтобы требование единогласия или большинства в четыре пятых распространялось в будущем на внесение поправок в какое-либо положение Инструкции, потребуется большинство в четыре пятых.

     3) [Расхождения между настоящим Актом и Инструкцией]

В случае расхождений между положениями настоящего Акта и положениями Инструкции, применяются положения Акта.

Глава III. Пересмотр и внесение поправок

Статья 25 Пересмотр настоящего Акта

     1) [Конференции по пересмотру]

Настоящий Акт может быть пересмотрен конференцией Договаривающихся Сторон.

     2) [Пересмотр некоторых статей или внесение в них поправок]

Поправки в статьи 21, 22, 23, и 26 могут быть внесены либо конференцией по пересмотру, либо Ассамблеей в соответствии с положениями статьи 26.

Статья 26 Внесение Ассамблеей поправок в некоторые статьи

     1) [Предложения о внесении поправок]

a) Предложения о внесении Ассамблеей поправок в статьи 21, 22, 23 и в настоящую статью могут быть выдвинуты любой Договаривающейся Стороной или Генеральным директором.

b) Такие предложения Генеральный директор рассылает Договаривающимся Сторонам по меньшей мере за 6 месяцев до их рассмотрения Ассамблеей.

     2) [Требуемое большинство при голосовании]

Принятие Ассамблеей любых поправок к статьям, упомянутым в пункте 1, требует большинства в три четверти голосов, за исключением любых поправок к статье 21 или к настоящему пункту, для принятия которых требуется большинство в четыре пятых голосов.

     3) [Вступление в силу]

a) За исключением случаев, когда применяется пункт 2, любая поправка к статьям, перечисленным в пункте 1, вступает в силу через месяц после получения Генеральным директором письменного уведомления о принятии, осуществленного в соответствии с предписанным порядком каждой из Договаривающихся Сторон, от трех четвертей всех Договаривающихся Сторон, которые на момент принятия поправки являлись членами Ассамблеи и имели право голоса по данной поправке.

b) Любая поправка к статье 21 (3) или (4), или к настоящему подпункту не вступает в силу, если в течение шести месяцев с даты ее принятия Ассамблеей любая Договаривающаяся Сторона известит Генерального директора о том, что она не связана такой поправкой. c) Любая поправка, которая вступает в силу в соответствии с положениями настоящего пункта, является обязательной для всех государств и межправительственных организаций, которые являются Договаривающимися Сторонами на момент вступления этой поправки в силу, или которые становятся Договаривающимися Сторонами на более позднюю дату.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 27 Участие в настоящем Акте

     1) [Условия участия в Акте]

С учетом пунктов 2 и 3 и статьи 28,

i) любое государство-член Организации может подписать настоящий Акт и стать его участником;

ii) любая межправительственная организация, имеющая Ведомство, в котором может быть получена охрана на промышленные образцы, действующая на территории, на которой применяется договор, учреждающий эту межправительственную организацию, может подписать настоящий Акт и стать его участницей, при условии, что по крайней мере одно из государств-членов этой межправительственной организации является членом Организации, и при условии, что такое Ведомство не является объектом уведомления, сделанного в соответствии со статьей 19.

     2) [Ратификация или присоединение]

Любое государство или межправительственная организация, упомянутые в пункте 1, могут сдать на хранение:

i) ратификационную грамоту, если они подписали настоящий Акт;

или

ii) акт о присоединении, если они не подписали настоящий Акт.

     3) [Дата сдачи на хранение]

a) С учетом подпунктов “b" — “d”, датой сдачи на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении считается дата, на которую сдан на хранение соответствующий документ.

b) Датой сдачи на хранение ратификационной грамоты или акта о присоединении любого государства, в отношении которого охрана на промышленные образцы может быть получена только через Ведомство, которое имеет межправительственная организация, членом которой является это государство, является дата, на которую сдан на хранение соответствующий документ этой межправительственной организации, если эта дата позже даты, на которую документ этого государства был сдан на хранение.

c) Датой сдачи на хранение любой ратификационной грамоты или любого акта о присоединении, содержащего уведомление или сопровождающегося уведомлением, упомянутым в статье 19, считается дата, на которую сдан на хранение последний из документов государств-членов группы государств, сделавших соответствующее уведомление.

d) Любая ратификационная грамота или акт о присоединении государства может содержать заявление или сопровождаться заявлением, в котором этот документ считается сданным на хранение при условии, что также сдан на хранение документ одного другого государства или одной межправительственной организации, или сданы на хранение документы двух других государств, или документы одного государства и одной межправительственной организации, имеющих право стать участником настоящего Акта, с указанием их названий. Документ, содержащий такое заявление или сопровождаемый им, рассматривается как сданный на хранение в дату, на которую выполнено условие, указанное в заявлении. Однако, если любой документ, указанный в заявлении, в свою очередь, содержит заявление такого рода или сопровождается им, такой документ считается сданным на хранение в дату, на которую выполнено условие, указанное в последнем заявлении.

e) Любое заявление, сделанное в соответствии с пунктом “d”, в любое время может быть отозвано полностью или частично. Любой такой отзыв вступает в силу с даты получения соответствующего уведомления Генеральным директором.

Статья 28 Дата вступления в силу ратификаций и присоединений

     1) [Документы, принимаемые во внимание]

Для целей настоящей статьи во внимание принимаются только ратификационные грамоты или акты о присоединении, сданные на хранение государствами или межправительственными организациями, упомянутыми в статье 27 (1), и имеющие дату сдачи на хранение в соответствии со статьей 27 (3).

