.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР

Зміст документу

Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу та активів Союзу РСР. 1

Глава I. Основні принципи. 2

Стаття 1. 2

Стаття 2. 3

Стаття 3. 3

Стаття 4. 4

Стаття 5. 4

Стаття 6. 4

Глава II. Органи реалізації Договору. 5

Стаття 7. 5

Стаття 8. 5

Глава III. Угоди й протоколи. 5

Стаття 9. 5

Глава IV. Заключні положення. 6

Стаття 10. 6

Стаття 11. 6

Стаття 12. 6

Стаття 13. 6

Стаття 14. 6

Стаття 15. 6

Стаття 16. 6

Стаття 17. 6

Глава I. Основные принципы.. 7

Статья 1. 7

Статья 2. 8

Статья 3. 8

Статья 4. 9

Статья 5. 9

Статья 6. 10

Глава II. Органы реализации Договора. 10

Статья 7. 10

Статья 8. 10

Глава III. Соглашения и протоколы.. 10

Статья 9. 10

Глава IV. Заключительные положения. 11

Статья 10. 11

Статья 11. 11

Статья 12. 11

Статья 13. 11

Статья 14. 11

Статья 15. 11

Статья 16. 11

Статья 17 Положения настоящего Договора являются неделимыми. Оговорки к настоящему Договору не допускаются. 12

 

Договір

про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу

та активів Союзу РСР

                            (укр/рос)

        ( На доповнення до Договору див. Угоду ( 997_161 )

          от 13.03.92 )

 

Держави, які є чи були суб’єктами Союзу Радянських Соціалістичних Республік, безвідносно до їхнього теперішнього статусу, і Союз РСР, як держава-попередник,

поважаючи проголошений суверенітет, закріплений в актах, прийнятих вищими законодавчими органами держав,

враховуючи необхідність кардинального перегляду всього комплексу відносин між державами, що входили до складу СРСР,

усвідомлюючи, що гарантія обслуговування й погашення зовнішнього боргу СРСР є обов’язковою умовою подальшого входження у світове господарство,

враховуючи неможливість гарантій погашення зовнішнього боргу СРСР без вирішення питань з розподілу активів СРСР,

вважаючи, що питання правонаступництва державних боргових зобов’язань мають першочергове значення,

беручи до уваги принципи міжнародного права й положення Віденської (1983 р.) конвенції “Про правонаступництво держав стосовно державної власності, державних архівів та державних боргів”,

укладають цей Договір про правонаступництво щодо зовнішнього державного боргу й активів Союзу РСР.

Глава I. Основні принципи

Стаття 1

Для цілей цього Договору:

а) державний зовнішній борг СРСР означає будь-яке фінансове зобов’язання, взяте СРСР чи іншими законним чином уповноваженими на це СРСР особами, по відношенню до іншої держави, міжнародної організації чи будь-якого іноземного кредитора;

б) активи СРСР — це нерухома й рухома державна власність СРСР за межами його території, золотовалютні фонди та резерви СРСР, інвестиції за кордоном, будь-які фінансові зобов’язання стосовно СРСР іншої держави, міжнародної організації чи будь-якого іншого іноземного дебітора.

Питання про оцінку й поділ алмазного фонду буде регулюватися спеціальною угодою;

в) правонаступництво держав означає зміну однієї держави іншою у несенні відповідальності за міжнародні відносини будь-якої території;

г) держава-попередниця означає державу, яка була змінена іншою державою у випадку правонаступництва держав;

д) держава-наступниця означає державу, яка змінила іншу державу у випадку правонаступництва держав;

е) момент правонаступництва держав означає дату зміни державою-наступницею держави-попередниці у несенні відповідальності за міжнародні відносини стосовно території, що є об’єктом правонаступництва держав;

є) третя держава означає будь-яку державу, що не є ні державою-попередницею, ні державою-наступницею.

Положення цієї статті, які стосуються використання термінів у даному Договорі, не торкаються використання цих термінів або значень, що можуть бути їм надані у внутрішньому праві будь-якої держави.

Стаття 2

Сторонами цього Договору є держави-наступниці СРСР, далі -

"Сторони”, а саме:

Азербайджанська Республіка

Республіка Вірменія

Республіка Білорусь

Республіка Грузія

Казахська Радянська Соціалістична Республіка

Республіка Киргизстан

Латвійська Республіка

Литовська Республіка

Республіка Молдова

Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка

Республіка Таджикистан

Туркменистан

Республіка Узбекистан

Україна

Естонська Республіка

і Союз Радянських Соціалістичних Республік як держава-попередниця.

Стаття 3

Сторони беруть на себе зобов’язання брати участь у погашенні та нести витрати з обслуговування державного зовнішнього боргу СРСР (далі — Борг) у частках, узгоджених Сторонами, і за умови виконання вищезазначеного зобов’язання беруть на себе зобов’язання гарантувати право власності кожної зі Сторін на належну їй частку активів СРСР (далі — Активи).

Частка кожної зі Сторін у заборгованості за Боргом на 1 січня 1991 р. і Активах на момент правонаступництва визначається на підставі узгодженого Сторонами єдиного агрегованого показника. Розподіл боргу СРСР, що виник у 1991 році щодо продтоварів і товарів народного споживання, здійснюється за фактичним використанням державами-правонаступницями отриманих кредитів, решта — за агрегованим показником.

Кожна зі Сторін несе роздільну відповідальність щодо інших Сторін з виплати належної їй частки Боргу. Сторони взаємно гарантують, що після повного погашення якою-небудь із Сторін суми Боргу, належної цій Стороні, вони не будуть пред’являти до цієї Сторони ніяких претензій щодо частини Боргу, яка залишатиметься непогашеною.

Попередня структура Боргу й Активів, визначених на момент правонаступництва, наведена у Додатку N 1. Сторони погодились продовжити спільну роботу з виявлення, оцінки та розподілу боргів і активів СРСР для реалізації цілей цього Договору.

Ніякі з положень цієї статті не перешкоджають будь-якій із Сторін взяти на себе солідарну відповідальність з виплати своїх часток Боргу на основі угоди між ними, якщо це не порушує цього Договору.

Стаття 4

Сторони погодились на те, що частки суб’єктів колишнього Союзу РСР у загальній сумі Боргу й Активах, визначені на основі єдиного агрегованого показника, складають:

                                                     (у відсотках)

Російська Радянська Федеративна Соціалістична 61,34

Республіка

Україна 16,37

Республіка Білорусь 4,13

Республіка Узбекистан 3,27

Казахська Радянська Соціалістична Республіка 3,86

Республіка Грузія 1,62

Азербайджанська Республіка 1,64

Литовська Республіка 1,41

Республіка Молдова 1,29

Латвійська Республіка 1,14

Республіка Киргизстан 0,95

Республіка Таджикистан 0,82

Республіка Вірменія 0,86

Туркменистан 0,70

Естонська Республіка 0,62

Всього 100,00

Механізм погашення часток Боргу держав, колишніх суб’єктів СРСР, які не підписали цей Договір, є предметом окремої угоди держав, що підписали цей Договір.

Стаття 5

Сторони не несуть відповідальності за зобов’язаннями окремих суверенних держав, республік, що були суб’єктами Союзу РСР, окремих підприємств, об’єднань і організацій незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, гарантованими ними самими, а не СРСР чи уповноваженими ним на те державними органами до підписання цього Договору, а також за зобов’язаннями СРСР у разі їх оформлення після підписання цього Договору, якщо інше не передбачено угодою Сторін.

Стаття 6

Сторони домовились, що моментом правонаступництва згідно з цим Договором є 1 грудня 1991 р.

Сторони домовились про те, що абсолютне вираження часток Сторін в Активах станом на 1 грудня 1991 р. буде визначено не пізніше 20 грудня 1991 р.

Глава II. Органи реалізації Договору

Стаття 7

Для врегулювання всіх питань, пов’язаних із реалізацією цього Договору, Сторони домовились утворити Міждержавну раду з нагляду за обслуговуванням боргу і використанням активів (далі — Міждержавна рада), що складається з повноважних представників Сторін.

Сторони уповноважують Зовнішекономбанк СРСР на обслуговування Боргу і доручають Міждержавній раді провести реорганізацію Зовнішекономбанку СРСР (далі — Уповноважений банк) без завдання шкоди укладеним кредитним угодам.

Статут Міждержавної ради приймається Сторонами не пізніше одного місяця з дати підписання цього Договору і є його невід’ємною частиною.

Стаття 8

Сторони відкривають в Уповноваженому банку рахунки для здійснення операцій, що проводяться згідно з цим Договором.

Гарантія своєчасності платежів по зовнішньому боргу СРСР забезпечується підкріпленням рахунків (авансові перекази за узгодженим графіком платежів на наступний період) і створенням страхових фондів на спецрахунках Сторін в Уповноваженому банку.

Страховий фонд кожної зі Сторін є її виключною власністю.

Уповноважений банк має право списання коштів Страхового фонду на погашення заборгованості Сторони у разі, якщо ця Сторона не забезпечила своєчасне підкріплення рахунків.

Механізм погашення й обслуговування Боргу, а також своєчасного поповнення страхового фонду в разі його використання визначено у додатковій угоді, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

Глава III. Угоди й протоколи

Стаття 9

Наступні додаткові угоди, протоколи та інші документи є невід’ємною і складовою частиною цього Договору:

Структура Боргу й Активів, визначених на момент правонаступництва;

Протокол про методику визначення часток держав у Боргу й Активах та їхні абсолютні величини ;

Угода про механізм погашення часток Боргу держав — колишніх суб’єктів СРСР, які не підписали цей Договір;

Угода про процедуру поділу золотовалютних фондів і резервів СРСР, інвестицій та нерухомості СРСР за кордоном;

Статут Міждержавної ради;

Угода про механізм погашення й обслуговування заборгованості (зобов’язань) СРСР в іноземній валюті, а також своєчасного поповнення страхового фонду ;

Угода про врегулювання відносин щодо погашення Боргу між Сторонами, солідарно відповідальними за виплату Боргу, та іншими Сторонами.

Глава IV. Заключні положення

Стаття 10

Положення цього Договору обов’язкові для виконання всіма міністерствами, відомствами й організаціями СРСР, у віданні яких до його підписання було вирішення питань, пов’язаних з предметом цього Договору, а також їхніми правонаступниками.

Стаття 11

Сторони мають право самостійно укладати договори про зовнішні позики й кредити з усіма зобов’язаннями щодо їхнього обслуговування і погашення, що випливають з цього.

При цьому жодна із Сторін не несе відповідальності щодо зобов’язань іншої Сторони.

Стаття 12

Сторони домовились про те, що валютне регулювання на територіях кожної із Сторін здійснюється згідно із законодавством відповідної Сторони.

Стаття 13

Сторони погодились, що поділ державної власності Союзу РСР, яка не є предметом поділу за цим Договором, має проводитись на основі норм міжнародного права про правонаступництво держав і регулюватися відповідною угодою Сторін.

Стаття 14

За невиконання та/або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з міжнародним правом.

Сторони беруть на себе зобов’язання не здійснювати не узгоджених всіма Сторонами односторонніх чи колективних дій, в результаті яких настають наслідки, що позбавляють цей Договір предмета, цілей або іншим чином порушують цей Договір.

Стаття 15

Усі спори між двома чи декількома Сторонами з виконання і тлумачення цього Договору будуть вирішуватись шляхом переговорів або консультацій на основі подання відповідної письмової претензії.

Якщо спір не було вирішено протягом 21 дня з моменту заяви претензії, кожна із Сторін у спорі має право звернутись до міжнародних погоджувальних процедур і міжнародних судових органів. Без шкоди для положень частин 1 та 2 цієї статті Сторони в спорі зобов’язуються виконувати свої зобов’язання з обслуговування Боргу, маючи на увазі подальше урегулювання взаємних претензій.

Стаття 16

Договір набуває чинності з моменту його підписання не менше ніж двома державами-правонаступницями.

Дія Договору припиняється після урегулювання всіх платежів і розрахунків, які визначені його статтями та додатковими угодами і протоколами.

Стаття 17

Положення цього Договору є неподільними.

Застереження до цього Договору не допускаються.

Цей Договір укладено 4 грудня 1991 р. в м. Москві російською мовою в 16 автентичних примірниках, кожний з яких має рівну юридичну силу.

Від Азербайджанської Республіки Від Республіки Вірменія (підпис) 04.12.1991 Від Республіки Білорусь (підпис) 04.12.1991 Від Республіки Грузія (підпис) 04.12.1991 Від Казахської Радянської

Соціалістичної Республіки (підпис) 04.12.1991 Від Республіки Киргизстан (підпис) 04.12.1991 Від Латвійської Республіки Від Литовської Республіки Від Республіки Молдова Від Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (підпис) 04.12.1991 Від Республіки Таджикистан (підпис) 04.12.1991 Від Туркменистану Від Республіки Узбекистан Від України (підпис) 04.12.1991 Від Естонської Республіки Від Союзу Радянських Соціалістичних Республік Дата набуття чинності для України: 4 грудня 1991 р.

Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання — Том 1: 1990-1991 рр. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.

Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР

                  (Москва, 4 декабря 1991 года)

 

Государства, являющиеся или бывшие субъектами Союза Советских Социалистических Республик, безотносительно к их нынешнему статусу, и Союз ССР как государство — предшественник,

уважая провозглашенный суверенитет, закрепленный в актах, принятых высшими законодательными органами государств,

учитывая необходимость кардинального пересмотра всего комплекса отношений между входившими в состав СССР государствами, сознавая, что гарантия обслуживания и погашения внешнего долга СССР является обязательным условием дальнейшего вхождения в мировое хозяйство,

учитывая невозможность гарантий погашения внешнего долга СССР без решения вопросов по разделу активов СССР,

полагая, что вопросы правопреемства государственных долговых обязательств имеют первоочередное значение,

принимая во внимание принципы международного права и положения Венской (1983 г.) конвенции “О правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов”,

заключают настоящий Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР.

Глава I. Основные принципы

Статья 1

Для целей настоящего Договора:

а) государственный внешний долг СССР означает любое финансовое обязательство, взятое СССР или другими законным образом уполномоченными на то СССР лицами, в отношении другого государства, международной организации или любого иного иностранного кредитора;

б) активы СССР — это недвижимая и движимая государственная собственность СССР за пределами его территории, золотовалютные фонды и резервы СССР, инвестиции за рубежом, любые финансовые обязательства в отношении СССР другого государства, международной организации или любого иного иностранного дебитора.

Вопрос об оценке и разделении Алмазного фонда будет регулироваться специальным соглашением;

в) правопреемство государств означает смену одного государства другим в несении ответственности за международные отношения какой-либо территории;

г) государство — предшественник означает государство, которое было сменено другим государством в случае правопреемства государств;

д) государство — преемник означает государство, которое сменило другое государство в случае правопреемства государств;

е) момент правопреемства государств означает дату смены государством — преемником государства — предшественника в несении ответственности за международные отношения применительно к территории, являющейся объектом правопреемства государств;

ж) третье государство означает любое государство, которое не является ни государством — предшественником, ни государством — преемником.

Положения настоящей статьи, касающиеся употребления терминов в настоящем Договоре, не затрагивают употребления этих терминов или значений, которые могут быть приданы им во внутреннем праве любого государства.

Статья 2

Сторонами настоящего Договора являются государства -

правопреемники СССР, в дальнейшем именуемые Стороны, а именно:

Азербайджанская Республика

Республика Армения

Республика Беларусь

Республика Грузия

Казахская Советская Социалистическая Республика

Республика Кыргызстан

Латвийская Республика

Литовская Республика

Республика Молдова

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина Эстонская Республика и Союз Советских Социалистических Республик как государство — предшественник.

Статья 3

Стороны принимают на себя обязательство участвовать в погашении и нести расходы по обслуживанию государственного внешнего долга СССР (в дальнейшем — Долг) в долях, согласованных Сторонами, и при условии исполнения вышеуказанного обязательства принимают на себя обязательство гарантировать право собственности каждой из Сторон на причитающуюся ей долю активов СССР (в дальнейшем — Активы).

Доля каждой из Сторон в задолженности по Долгу на 1 января 1991 г. и Активах на момент правопреемства определяется на основании согласованного Сторонами единого агрегированного показателя. Распределение долга СССР, возникшего в 1991 году по продтоварам и товарам народного потребления, осуществляется по фактическому использованию государствами — правопреемниками полученных кредитов, остальное — по агрегированному показателю.

Каждая из Сторон несет раздельную в отношении других Сторон ответственность по выплате причитающейся ей доли Долга. Стороны взаимно гарантируют, что после полного погашения какой-либо из Сторон суммы Долга, причитающейся этой Стороне, они не будут предъявлять к этой Стороне никаких претензий по оставшейся непогашенной части Долга.

Предварительная структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства, приведена в приложении N 1. Стороны согласились продолжить совместную работу по выявлению, оценке и распределению долгов и активов СССР для реализации целей настоящего Договора.

Никакие из положений настоящей статьи не препятствуют каким-либо из Сторон принять на себя солидарную ответственность по выплате своих долей Долга на основе соглашения между ними, если это не нарушает настоящий Договор.

Статья 4

Стороны согласились в том, что доли субъектов прежнего Союза ССР в общей сумме Долга и в Активах, определенные на основании единого агрегированного показателя, составляют:

                                                 (в процентах)

Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика 61,34

Украина 16,37

Республика Беларусь 4,13

Республика Узбекистан 3,27

Казахская Советская Социалистическая

Республика 3,86

Республика Грузия 1,62

Азербайджанская Республика 1,64

Литовская Республика 1,41

Республика Молдова 1,29

Латвийская Республика 1,14

Республика Кыргызстан 0,95

Республика Таджикистан 0,82

Республика Армения 0,86

Туркменистан 0,70

Эстонская Республика 0,62 ------------------------------------------------------------

Итого 100,00

Механизм погашения долей Долга государств, бывших субъектами СССР, не подписавших настоящий Договор, является предметом отдельного соглашения государств, подписавших настоящий Договор.

Статья 5

Стороны не несут ответственности по обязательствам отдельных суверенных государств, республик, являвшихся субъектами Союза ССР, отдельных предприятий, объединений и организаций вне зависимости от их ведомственной подчиненности, гарантированным ими самими, а не СССР или уполномоченными им на то государственными органами до подписания настоящего Договора, а также по обязательствам СССР в случае их оформления после подписания настоящего Договора, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

Статья 6

Стороны договорились, что моментом правопреемства в соответствии с настоящим Договором является 1 декабря 1991 г.

Стороны договорились о том, что абсолютное выражение долей Сторон в Активах по состоянию на 1 декабря 1991 г. будет определено не позднее 20 декабря 1991 г.

Глава II. Органы реализации Договора

Статья 7

Для урегулирования всех вопросов, связанных с реализацией настоящего Договора, Стороны договорились образовать Межгосударственный совет по наблюдению за обслуживанием долга и использованием активов (в дальнейшем именуемый Межгосударственный совет), состоящий из полномочных представителей Сторон.

Стороны уполномочивают Внешэкономбанк СССР на обслуживание Долга и поручают Межгосударственному совету провести реорганизацию Внешэкономбанка СССР (в дальнейшем — Уполномоченный банк) без нанесения ущерба заключенным кредитным соглашениям.

Устав Межгосударственного совета принимается Сторонами не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью.

Статья 8

Стороны открывают в Уполномоченном банке счета для осуществления операций, проводимых в соответствии с настоящим Договором.

Гарантия своевременности платежей по внешнему долгу СССР обеспечивается подкреплением счетов (авансовые переводы по согласованному графику платежей на предстоящий период) и созданием страховых фондов на спецсчетах Сторон в Уполномоченном банке.

Страховой фонд каждой из Сторон является ее исключительной собственностью. Уполномоченный банк имеет право списания средств Страхового фонда на погашение задолженности Стороны, в случае, если эта Сторона не обеспечила своевременное подкрепление счетов. Механизм погашения и обслуживания Долга, а также своевременного восполнения Страхового фонда в случае его использования определен в дополнительном соглашении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

Глава III. Соглашения и протоколы

Статья 9

Следующие дополнительные соглашения, протоколы и другие документы являются неотъемлемой и составной частью настоящего Договора:

Структура Долга и Активов, определенных на момент правопреемства;

Протокол о методике определения долей государств в Долге и Активах и их абсолютных величинах ;

Соглашение о механизме погашения долей Долга государств -

бывших субъектов СССР, не подписавших настоящий Договор;

Соглашение о процедуре разделения золотовалютных фондов и резервов СССР, инвестиций и недвижимости СССР за рубежом;

Устав Межгосударственного совета;

Соглашение о механизме погашения и обслуживания задолженности (обязательств) СССР в иностранной валюте, а также своевременного восполнения Страхового фонда ;

Соглашение об урегулировании отношений по погашению Долга между Сторонами, солидарно ответственными за выплату Долга, и другими Сторонами.

Глава IV. Заключительные положения

Статья 10

Положения настоящего Договора обязательны для исполнения всеми министерствами, ведомствами и организациями СССР, в ведении которых до его подписания находилось решение вопросов, связанных с предметом настоящего Договора, а также их правопреемников.

Статья 11

Стороны имеют право самостоятельно заключать договоры о внешних займах и кредитах со всеми вытекающими из этого обязательствами по их обслуживанию и погашению.

При этом ни одна из Сторон не несет ответственности по обязательствам другой Стороны.

Статья 12

Стороны договорились о том, что валютное регулирование на территориях каждой из Сторон осуществляется согласно законодательству соответствующей Стороны.

Статья 13

Стороны согласились, что разделение государственной собственности Союза ССР, которая не является предметом раздела по настоящему Договору, должно проводиться на основе норм международного права о правопреемстве государств и регулироваться соответствующим соглашением Сторон.

Статья 14

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно международному праву.

Стороны принимают на себя обязательства не предпринимать не согласованных всеми Сторонами односторонних или коллективных действий, в результате которых наступают последствия, лишающие настоящий Договор предмета, цели или другим образом нарушающие настоящий Договор.

Статья 15

Все споры между двумя или несколькими Сторонами по выполнению и толкованию настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров или консультаций на основе подачи соответствующей письменной претензии.

Если спор не был разрешен в течение 21 дня с момента заявления претензии, каждая из спорящих Сторон имеет право обратиться к международным согласительным процедурам и международным судебным органам.

Без ущерба для положений частей 1 и 2 настоящей статьи спорящие Стороны обязуются выполнять свои обязательства по обслуживанию Долга, имея в виду последующее урегулирование взаимных претензий.

Статья 16

Договор вступает в силу с момента его подписания не менее, чем двумя государствами — правопреемниками.

Действие Договора прекращается после урегулирования всех платежей и расчетов, определенных его статьями и дополнительными соглашениями и протоколами.

Статья 17 Положения настоящего Договора являются неделимыми. Оговорки к настоящему Договору не допускаются.

Настоящий Договор составлен 4 декабря 1991 года в г. Москве на русском языке в 16 аутентичных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

(Подписи)

Договор подписали Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, РСФСР, Таджикистан, Украина, СССР.

"Действующее международное право”, том 1, г.Москва, 1996 г.

 

   


Украинская Баннерная Сеть