     2) [Вступление в силу настоящего Акта]

Настоящий Акт вступает в силу через три месяца после сдачи на хранение ратификационных грамот или актов о присоединении шестью государствами, при условии, что в соответствии с самыми последними ежегодными статистическими данными, собранными Международным бюро, по крайней мере три из этих государств удовлетворяют хотя бы одному из следующих условий:

i) в соответствующем государстве или в отношении него было подано по меньшей мере 3000 заявок на охрану промышленных образцов; или

ii) в соответствующем государстве или в отношении него жителями каких-либо других государств было подано по меньшей мере 1000 заявок на охрану промышленных образцов.

     3) [Вступление в силу ратификаций и присоединений]

a) Любое государство или межправительственная организация, сдавшие на хранение ратификационную грамоту или акт о присоединении по меньшей мере за три месяца до даты вступления в силу настоящего Акта, становятся связанными его положениями на дату вступления в силу настоящего Акта.

b) Любое другое государство или межправительственная организация становятся связанными настоящим Актом через три месяца после даты, на которую они сдали на хранение свою ратификационную грамоту или акт о присоединении, или на более позднюю дату, указанную в соответствующем документе.

Статья 29 Запрещение делать оговорки Никакие оговорки к настоящему Акту не допускаются.

Статья 30 Заявления Договаривающихся Сторон

     1) [Когда можно делать заявления]

Любое заявление в соответствии со статьями 4 (1) “b”, 5 (2)

"a”, 7 (2), 11 (1), 13 (1), 14 (3), 16 (2), или 17 (3) “c”, может быть сделано:

i) в момент сдачи на хранение какого-либо документа, упомянутого в статье 27 (2), — в этом случае заявление вступает в силу с даты, на которую сделавшее такое заявление государство или межправительственная организация становится связанным настоящим Актом; или

ii) после сдачи на хранение какого-либо документа, упомянутого в статье 27 (2), — в этом случае заявление вступает в силу через три месяца после даты его получения Генеральным директором или с любой другой более поздней даты, указанной в заявлении, но применяется только в отношении любой международной регистрации, дата международной регистрации которой приходится на ту же или более позднюю дату, что и дата вступления в силу заявления.

     2) [Заявления государств, имеющих единое Ведомство]

Несмотря на пункт 1, любое упомянутое в этом пункте заявление, сделанное государством, которое, вместе с другим государством или другими государствами, уведомило Генерального директора в соответствии со статьей 19 (1) о том, что единое Ведомство заменяет их национальные Ведомства, вступает в силу только в том случае, если это другое государство сделает или эти другие государства сделают соответствующее заявление или соответствующие заявления.

     3) [Отзыв заявлений]

Любое заявление, упомянутое в пункте 1, может быть отозвано в любое время путем направления уведомления Генеральному директору. Такой отзыв вступает в силу либо через три месяца после даты получения Генеральным директором уведомления, либо с любой другой более поздней даты, указанной в уведомлении. В случае уведомления, которое делается в соответствии со статьей 7 (2), действие отзыва не распространяется на международные заявки, поданные до вступления в силу вышеупомянутого отзыва.

Статья 31 Применимость Актов 1934 г. и 1960 г.

     1) [Отношения между  государствами,  являющимися  участниками

как настоящего Акта, так и Актов 1934 г. или 1960 г.]

К взаимоотношениям государств, являющихся участниками как настоящего Акта, так и Акта 1934 г. или Акта 1960 г., применяется только настоящий Акт. Однако в том, что касается промышленных образцов, депонированных в Международном бюро до даты, с которой настоящий Акт становится применимым к взаимоотношениям этих государств, последние в своих взаимоотношениях применяют, в зависимости от случая, Акт 1934 г. или Акт 1960 г.

     2) [Отношения между  государствами,  являющимися  участниками

как  настоящего  Акта,  так  и  Актов  1934  г.  или 1960 г.  ,  и

государствами,  являющимися участниками Актов 1934 г. или 1960 г.,

но не являющимися участниками настоящего Акта]

a) Любое государство-участник как настоящего Акта, так и Акта 1934 г., продолжает применять Акт 1934 г. в своих отношениях с государствами, которые являются участниками Акта 1934 г., но не являются участниками Акта 1960 г. или настоящего Акта. b) Любое государство, которое является участником как настоящего Акта, так и Акта 1960 г., продолжает применять Акт 1960 г. в своих отношениях с государствами, которые являются участниками Акта 1960 г., но не являются участниками настоящего Акта.

Статья 32 Денонсация настоящего Акта

     1) [Уведомление]

Любая Договаривающаяся Сторона может денонсировать настоящий Акт путем уведомления, направленного Генеральному директору.

     2) [Дата вступления в силу]

Денонсация вступает в силу через год после даты получения уведомления Генеральным директором или с любой более поздней даты, указанной в уведомлении. Денонсация не затрагивает применения настоящего Акта в отношении любой международной заявки, находящейся на рассмотрении, и любой международной регистрации, действующей в отношении денонсирующей Договаривающейся Стороны на момент вступления денонсации в силу.

Статья 33 Языки настоящего Акта; подписание

     1) [Подлинные тексты; официальные тексты]

a) Настоящий Акт подписывается в одном экземпляре на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках, причем все тексты равно аутентичны.

b) Официальные тексты вырабатываются Генеральным директором после консультаций с заинтересованными правительствами на таких других языках, которые определит Ассамблея.

     2) [Срок для подписания]

Настоящий Акт открыт для подписания в штаб-квартире Организации в течение одного года после его принятия.

Статья 34 Депозитарий Генеральный директор является депозитарием настоящего Акта.

_

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть