.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Правила використання каналів мовлення

Зміст документу

Правила використання каналів мовлення. 1

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ.. 42

7. ПРАВИЛА ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОЇ ЯКОСТІ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ.. 50

 

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Рішення  Національної

                                      ради України

                                      02.06.2004  N 622

 

 

ПРАВИЛА

використання каналів мовлення

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила використання каналів мовлення (далі за текстом — Правила) розроблено відповідно до норм Закону України

"Про телебачення та радіомовлення" [1] ( 3759-12 ), Закону України

"Про   Національну   раду   України   з   питань   телебачення   і

радіомовлення"   [2]   (   538/97-ВР   ),   Закону   України  "Про

радіочастотний ресурс України" [3],  ( 1770-14  )  Закону  України

"Про  телекомунікації"  [4]  (  1280-15  ),  відповідних  постанов

Кабінету Міністрів України,  національних  стандартів  України  та

рішень   Національної   ради   України   з  питань  телебачення  і

радіомовлення (Національної ради).

Необхідність розробки цих правил викликана потребою зібрання в єдиному нормативному документі вимог щодо використання каналів мовлення, які на час розроблення правил розкидано по численних нормативних та інших документах, розроблених в різні часи, і мають різний статус.

ТРО, що отримала ліцензію, повинна розпочати роботу не пізніше одного року з часу її отримання. Якщо ТРО в зазначений термін не розпочала роботу на каналі, вона втрачає право на мовлення. Для поновлення права на мовлення ТРО зобов’язана пройти повторний процес ліцензування. Про початок мовлення ТРО в десятиденний строк повідомляє Національну раду.

1.2 Правила визначають: умови надання та порядок використання каналів мовлення, правила підготовки та проведення телевізійних та звукових передач на базі каналів мовлення, обов’язки експлуатаційно-технічного персоналу, правила оцінки технічної якості телерадіомовлення, правила обміну програмами телерадіомовлення, експлуатаційно-технічну документацію телерадіоорганізацій (ТРО).

1.3 Перелік типів каналів, що надаються мережами теле- і радіомовлення в користування ТРО, визначається оператором за умови наявності у ТРО ліцензії Національної ради з визначеною територією розповсюдження та переліком технічних засобів мовлення (параметрів), які дозволено використовувати для розповсюдження телерадіопрограм, і включає:

- канали для передачі програм телебачення (телевізійної інформації);

- канали для передачі програм радіомовлення.

1.4 ТРО можуть працювати як на власних каналах мовлення, так і на орендованих у оператора телекомунікацій. При орендуванні каналу мовлення ТРО має подати оператору письмову заяву та укласти з ним договір про співпрацю.

1.5 Оператор може здавати в оренду канали ТРО, лише маючи ліцензію Національної комісії з питань регулювання зв’язку (НКРЗ) на вид такої діяльності.

1.6 ТРО, незалежно від форм власності, отримавши ліцензію Національної ради, має право на користування каналом мовлення з використанням частотних присвоєнь та технічних засобів мовлення.

1.7 Оператор мереж теле- і радіомовлення, який надає ТРО в користування канали для забезпечення телерадіомовлення, не може відмовити у наданні наявних технічних засобів мовлення (передавачі, ретранслятори) і передачі сигналу організаціям, які мають ліцензію Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на право користування каналами мовлення.

1.8 Правила є обов’язковими для виконання всіма ТРО незалежно від форм власності, які здійснюють свою діяльність у телерадіомовленні на території України.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих Правилах, та визначення позначених ними понять:

2.1 Загальнонаціональний канал мовлення

Канал мовлення, призначений для трансляцій телерадіопрограм більш як на половину областей України.

2.2 Канал мовлення

Сукупність технічних засобів з частотними присвоєннями, призначених для трансляції теле- та радіопередач на територію, що визначається параметрами технічних засобів мовлення

2.3 Канал доставки програм

Сукупність каналоутворювальних середовищ та пристроїв доставки програм до технічних засобів розповсюдження програм (ліцензуванню в Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення не підлягає).

2.4 Ліцензія

Письмовий дозвіл Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, що дає право на створення і використання каналу мовлення та часу мовлення.

2.5 Ліцензування

Видача, переоформлення, продовження терміну дії, визнання недійсними, анулювання ліцензій, видача копій та дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

2.6 Логотип (фірмовий, торговий знак)

Постійний словесний, образотворчий або об’ємний знак, комбінований з літерами, цифрами, словами або без них, що є емблемою телерадіоорганізації, студії, агентства чи окремої особи, які представляють свої телерадіопрограми чи передачі.

2.7 Мережі ефірного теле- і радіомовлення

Сукупність технічних засобів, за допомогою яких забезпечується ефірне розповсюдження телерадіопрограм і передач.

2.8 Мовлення (телебачення і радіомовлення)

Передача на відстань звукової або зорової інформації за допомогою електромагнітних хвиль, що розповсюджуються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю телерадіоприймачів.

2.9 Надзвичайна ситуація

Порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних витрат.

2.10 Оператор телекомунікацій

Суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

2.11 Телерадіоорганізація (редакція, студія, агентство, об’єднання, асоціація, компанія, радіостанція тощо).

Юридична особа, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, яка має право виробляти та розповсюджувати телерадіопередачі та програми.

2.12 Телерадіоорганізація кабельного телебачення

Телерадіоорганізація, що у відповідності до ліцензії на користування каналами мовлення, виданої Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, здійснює власне мовлення в телемережах, або формування та ретрансляцію пакету програм в кабельних телемережах.

2.13 Технічні засоби мовлення

Сукупність радіоелектронних засобів та технічних пристроїв, за допомогою яких програми та передачі доводяться до споживачів.

3 СКОРОЧЕННЯ

------------------------------------------------------------------

|АВВ         |- апаратна відтворювання відеофонограм;            |

|------------+---------------------------------------------------|

|АМВ         |- апаратна монтажу відеофонограм;                  |

|------------+---------------------------------------------------|

|АПБ         |- апаратно-програмний блок;                        |

|------------+---------------------------------------------------|

|АСБ         |- апаратно-студійний блок;                         |

|------------+---------------------------------------------------|

|АСК         |- апаратно-студійний комплекс;                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|АТМ         |- апаратна тонування та монтажу;                   |

|------------+---------------------------------------------------|

|АЧК         |- адресно-часовий код;                             |

|------------+---------------------------------------------------|

|ВР          |- вимірювач рівня;                                 |

|------------+---------------------------------------------------|

|ВТК         |- відділ технічного контролю;                      |

|------------+---------------------------------------------------|

|ГТК         |- група технічного контролю;                       |

|------------+---------------------------------------------------|

|ДХ          |- довгохвильовий;                                  |

|------------+---------------------------------------------------|

|ЕТН         |- експлуатаційно-технічні норми;                   |

|------------+---------------------------------------------------|

|КРА         |- комутаційно-розподільна апаратна;                |

|------------+---------------------------------------------------|

|КТЧ         |- канал тональної частоти;                         |

|------------+---------------------------------------------------|

|КХ          |- короткохвильовий;                                |

|------------+---------------------------------------------------|

|МКЗМ        |- міжміські канали звукового мовлення;             |

|------------+---------------------------------------------------|

|ММА         |- міжміські мовні апаратні;                        |

|------------+---------------------------------------------------|

|МТС         |- міжміські телефонні станції;                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|НКРЗ        |- Національна комісія з питань регулювання зв'язку;|

|------------+---------------------------------------------------|

|НРКУ        |- Національна радіокомпанія України;               |

|------------+---------------------------------------------------|

|НСРТП       |- напівстаціонарний радіотранспункт;               |

|------------+---------------------------------------------------|

|НТКУ        |- Національна телевізійна компанія України;        |

|------------+---------------------------------------------------|

|НЦУ         |- Національний центр управління;                   |

|------------+---------------------------------------------------|

|ОВП         |- оперативно-виконавчий пункт;                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|ПА          |- програмна апаратна;                              |

|------------+---------------------------------------------------|

|ПЕС         |- пересувна електростанція;                        |

|------------+---------------------------------------------------|

|ПЗС         |- пересувна звукова станція;                       |

|------------+---------------------------------------------------|

|ПРС         |- пересувна радіорелейна станція;                  |

|------------+---------------------------------------------------|

|ПТС         |- пересувна телевізійна станція;                   |

|------------+---------------------------------------------------|

|РМ          |- радіомовлення;                                   |

|------------+---------------------------------------------------|

|РМА         |- радіомовні апаратні;                             |

|------------+---------------------------------------------------|

|РО          |- радіоорганізація;                                |

|------------+---------------------------------------------------|

|РРЛ         |- радіорелейна лінія;                              |

|------------+---------------------------------------------------|

|РТПС        |- радіотелевізійні передавальні станції;           |

|------------+---------------------------------------------------|

|СРТП        |- стаціонарний радіотранспункт;                    |

|------------+---------------------------------------------------|

|СТК         |- служба технічного контролю;                      |

|------------+---------------------------------------------------|

|СХ          |- середньохвильовий;                               |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТБ          |- телебачення;                                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТВ          |- телевізійна;                                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТВО         |- творчо-виробниче об'єднання;                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТЖК         |- тележурналістський комплекс;                     |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТЗ          |- технічні засоби;                                 |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТКА         |- телевізійна телекінопроекційна апаратна;         |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТРО         |- телерадіоорганізація;                            |

|------------+---------------------------------------------------|

|ТФП         |- тракт формування програм;                        |

|------------+---------------------------------------------------|

|УКХ ЧМ      |- ультракороткохвильовий частотно-модуляційний;    |

|------------+---------------------------------------------------|

|ЦА          |- центральна апаратна.                             |

------------------------------------------------------------------

 

                      4 ПОРЯДОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ

 

4.1 Порядок ліцензування визначається Законом України “Про

телебачення і радіомовлення" [1] ( 3759-12 ), Законом України "Про

Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" [2]

( 538/97-ВР  ),  Законом   України   "Про   телекомунікації"   [4]

( 1280-15    )    та    Положенням    про   порядок   ліцензування

телерадіомовлення [5] ( z0673-03 ).

 

4.2 Видачу телерадіоорганізаціям на конкурсній основі ліцензій на право користування каналом мовлення та часом мовлення здійснює Національна рада.

4.3 Національна рада є єдиним державним органом, що здійснює видачу ліцензій телерадіоорганізаціям на всі види телерадіомовлення — ефірне, кабельне, мікрохвильове, проводове (кабельне), супутникове і на ретрансляцію телерадіопрограм (передач), визначає порядок, умови, процедуру ліцензування, а також, згідно із законодавством, може залишати заяви телерадіоорганізацій без розгляду або відмовляти їм у продовженні ліцензії.

4.4 Метою ліцензування є регулювання діяльності телерадіоорганізацій відповідно до Закону України “Про телебачення

і радіомовлення" [1] ( 3759-12 ).  Ліцензія є єдиним  і  достатнім

документом,  що  надає  телерадіоорганізації  дозвіл  на  мовлення

згідно  з  умовами,  зазначеними  в   ліцензії,   дає   право   на

використання каналу мовлення та часу мовлення.

 

4.5 Разом з ліцензією на право користування каналами мовлення Національна рада надає:

- додаток 1, що містить: відомості про власника ліцензії, кількість населення, яке проживає на території розповсюдження мовлення, дату початку мовлення;

- додаток 2, що містить програмну концепцію мовлення;

- додаток 3, що містить перелік технічних засобів мовлення та територію розповсюдження телерадіопрограм;

- додаток 4, що містить періодичність, час та обсяги мовлення (сітку мовлення).

4.6 Після отримання ліцензії кожна телерадіоорганізація України заноситься до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

4.7 ТРО, які є одночасно операторами власних засобів мовлення, отримують додатково дозвіл на експлуатацію згідно з

Положенням  [5]  (   z0673-03   )   та   Законами   України   "Про

телекомунікації"  [4]  (  1280-15  )  і "Про радіочастотний ресурс

України" [3] ( 1770-14 ).

 

4.8 Забороняється надання в користування технічних засобів мовлення ТРО, які не мають ліцензії на право користування каналом мовлення (стаття 46 Закону України “Про телебачення і

радіомовлення" [1] ( 3759-12 ).

 

4.9 ТРО кабельного мовлення може транслювати телерадіопрограми власного виробництва лише на підставі ліцензії, виданої в установленому порядку Національною радою.

Для забезпечення перегляду абонентами програм та передач іноземних ТРО кабельного телебачення (оператор кабельної мережі) отримує в Національній раді ліцензію на ретрансляцію. Перелік програм, що можуть ретранслюватися, визначається рішенням Національної ради. Самовільна, без відповідного рішення Національної ради, зміна переліку програм, які ретранслюються ТРО кабельного мовлення, не допускається.

4.10 При порушенні ТРО умов ліцензії Національна рада має право вживати такі міри покарання:

- оголошувати попередження (термін для виправлення порушень — не більше одного календарного місяця);

- застосовувати штрафні санкції (норма застосовується після призначеної раніше міри покарання; розмір штрафу не може перевищувати 25 відсотків розміру грошового (ліцензійного) збору, сплаченого відповідною телерадіоорганізацією);

- тимчасово (строком до двох місяців) призупиняти дію ліцензії (застосовується після призначеної раніше міри покарання, крім випадків порушення вимог частини другої статті 2 Закону

України "Про телебачення і радіомовлення" [1] ( 3759-12 );

- анулювати ліцензію, якщо ТРО порушила вимоги статті 2

Закону  України  "Про телебачення і радіомовлення" [1] ( 3759-12 )

після винесеного їй попередження і  тимчасового  призупинення  дії

виданої їй ліцензії,  або продовжує порушувати чинне законодавство

та умови, зазначені у ліцензії;

- подавати до суду справи про позбавлення ліцензії телерадіоорганізації, якщо телерадіоорганізація після винесеного попередження та однієї із призначених мір покарання продовжує порушувати чинне законодавство та умови, зазначені у ліцензії;

- передавати справи про порушення законодавства про телебачення і радіомовлення на розгляд прокуратури, суду.

4.11 У разі трансляції програм, що містять інформацію, поширення якої заборонено законодавством про вибори, Національна рада за поданням Центральної виборчої комісії, окружної (територіальної) виборчої комісії може тимчасово (до закінчення виборчого процесу) призупинити дію ліцензії на право користуватися каналами мовлення. У разі інших порушень законодавства про вибори з боку ТРО тимчасове призупинення дії ліцензії здійснюється виключно за рішенням суду.

5 ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Повідомлення про початок роботи ТРО направляє до Національної ради.

В разі припинення мовлення через аварію чи з фінансово-економічних причин і невідновлення його протягом 3 діб ТРО повинна повідомити про це Національну раду.

ТРО зобов’язана повідомляти свою назву та інші вихідні дані (позивні, емблема тощо): при цілодобовому мовленні — не менше чотирьох разів, в інших випадках — на початку та в кінці мовлення. Для виділення власних програм чи передач ТРО використовує постійний логотип.

5.1 Підготовка та проведення передач телевізійного мовлення

5.1.1 Порядок використання технічних засобів

5.1.1.1 Обсяги завантаження технічних засобів для підготовки та проведення телевізійних передач визначаються їхніми виробничими потужностями.

5.1.1.2 Виробничі потужності розраховуються і корегуються на підставі переліку апаратних та обладнання, змінності роботи обслуговуючого персоналу, нормативів часу на підготовку, технологічні перерви, профілактику і ремонт з урахуванням можливостей безперервної роботи обладнання, які визначаються технічними умовами.

5.1.2 Планування виробництва телевізійних передач. Тижневий розклад

5.1.2.1 Підрозділ, який займається плануванням виробництва, складає, уточнює та передає технічним службам тижневий розклад не пізніше 17-ої години четверга, тижня, що передує тому, який планується (місцевими розпорядженнями можуть бути встановлені інші строки передачі тижневого розкладу).

5.1.2.2 Заявка (наряд) студії та тижневий розклад повинні містити такі відомості:

- дата;

- місце проведення;

- категорія передачі;

- найменування студії (творчо-виробниче об’єднання (ТВО), головна редакція) або її індекс;

- повна назва передачі та її шифр;

- вид роботи (відеозапис, монтаж, озвучування, репетиція;

встановлення декорацій, світла, мікрофонів, перегляд і т. ін.);

- час початку та закінчення робіт;

- хронометраж передачі;

- перелік необхідної техніки;

- за необхідності — технологічні особливості передачі та перелік додаткових технічних засобів;

- час прибуття пересувних технічних засобів до об’єкта;

- прізвища працівників студії, відповідальних за проведення робіт.

Примітка 1. За необхідності використання додаткових постановочних засобів та засобів спецосвітлювання заявки на ці засоби подаються студією відповідним підрозділам ТРО.

Примітка 2. При відтворюванні передач зі складною схемою формування звукової програми студія видає відповідним технічним підрозділам узгоджену звукорежисером заявку, в якій вказує кількість мікрофонів, їхні типи, розставлення, а також необхідне додаткове обладнання.

5.1.2.3 Тижневий розклад роботи технічних засобів має складатися з переліком необхідних технологічних перерв та часу підготовчого і завершального періоду.

Ці нормативи визначаються місцевими документами залежно від типу використовуваного обладнання та прийнятої організації робіт. Зміни тижневого розкладу можуть проводитися за заявками студій у строки, що залежать від організації роботи служб телерадіоорганізації.

5.1.3 Робоча програма телевізійного мовлення

5.1.3.1 Головним документом, згідно з яким здійснюється телевізійне мовлення, є робоча програма.

5.1.3.2 Робоча програма повинна містити такі відомості:

- найменування (номер) телевізійної програми;

- повна робоча назва передач;

- дата;

- місце формування програми;

- джерела, які використовуються у мовленні, а саме:

апаратно-програмний блок (АПБ), апаратно-студійний блок (АСБ), телевізійна телекінопроекційна апаратна (ТКА), апаратна відтворювання відеофонограм (АВВ), пересувна телевізійна станція (ПТС), радіорелейна лінія (РРЛ), лінії зв’язку і т. ін.;

- час та порядок проходження кожної телевізійної передачі;

- шифр передачі;

- хронометраж передачі;

- номери відеорулонів (касет);

- перерви між окремими частинами телевізійної програми, час видачі заставок та диктора (ведучого програми дня);

- назва резерву та його місцезнаходження;

- прізвища відповідальних випускових;

- адресно-часовий код (АЧК) початку та закінчення передачі.

5.1.3.3 Порядок складання, узгодження і роздачі робочих програм визначається для кожної мовленнєвої організації місцевими інструкціями.

5.1.3.4 Зміни робочої програми проводяться відповідальним представником Дирекції програм (відділу випуску) з документальним їх підтвердженням

5.1.4 Підготовка і проведення телевізійних передач і записів У цьому пункті наводяться основні правила, дотримання яких у процесі підготовки та проведення передач забезпечує якість і надійність роботи апаратури.

5.1.4.1 Формування і видача програм

5.1.4.1.1 Програми формуються в апаратних, схеми та склад яких визначаються можливостями телецентру (технічної структури ТРО) і структурою ефірної програми.

5.1.4.1.2 Включення до програми, що формується, сигналів зображення і звукового супроводу здійснюється згідно з розкладом дня (робочою програмою, путівкою). Зміна порядку формування робочої програми може здійснюватися тільки програмними працівниками, відповідальними за випуск програми, незалежно від виду програми (місцева чи та, що транслюється).

5.1.4.1.3 Схеми подачі телевізійної програми на телевізійні передавачі і мережі розповсюдження програм визначаються місцевими умовами і положеннями про взаємозв’язок між ТРО і організаціями, які забезпечують роздачу програм.

5.1.4.1.4 ТРО передає керівництву телевізійної передавальної станції тижневий розклад не пізніше як за 72 години до початку тижня.

5.1.4.1.5 Зміни у тижневому розкладі часу роботи програми можуть проводитися не пізніше як за 24 години до початку роботи за зміненим розкладом.

5.1.4.1.6 Кожна програма повинна мати ідентифікуюче її зображення (логотип) телерадіоорганізації, що її створила.

5.1.4.1.7 За 15 хвилин до початку передачі в ефір телекомпанія видає на телевізійну передавальну станцію та мережу роздачі програм технічну пробу:

- по каналу зображення — телевізійну випробувальну таблицю;

- по каналу звуку — сигнал генератора частотою 1000 Гц.

5.1.4.1.8 Оперативний відповідальний керівник ТРО повинен підтвердити старшому по тракту готовність передавачів та мережі до роботи не пізніше, ніж за 10 хвилин до початку програми.

5.1.4.1.9 Підготовка і прийом творчою групою технічних засобів апаратної, яка формує програму (камери, мікрофони, пульти управління, контрольне обладнання і т. ін.), повинна бути закінчена не пізніше як за 15 хвилин до початку програми.

5.1.4.1.10 В разі участі у формуванні програми зовнішніх джерел старший програмної апаратної ТРО повинен прийняти технічні проби.

5.1.4.1.11 На багатопрограмних телецентрах, які мають Центральну комутаційну апаратну, старший зміни програмної апаратної повинен здати пробу Центральної апаратної і не пізніше як за 15 хвилин до початку програми доповісти про готовність старшому по тракту.

5.1.4.1.12 Для забезпечення безперебійного телевізійного мовлення в ефір повинні передбачатися програмні та технічні резерви, обсяг, види і порядок використання котрих встановлюються місцевими інструкціями та положеннями.

5.1.4.1.13 Оперативні розпорядження випускового (програмного)

режисера з питань формування програм є обов’язковими для виконання як усіма працівниками ТРО, що займаються проведенням передачі, так і працівниками мережі її розповсюдження.

5.1.4.2 Студійні передачі та записи

5.1.4.2.1 Для підготовки технічно і творчо складних передач призначається технічний керівник (координатор), котрий за необхідності на підставі режисерського сценарію розробляє первинні вимоги, що містять:

- коротку характеристику передачі;

- докладний опис технологічного забезпечення;

- опис додаткового обладнання, що орендується чи виготовляється;

- опис світлового оформлення;

- опис декораційного оформлення.

5.1.4.2.2 Технічний керівник (координатор) формує робочу групу з представників підрозділів, яка вирішує у процесі підготовки та відтворення передачі нестандартні задачі, створює технологічну схему її проведення.

5.1.4.2.3 Технічний керівник (координатор) проводить наради за участю представників усіх служб і відділів, які беруть участь у створенні передачі: режисера, менеджера, координатора технічних засобів, представника АСБ, звукорежисера, оператора, освітлювача та інших.

5.1.4.2.4 Для складних передач розробляються індивідуальні схеми. Для передач, побудованих на основі однотипних технічних рішень, розробляються типові схеми.

5.1.4.2.5 Для складних студійних передач з використанням додаткового обладнання повинен бути передбачений час на створення нестандартної схеми. Час, потрібний на створення схеми, залежить від ступеня складності і визначається технічним керівником (координатором) спільно з представником АСБ та координатором технічних засобів.

5.1.4.2.6 Відповідальним за створення схеми є технічний керівник (координатор). Технічний керівник (координатор) передачі організовує взаємодію всіх підрозділів, які беруть участь в передачі.

5.1.4.2.7 В разі використання в передачі нестандартного обладнання: декорацій, кріпильних пристроїв, освітлювальних приладів тощо, режисерська бригада повинна одержати письмовий дозвіл пожежної охорони та інженера з техніки безпеки на їхнє використання до початку трактової репетиції, ефіру, запису з відповідною відміткою у журналі апаратної.

5.1.4.2.8 Перед початком запису, ефіру призначається трактова репетиція чи комплексна перевірка, метою якої, крім відпрацювання дій учасників, є одержання оптимальної якості зображення і звуку, відпрацювання найбільш складних режимів: світлових, електронної рирпроекції, відеоефектів.

5.1.4.2.9 Всі трактові репетиції проводяться при змонтованих декораціях та з повним встановленням в студії мікрофонів і освітлення. Всі учасники ігрових передач повинні бути у костюмах і гримі.

5.1.4.2.10 Трактовій репетиції передує встановлення світла у студії згідно з світловою партитурою. Рівень загального освітлення сцен у студії має відповідати технічним умовам на телевізійні

камери, що використовуються.

5.1.4.2.11 Відповідальність за якість зображення та звуку АСБ у рамках вихідних вимог та узгодженої схеми передачі покладається на режисера програми.

5.1.4.2.12 Відповідальний за світлове оформлення передачі є телевізійний оператор, під керівництвом якого працюють освітлювачі в студії.

5.1.4.2.13 Під час ефіру, запису передачі старший АСБ несе відповідальність за організацію роботи персоналу АСБ, який повинен забезпечувати максимально можливу якість зображення та звуку, організовує в аварійних ситуаціях спільно з режисерською бригадою і зміною АСБ перехід на резервні варіанти, обумовлені місцевими інструкціями.

5.1.4.2.14 Всі переговори у процесі підготовки і запису студійної передачі з режисером і підрозділом, який забезпечує передачу, веде старший АСБ.

5.1.4.2.15 В разі використання в передачі режисерських прийомів, що знижують технічну якість зображення або звуку, відповідальність покладається на режисера передачі. В журналі апаратної режисер повинен зробити відповідний запис.

5.1.4.3 Кінопередачі

5.1.4.3.1 Для показу по телебаченню допускаються кіноматеріали не нижче другої технічної категорії.

5.1.4.3.2 Кіноматеріали для показу по телебаченню попередньо записуються на відеокасети чи рулони у форматі відеозапису, прийнятому для мовлення в даній ТРО.

5.1.4.4 Позастудійні передачі та записи

5.1.4.4.1 В разі організації передач з нових об’єктів або за зміною умов роботи чи характеру передач на об’єктах, передачі з яких вже проводилися, здійснюється технічне обстеження об’єкта.

5.1.4.4.2 Позастудійна передача може бути відмінена через метеорологічні умови згідно з правилами техніки безпеки та технічними умовами на обладнання.

5.1.4.4.3 Обстеження проводиться творчими працівниками студії спільно з технічним персоналом за участю: режисера, звукорежисера, ведучого телеоператора, організатора ПТС та представників технічних підрозділів, які беруть участь у підготовці та проведенні даної передачі. За необхідності в обстеженні беруть участь також інженер з техніки безпеки та водій ПТС.

За результатами обстеження творчими та технічними представниками складається спільний акт, в якому підтверджується можливість проведення позастудійної передачі з даного об’єкта і обумовлюються умови щодо їх забезпечення або дається висновок про неможливість роботи на даному об’єкті.

5.1.4.4.4 Робочим документом, на підставі якого студія забезпечується необхідними технічними засобами, є наряд (заявка), що заповнюється за встановленою формою.

5.1.4.5 Запис на тележурналістський комплект (ТЖК)

5.1.4.5.1 ТЖК забезпечує роботу в автономному режимі та в спільному режимі з іншими позастудійними засобами.

5.1.4.5.2 В автономному режимі роботи ТЖК забезпечує:

- запис зображення з камери, що входить до комплекту, на відеомагнітофон моноблочної конструкції (в єдиному корпусі з камерою, або на окремий відеомагнітофон, що також входить в даний тележурналістський комплект);

- запис сигналу звукового супроводу з одного або двох мікрофонів, що входять до складу ТЖК;

- перегляд знятого матеріалу на кольоровому відеоконтрольному пристрої.

Знятий за допомогою ТЖК матеріал призначається для наступного монтажу, перегону або видачі в ефір.

В разі роботи від мережі живлення (через блок мережі) час безперервного запису визначається характером і режимом зйомки та типом апаратури і касет, задіяних у роботі.

Максимальна тривалість безперервного запису на ТЖК при живленні від акумуляторних батарей, як правило, не перевищує 20 хвилин. В автономному режимі роботи ТЖК передбачається також використання блоку дистанційного управління телекамерою, за допомогою якого забезпечується подача постійної напруги живлення, дистанційне управління параметрами відеосигналу в процесі запису, постійний контроль зображення, що записується на відеомагнітофон.

5.1.4.5.3 ТЖК може працювати спільно з іншими позастудійними засобами: ПТС, пересувною станцією службового зв’язку (ПЗС), пересувною радіорелейною станцією (ПРС).

5.1.4.5.4 Технічне обслуговування ТЖК на виїзді здійснюється:

- при роботі двоблочного комплекту — технічним персоналом;

- при роботі моноблочного комплекту

- представником техперсоналу або телеоператором.

При роботі ТЖК спільно з іншими видами позастудійного обладнання присутність технічного персоналу, що обслуговує ТЖК, обов’язкова.

5.1.4.5.5 Перед початком запису здійснюється:

- візуальний огляд комплекту та, за необхідності, його оперативне підстроювання;

- регулювання балансу білого в умовах робочого освітлення;

- за можливості пробний запис на робочому майданчику зображення тест-таблиці, загального плану та звуку з мікрофону.

5.1.4.5.6 Телеоператор, який працює з ТЖК, несе відповідальність за знятий матеріал. У процесі запису ним здійснюється безперервний контроль за якістю зображення за вмонтованим видошукачем та якістю звуку за вмонтованим гучномовцем та імпульсметру. Оператор відповідає також за своєчасну заміну акумуляторів та відеокасет.

5.1.4.5.7 Роботи з ТЖК проводяться згідно з заявкою, що подається замовником. Заявка повинна містити: шифр або назву замовника, робочу назву зйомки, адресу, де буде проводитися робота, час початку та закінчення роботи, використовуване освітлювальне обладнання, додаткове технічне обладнання, номери відеорулонів або відеокасет.

5.1.4.5.8 Обладнання ТЖК доставляється до місця зйомки автотранспортом, порядок забезпечення яким встановлюється адміністрацією мовленнєвої організації.

5.1.4.5.9 На кожному телецентрі розробляється також порядок видачі відеокасет та відеорулонів для зйомки з ТЖК, здавання відеоматеріалу після закінчення зйомки, розмагнічування відеострічки.

5.1.4.6 Оперативні інформаційні передачі

5.1.4.6.1 Особливості організації проведення оперативних інформаційних передач пов’язуються з терміновістю їхньої підготовки, проведенням та з великою інформаційною важливістю матеріалів, одержаних з різноманітних джерел.

5.1.4.6.2 Не пізніше як за 15 хвилин до початку передачі у всі технічні апаратні повинна подаватися докладна верстка передачі.

5.1.4.6.3 Оперативні зміни порядку проходження передачі повинні терміново доводитися до всіх апаратних та служб, які приймають участь у передачі.

5.1.4.6.4 При відтворенні в ефір сюжетів, записаних на різних відеорулонах, відеокасетах або кінороликах, мають передбачатися перерви між ними на перезарядку. Тривалість перерв визначається місцевою інструкцією залежно від обладнання.

5.1.4.6.5 Для зменшення тривалості перерв між сюжетами, а також скорочення кількості відеомагнітофонів, необхідних для відтворення, усі відеосюжети доцільно зводити на один рулон або касету в необхідній для відтворення послідовності.

5.1.4.7 Світлове оформлення телевізійних передач

5.1.4.7.1 Відповідальним за світлове оформлення телевізійної передачі є ведучий телевізійний оператор.

5.1.4.7.2 Телевізійний оператор, ведучий телевізійну передачу складної форми, бере участь у роботі творчої бригади, починаючи з ознайомлення зі сценарієм і спільно з режисером визначає світлове рішення всіх сцен передачі. В разі використання нестандартних рішень та ефектів телевізійний оператор залучає до розробки світлової партитури представників технічних служб.

5.1.4.7.3 Світлова партитура містить такі відомості:

- типи необхідних освітлювальних приладів та їхня кількість;

- типи приладів та обладнання для світлових ефектів;

- план розміщення обладнання спецосвітлення у студії, на майданчику;

- склад додаткового та допоміжного обладнання (тубусів, шторок, світлофільтрів, розсіювачів, тощо);

- черговість використання груп світильників.

5.1.4.7.4 Встановлення світла в студії або на позастудійному об’єкті проводиться освітлювачем під керівництвом телевізійного оператора та узгоджується зі старшим АСБ або ПТС.

5.1.4.7.5 До початку передачі, запису, після останньої трактової репетиції може проводитися остаточне корегування встановлення світла, що здійснюється освітлювачами за командами телевізійного оператора та узгодженням зі старшим АСБ або ПТС.

5.1.4.7.6 Встановлення світла перед передачами простих форм дозволяється без попередньої розробки партитури, за усними вказівками телевізійного оператора.

5.1.4.7.7 Підключення освітлювальної апаратури до місцевої електромережі на позастудійних передачах здійснюється представником електрослужби об’єкта, на якому ведеться передача або запис.

5.1.4.7.8 При живленні освітлювальної апаратури від пересувної електростанції (ПЕС) підключення та подача напруги здійснюється машиністом ПЕС.

5.1.4.7.9 При використанні приладів спецосвітлення при записах ТЖК освітлювач підпорядковується телеоператору.

5.1.4.7.10 При роботі кількох ТЖК на одному об’єкті призначається старший з освітлювачів по всіх групах.

5.1.4.7.11 При роботі ТЖК освітлювач виїжджає на зйомку разом з телеоператором.

5.1.4.7.12 При організації запису ТЖК з освітлювальними приладами, що живляться від акумуляторів, необхідно враховувати час на заміну акумуляторів або на їхню перезарядку (10 — 15 годин).

5.1.5 Особливості формування звукового ряду телевізійних програм

5.1.5.1 Звуковий ряд телевізійної (ТВ) програми є невід’ємною складовою продукції телекомпанії. Вид ТВ-продукції (ефірна програма, програма у запису на відеорулоні, відеокасеті або знята на кінострічку) визначає вимоги щодо організації технологічного процесу формування звукової програми, забезпечення художньої та технічної якості утворюваного звукового ряду. При цьому, як для тимчасового, так і тривалого фондового зберігання, а також міжнародного обміну, звуковий ряд ТВ-програми може записуватися на окремому магнітному носії синхронно з відеоінформацією.

5.1.5.2 Технічні параметри аналогового звукового сигналу ТВ-програм мають відповідати вимогам чинних стандартів.

5.1.5.3 Джерелами для формування звукових студійних та позастудійних ТВ-програм можуть бути:

- мікрофонні канали пульту звукорежисера (проводові та радіо);

- зовнішні джерела (магнітофони, транспункти, міські лінії приймання сигналу ПТС, міжнародні канали та ін.);

- канали синхронного перекладу.

5.1.5.4 Звуковий ряд ТВ-програми, як правило, створюється під відеоряд програми. Для музичних ТВ-програм у більшості випадків необхідно проводити формування відеоряду під фонограму. Відеозапис під фонограму забезпечує не лише кращу відповідність відео- та звукової інформації, але і більш високу якість звуку, тому що попередньо підготовлена музична фонограма може бути записана з більш високою якістю, ніж при запису з акустично непридатних приміщень і навіть з ТВ-студій.

5.1.5.5 Формування звукового ряду ТВ-програми згідно з творчими задумками студії здійснюється звукорежисером або особою, виконуючою його функції.

5.1.5.6 Звукорежисери або виконуючі їх функції особи зобов’язані знати експлуатаційні характеристики технологічного звукового обладнання (мікрофонів, мікшерних пультів, магнітофонів, ревербераторів тощо) для вирішення поставлених перед ними творчих завдань.

5.1.5.7 Відповідальність за художню та технічну якість звукового ряду покладається на звукорежисера.

5.1.5.8 Технічний (змінний) персонал телецентру, обслуговуючий звукове обладнання, у процесі підготовки та проведення робіт оперативно підпорядковується звукорежисеру.

5.1.5.9 Технічним керівником ТВ-передачі, запису, репетиції є старший зміни по ТВ-обладнанню, якому оперативно підпорядковується старший по обслуговуванню звукового обладнання, що входить у технічний комплекс.

5.1.5.10 На технічний персонал, обслуговуючий звукове обладнання, покладається відповідальність за якісну і своєчасну підготовку обладнання до роботи та його експлуатацію.

5.1.5.11 У разі проведення робіт звукорежисером без участі технічного персоналу (наприклад, робота з репортажним магнітофоном під час зйомок ТЖК) відповідальність за своєчасну і якісну підготовку обладнання до роботи та експлуатацію згідно з його настановою з експлуатації покладається на звукорежисера.

Примітка. Технічний персонал телецентру перевіряє обладнання на відповідність нормам ТУ, як до, так і після зйомки. Здавання та приймання обладнання проводиться з обов’язковою присутністю звукорежисера.

5.1.6 Підготовча організаційна робота для створення звукового ряду ТВ-програм

5.1.6.1 При формуванні єдиної звукової програми телебачення (ТБ) і радіомовлення (РМ) для проведення трансляції та запису призначається відповідальний звукорежисер від ТБ або РМ, який зобов’язаний проводити всі трактові репетиції даної передачі. У разі відміни передачі або запису на РМ або ТБ роботу проводить призначений звукорежисер.

5.1.6.2 За необхідності використання технічних засобів РМ на ТБ (або навпаки) заявки на них повинні подаватися замовником у відповідні координаційні служби РМ і ТБ для включення робіт необхідних технічних засобів у тижневий розклад.

5.1.6.3 Заявки на видання звукових сигналів від ТБ на РМ (та навпаки) повинні подаватися не пізніше як за добу до початку роботи.

5.1.7 Підготовчий етап створення звукового ряду ТВ-програми

5.1.7.1 До початку перших трактових репетицій ТВ-передачі або запису звукорежисер повинен підготувати розпорядок проведення роботи, черговість проходження звукових планів, тип та кількість мікрофонів, їх орієнтовне розміщення. Робота проводиться на підставі попереднього перегляду програми, ознайомлення зі сценарним планом, партитурою твору тощо.

5.1.7.2 До початку робіт по озвучуванню відеопрограми звукорежисер повинен підготувати монтажний лист озвучування на підставі раніше проведеного перегляду записаної відеопрограми та сценарного плану з озвучування.

5.1.7.3 Розміщення мікрофонів та їхня кількість визначаються спільно відеорежисером і звукорежисером. При проведенні музичних художніх передач перевага віддається вимогам звукорежисера.

5.1.7.4 Встановлення мікрофонів проводиться до початку трактових репетицій, запису та передачі з обов’язковою участю звукорежисера або мікрофонних операторів.

5.1.7.5 Все звукове обладнання повинно бути підготовлено і перевірено технічним персоналом не пізніше як за 30 хвилин до початку роботи і пред’явлено звукорежисеру.

5.1.7.6 Не пізніше як за 15 хвилин до початку роботи проводиться технічна проба здачі сигналів “джерела програми”, “споживачеві програми": сигнал генератора 1000 Гц номінальним значенням максимального рівня (100 %, 0 дБ), а також перевірка проходження реального звукового сигналу.

Примітка. При роботі у стереоваріанті здача сигналу 1000 Гц проводиться окремо по лівому та правому стереоканалах.

5.1.7.7 При проведенні складних нестандартних записів передач, технічна проба за звуком проводиться згідно з регламентом, спеціально розробленим для цієї передачі технічними (технологічними) службами телецентру.

5.1.8 Формування звукового ряду ТВ-програми у процесі запису, передачі та озвучування

5.1.8.1 У процесі запису, передачі та озвучування звукорежисер формує звуковий ряд ТВ-програми, використовуючи сукупність технологічних прийомів, що забезпечують у телеглядача необхідну якість звучання ТВ-передачі.

5.1.8.2 Для забезпечення високоякісного озвучування ТВ-програм звукорежисер зобов’язаний:

- перетворювати динаміку звучання у студії, концертному залі, театрі, на відкритому майданчику в динаміку, необхідну для оптимального сприйняття звучання в житловому приміщенні;

- підтримувати необхідний баланс між рівнем музики та мови для оптимального сприйняття мови на фоні музики у програмі;

- підтримувати номінальне значення максимального (100 %, 0 дБ) та мінімального (5 %, 25 дБ) рівнів сигналу;

- контролювати звукову програму наявними засобами слухового та візуального контролю для оцінки художньої та технічної якості ТВ-програми.

5.1.8.3 У разі виявлення в процесі роботи дефектів звуку (на рівні браку див. 7.2) звукорежисер доводить до відома старшого по звуковому обладнанню про те, що сталося, для вживання заходів щодо ліквідації несправностей.

Основні параметри звукового сигналу визначаються у додатку А

і нормовані у ГОСТ 11515 [7].

5.1.8.4 У разі розбіжностей між звукорежисером та старшим по звуковому обладнанню в оцінці та класифікації дефектів звуку для кваліфікованого визначення оцінки запрошується представник відділу технічного контролю (ВТК) або служби технічного контролю (СТК).

5.1.8.5 Під час запису передачі (в окремих випадках та на репетиціях) технічна якість програми контролюється:

а) за рівнем сигналів та помітними на слух спотвореннями постійно під час всього запису або передачі в АПБ, приймальної апаратної радіолінії ПТС, апаратних відео- та звукозапису, крім того, вибірково або при одержанні інформації про виявлення браку — в центральній апаратній (ЦА) або комутаційно-розподільній апаратній (КРА);

б) у ВТК телецентру здійснюється контроль за критеріями

оцінки браку   та  технічних  зупинок  згідно  з  ГОСТ  11515  [7]

(див. 5.1.8.3).  Контроль проводиться вибірково або при  одержанні

інформації про появлення браку,  або розбіжностей між підрозділами

телецентру відносно класифікації дефектів по звуку.

5.1.8.6 Запис звукового ряду ТБ здійснюється на відеорулоні, відеокасеті чи магнітному рулоні, касеті. Їх можна розділити на первинні і перезаписи (перезаписи первинних фонограм при монтажі та озвучуванні відеопрограм).

5.1.8.7 Звуковий ряд ТВ-програми може бути записаний на загальному магнітному носії (відеострічці) спільно з відеоінформацією або на окремому носії (магнітній стрічці) синхронно з відеоінформацією.

5.1.8.8 Запис фонограми на окремому синхронному магнітному носії забезпечує більш високоякісний звуковий ряд ТВ-програм.

Різновиди цих синхронних записів такі:

- аналоговий запис, двоканальний (стерео, моно) на вузькій магнітній стрічці;

- аналоговий запис, двоканальний з шумозаглушенням компандерного типу на вузькій магнітній стрічці;

- аналоговий запис, багатоканальний з шумозаглушенням компандерного типу на широкій магнітній стрічці;

- цифровий запис, двоканальний на вузькій магнітній стрічці;

- цифровий запис, багатоканальний на широкій магнітній стрічці.

5.1.9 Озвучування відеопрограм

5.1.9.1 Озвучування відеопрограм, записаних на відеострічці, може здійснюватися за спільною роботою АСБ і відеомагнітофонної апаратної або при встановленні відеомагнітофона в АСБ, а для складних форм озвучування — в спеціалізованих апаратних монтажу відеофонограм (АМВ) чи апаратних тонування і монтажу (АТМ).

5.1.9.2 Озвучування відеопрограм в АТМ проводиться за технологією, яка враховує склад і технологічні можливості обладнання АТМ. Технологія озвучування відеопрограм повинна описувати та визначати послідовність та зміст основних технологічних операцій, склад вихідних матеріалів, технічні та технологічні вимоги до них, склад обладнання, що використовується, і вид продукції, а також порядок організації робіт та оформлення матеріалу.

5.1.9.3 Незалежно від складу та технологічних можливостей АТМ технологія озвучування відеопрограми повинна містити такі основні етапи:

- підготовка звукорежисером монтажного листа озвучування до початку озвучування (без використання техніки АТМ);

- використання первинної фонограми відеорулону, відеокасети або фонограми на окремій магнітній стрічці (при її наявності);

- акторське (дикторське) та шумове озвучування зі студії за зображенням на відеомоніторі;

- використання музичних, шумових і мовних фонограм у процесі озвучування;

- створення (озвученої) фонограми ТВ-програми шляхом зведення та вписування у відеорулон, на відеокасету або на окрему магнітну стрічку всіх компонентів, що повинні входити до складу озвученої звукової програми.

Примітка 1. В процесі акторського (дикторського) та шумового озвучування записують декілька дублів для подальшого вибору найкращого з них.

Примітка 2. Акторське (дикторське), шумове озвучування та формування завершеної фонограми ТВ-програми проводять після закінчення трактових репетицій;

- виготовлення ефірних копій озвучених фонограм, записаних на окремій магнітній стрічці (рулоні або касеті).

5.1.10 Магнітний відеозапис та відеозабезпечення

5.1.10.1 Формати відеозапису, що використовуються при виробництві програм

5.1.10.1.1 При виробництві програм і для відтворення програм в ефір допускається використання таких форматів:

- формат C, стрічка 25,4 мм;

- формат Betacam-SP, стрічка 12,7 мм;

- інші, крім згаданих вище, що мають не гірші якісні показники.

5.1.10.1.2 Для запису інформаційних та оперативних матеріалів допускається використання форматів:

- формат Betacam-SP, стрічка 12,7 мм;

5.1.10.2 Організація робіт в апаратних відеозапису

5.1.10.2.1 Підготовка обладнання до роботи та його настроювання, а також регламент проведення технічної проби проводиться згідно з діючими на телецентрі інструкціями, керівним документом з експлуатації і ТУ на відеомагнітофони з використанням вимірювальних магнітних стрічок (тестів) і генераторів кольорових смуг, випробувальних рядків і звуку частотою 1000 Гц. У разі виявлення відхилень технічних характеристик тракту більше допустимих значень дозволяється підстроювання обладнання оперативними регуляторами, що є в наявності.

5.1.10.2.2 Запуск і зупинка відеомагнітофонів виконуються режисером дистанційно або за його командою з обов’язковим підтвердженням технічним персоналом виконання команди.

5.1.10.2.3 Основою контролю параметрів сигналів записаних відеофонограм є порівняння їх з параметрами сигналів, що записані на вимірювальній стрічці при відрегульованому відеомагнітофоні.

5.1.10.2.4 Після закінчення запису для визначення якості відеозапису необхідно зробити вибірковий перегляд протягом першої хвилини після електронного ракорду, останньої хвилини, не враховуючи кінцевої заставки, і в середині запису протягом 1 хвилини із записом переглянутих хвилин у супроводжувальній документації. Вибірковому контролю підлягають:

- рівень сигналу яскравості (відповідає імпульсу опорного білого);

- розмах немодульованої підносної;

- розмах ССП;

- форма сигналу керування, розмах монтажного імпульсу 12,5 Гц;

- рівень сигналу звукового супроводу, що оцінюється індикатором рівня;

- наявність помітних спотворень звукового сигналу.

5.1.10.2.5 Для форматів C, B параметри сигналу під час запису контролюються по “наскрізному каналу”.

За наявності у відеофонограмі сигналів випробувальних рядків вимірювання проводяться за цими сигналами. У процесі запису контроль параметрів виконується періодично.

5.1.10.2.6 Відповідальність за якість запису і відтворення відеофонограм, а також контроль технічних параметрів телевізійного і звукового сигналів на вході апаратної і на виході покладається на старшого апаратної магнітного відеозапису. Відповідальність за технічну якість зробленого електронного монтажу покладається на старшого монтажної апаратної (монтажера).

5.1.10.2.7 Якщо відеозапис зроблено окремими фрагментами (сюжетами) для наступного монтажу або у режимі “прямий монтаж”, то проглядається останній записаний модуль під час підготовки студії до запису наступного сюжету і результат огляду повідомляється в АСБ, ПТС (для формату Q).

При наявності у відеомагнітофоні наскрізного контролю під час запису перегляд записаних фрагментів не проводиться.

5.1.10.2.8 Відеорулони з виявленими дефектами відеострічки повинні замінятися, а запис дублю необхідно зробити вдруге.

5.1.10.2.9 Зниження якості, обумовлене дефектами обладнання по тракту, що виявлено під час перегляду або під час запису, відмічається у супроводжувальній документації до відеорулону (відеокасети), вказується загальний час дефекту і складається технічний акт із зазначенням причини дефекту.

5.1.10.2.10 У процесі запису всі зауваження, виявлені у вхідному відеосигналі, оперативно повідомляються в АСБ (ПТС), котра зобов’язана повторити наявність вказаних зауважень. Після завершення запису на відеорулон (відеокасету) в супроводжувальній документації вноситься узгоджена пофрагментарно оцінка якості.

5.1.10.2.11 На всіх стадіях відеозапису, за наявності зниження якості відеофонограми, у супроводжувальній документації на відеорулон повинні вказуватися:

- назви сюжетів;

- щохвилинно сюжети від початку передачі;

- хронометраж і характер браку;

- вихідні дані джерела браку;

- наявність дозволу керівництва студії на включення в передачу бракованого сюжету.

5.1.10.2.12 Відеофонограми, повністю завершені виробництвом, призначені для багаторазового використання або тиражування, зі супроводжувальною документацією передаються на зберігання у Фонд.

5.2 Підготовка та проведення передач радіомовлення

5.2.1 Організація радіомовлення і види радіомовленнєвих передач

5.2.1.1 Радіомовлення складається з двох основних етапів:

- виробництво і формування звукової інформації (програми);

- розподіл програми та доведення її до радіоприймачів слухача.

Виробництво і формування радіопрограм здійснюють телерадіоорганізації (редакції, студії, агентства, об’єднання, асоціації, компанії, тощо), зареєстровані у встановленому чинним законодавством порядку, і мають право (ліцензію) на виробництво і розповсюдження програм на території України чи за її межі.

5.2.1.2 Залежно від призначення радіомовленнєві передачі поділяються на:

- передачі, що транслюються на території України (внутрішнє радіомовлення);

- передачі, що транслюються з території України за її межі (зовнішнє радіомовлення);

- передачі для населення України або зарубіжних країн, організоване зарубіжними країнами за допомогою передавачів, розташованих на території України.

5.2.1.3 Передачі внутрішнього радіомовлення, в свою чергу, поділяються на:

- передачі загальнонаціонального радіомовлення — програми Національної радіокомпанії України (НРКУ), громадських і незалежних радіоорганізацій (РО) для розповсюдження на території України;

- передачі обласного (регіонального) радіомовлення — програми державних телерадіокомпаній областей України, Автономної Республіки Крим, міст Севастополь та Київ, а також програми громадських і незалежних ТРО на територію області або регіону;

- передачі місцевого радіомовлення — програми державних та недержавних телерадіокомпаній місцевого значення на територію міста чи села (частина цих передач складається з передач загальнонаціонального та обласного (регіонального) радіомовлення.

5.2.1.4 Діяльність зі створення та розповсюдження програм внутрішнього радіомовлення визначається законодавчими і нормативними актами України.

Діяльність з розповсюдження передач зовнішнього радіомовлення регламентується законодавчими та нормативними документами України, статтями та положеннями Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU).

5.2.1.5 Організація передач для населення України зарубіжними країнами за допомогою радіомовленнєвих передавачів, розташованих в Україні, здійснюється на підставі міжнародних угод.

5.2.1.6 Доведення радіомовленнєвої програми до слухачів здійснюється за допомогою комплексу технічних засобів, які утворюють тракти первинного та вторинного розподілу.

5.2.1.7 Сформовані програми загальнодержавного і обласного (регіонального) радіомовлення подаються до тракту первинного розподілу.

5.2.1.8 Програми місцевого радіомовлення із студій або апаратних подаються по з’єднувальних лініях (кабельних або радіорелейних) на радіомовленнєву станцію.

5.2.1.9 Тракт первинного розподілу призначається для передавання телерадіокомпанією сформованих програм на радіомовленнєву передавальну станцію або мережі станцій. Цей тракт складається з КРА, широкосмугових міжміських та місцевих каналів радіомовлення, що, в свою чергу, можуть організовуватись кабельними, оптоволоконними, радіорелейними та супутниковими лініями зв’язку.

5.2.1.10 Тракт вторинного розподілу призначається для безпосереднього доведення до слухачів програм радіомовлення. Він містить розподілену по країні мережу радіомовленнєвих станцій діапазонів довгих, середніх, коротких, ультра- та надзвичайно коротких хвиль.

Сформовані радіокомпаніями програми каналами радіомовлення подаються до мережі радіомовленнєвих станцій та проводового мовлення.

5.2.1.11 Експлуатація міжміських каналів радіомовленнєвого розподілу та з’єднувальних ліній (кабельних, радіорелейних, оптоволоконних і супутникових) здійснюється спеціалізованими організаціями за наявності ліцензії і виконанні правил експлуатації технічних засобів.

5.2.1.12 Загальне керування передавальними технічними засобами керування трактами первинного розподілу програм на території України здійснює Національний центр управління (НЦУ) Державного комітету зв’язку та інформатизації України.

5.2.1.13 Оперативне керування трактами первинного розподілу програм здійснює цілодобова диспетчерська служба НЦУ. Диспетчер здійснює керування широкосмуговими міжміськими та місцевими каналами радіомовлення.

5.2.1.14 Оперативне керування передавальними технічними засобами загальнодержавного, обласного (регіонального) та місцевого радіомовлення здійснюють відомчі служби оперативного управління або відповідальні особи радіопідприємств.

5.2.1.15 Радіомовленнєва станція (у тому числі станція супутникового зв’язку) зобов’язана мати зв’язок з оперативним виконавчим пунктом (ОВП) радіопідприємства, який, в свою чергу — з відомчою службою оперативного управління або з відповідальною особою радіопідприємства.

5.2.1.16 Взаємовідношення на тракті радіомовлення між підприємствами — власниками технічних засобів визначаються законодавством України, інструкціями НЦУ та укладеними угодами.

5.2.2 Підготовка і проведення трансляцій та звукозапису

5.2.2.1 Порядок підготовки

5.2.2.1.1 Робота технічних засобів звукозапису (студії, апаратної запису, апаратної монтажу) виконується згідно з місячними, уточненими тижневими і добовими графіками завантаження технічних засобів. При складанні тижневого і добового графіків має враховуватися час для оформлення готової продукції.

5.2.2.1.2 Для складання тижневого графіка завантаження засобів звукозапису програмно-редакційні працівники повинні подати замовлення, в якому необхідно зазначити:

- назву редакції;

- вид роботи (запис, монтаж і т. п.);

- прізвище редактора (режисера), що відповідає за роботу;

- дату, час початку і закінчення роботи;

- вид запису (фондовий, оперативний);

- дата, час виходу в ефір, хронометраж фонограми.

5.2.2.1.3 Оперативні зміни в тижневий графік завантаження технічних засобів звукозапису можуть проводитися за погодженням з керівництвом технічних служб не пізніше 15 год. 00 хв. напередодні дня, план якого змінюється.

Для виконання робіт, пов’язаних зі змінами тижневого графіка завантаження технічних засобів, відповідна редакція подає технічній службі одноразове замовлення.

5.2.2.1.4 На підставі замовлень, що надійшли, технічна служба складає розклад роботи технічних засобів на наступну добу. Розклад передається в експлуатаційні підрозділи не пізніше 16 год. 00 хв. напередодні, узгодивши до цього часу з редакційними підрозділами строки виконання робіт.

5.2.2.1.5 Для окремих творчих підрозділів технічні засоби закріплюються на постійно. При цьому в розкладі зазначається тільки початок і закінчення робіт на кожну добу, а черговість виконання робіт визначається творчим підрозділом.

5.2.2.1.6 Щоб зробити звукозапис, редакція подає наряд-замовлення за прийнятою формою. Факт виконання роботи засвідчується в наряді-замовленні підписами звукорежисера (режисера) чи редактора і представника технічного підрозділу.

5.2.2.1.7 Час надання технічних засобів має бути узгоджений редакційними і технічними службами, виходячи з затверджених нормативів на виконання різноманітних видів робіт.

5.2.2.1.8 Проведення трансляційних передач і позастудійних записів зі стаціонарних (СРТП), напівстаціонарних (НСРТП) транспунктів, а також із місць подій чи об’єктів, що не мають підготовлених приміщень і з’єднувальних ліній, здійснюється згідно з графіком завантаження технічних засобів телерадіоорганізації, складеним на підставі нарядів-замовлень редакцій і робочого розкладу передач.

При використанні у трансляційних передачах пересувних звукових станцій (ПЗС) робота їх з відкритих майданчиків допускається за температурою та метеорологічних умов, що відповідають технічним умовам того обладнання, використовуваного під час позастудійних передач і звукозаписів.

5.2.2.1.9 Проведення трансляційних передач або звукозаписів із об’єктів, що не мають підготовлених приміщень, обладнання і постійних з’єднувальних ліній, здійснюється тільки після попереднього спільного обстеження об’єкта представниками телерадіоорганізації (технічного підрозділу) і відповідної редакції.

Для здійснення обстеження на редакцію покладається оформлення перепустки для осіб, які братимуть участь в обстеженні, погодження їхньої участі з керівництвом і технічними службами об’єкта проведення трансляційної передачі або звукозапису. Результат обстеження має підтвердити: можливість проведення трансляційної передачі;

виділення приміщення для встановлення обладнання; визначення місця підключення до електромережі об’єкта і місця встановлення ПЗС (якщо робота буде проводитися з її участю); погодження траси прокладання силового і мікрофонних кабелів; визначення місця підключення до з’єднувальних ліній; визначення тривалості часу, потрібного для розгортання техніки і підготовки її до роботи. За результатами обстеження редакція подає наряд-замовлення на виконання трансляційної передачі або звукозапису.

5.2.2.1.10 При складанні розкладу завантаження технічних засобів необхідно враховувати річні графіки планово-профілактичних робіт СРТП, НСРТП, ПЗС.

5.2.2.1.11 Для технічного налагодження трансляційних передач (звукозаписів) на технічну службу телерадіоорганізації покладається замовлення міських, міжміських каналів зв’язку та з’єднувальних ліній на замовлення редакцій:

- для монофонічних передач:

1) прямий основний трансляційний канал;

2) прямий резервний трансляційний канал;

3) зворотний канал для подачі до пункту трансляцій програмних вказівок і зворотних сигналів низької частоти при прямих трансляціях;

4) канал дво- чи чотирипровідного технічного (технологічного)

зв’язку;

5) канал дво- чи чотирипровідного програмного зв’язку (тільки за замовленням дирекції програм і за наявності технічної можливості);

- для стереофонічних передач:

1) прямий трансляційний канал А;

2) прямий трансляційний канал Б;

3) сумарний трансляційний канал С (лише за окремим замовленням);

4) зворотний канал для подачі до пункту трансляції програмних вказівок і зворотних сигналів низької частоти при прямих трансляціях;

5) канал дво- чи чотирипровідного програмного зв’язку (тільки за замовленням дирекції програм і при наявності технічної можливості);

- для роботи коментатора:

1) чотирипровідний трансляційний канал;

2) дво- або чотирипровідний канал технічного (технологічного)

зв’язку лише за крайньої необхідності і при наявності технічної можливості.

5.2.2.1.12 При проведенні трансляційних радіопередач (звукозапису) спільно з телебаченням за необхідності має бути організований канал зв’язку між технічним персоналом, що проводить радіотрансляцію, і персоналом телебачення.

5.2.2.1.13 Не допускається використання однієї лінії для організації технічного зв’язку між декількома апаратними, що забезпечують трансляцію.

5.2.2.1.14 Проведення художніх передач та звукозаписів з передачею звукового сигналу з’єднувальними лініями, організованими по міських телефонних мережах, параметри якості яких не відповідають вимогам, не допускається.

5.2.3 Проведення оперативних студійних записів

5.2.3.1 Технічні засоби АСБ оперативних записів і апаратних монтажу та зведення програм мають бути підготовлені до роботи не пізніше як за 15 хв. до початку роботи за розкладом.

5.2.3.2 Монтаж мовленнєвих оперативних фонограм виконується лише за наявності відредагованих і затверджених до запису машинописних текстів. Монтаж безтекстових фонограм (коли немає їхнього розшифрування) здійснюється лише у присутності редактора.

5.2.3.3 Технічна служба має право не приймати до монтажу репортажні звукозаписи з обсягом, що перевищує більше за п’ять разів обсяг корисного звучання. У таких випадках редактор повинен самостійно виконати попередній (чернетковий) монтаж. У виняткових випадках матеріал, що перевищує обсяг чорнового матеріалу може бути прийнятий до монтажу лише з дозволу керівництва редакції з зауваженнями редакторові (кореспонденту).

5.2.3.4 При записі на магнітну стрічку суспільно-політичних, художніх і оперативних передач постійного хронометражу запис виконується, як правило, на один рулон з використанням “безкровного монтажу”. При цьому рулон магнітної стрічки повинен бути розрахований на відповідний хронометраж.

5.2.3.5 При запису оперативних передач на магнітну стрічку на кожні 100 м стрічки повинно бути не більше одного склеювання, а всі відрізки стрічки мають бути одного типу.

5.2.3.6 Допускається запис оперативних передач на лазерних компакт-дисках.

5.2.3.7 Радіофонічна робота під час проведення студійних оперативних звукозаписів проводиться відповідно до п. 5.2.7.

5.2.4 Проведення художніх студійних записів

5.2.4.1 Робота технічних засобів звукозапису організовується згідно з місячними і уточненими тижневими розкладами завантаження технічних засобів, розробленими на підставі попередньо отриманих нарядів-замовлень.

5.2.4.2 Технічні засоби АСБ художніх записів і апаратних монтажу мають бути підготовлені до роботи не пізніше як за 30 хв. до початку роботи за розкладом.

5.2.4.3 Між окремими записами в АСБ художніх записів необхідно передбачити перерву тривалістю від 1,0 год. до 1,5 год. для перестановки мікрофонів і технологічного регулювання.

5.2.4.4 При проведенні студійних художніх звукозаписів звукорежисер повинен прибути в апаратну не пізніше як за 1 годину до початку запису і ознайомити технічний персонал, що бере участь в запису, з планом його проведення. При складних записах технічний персонал отримує вказівку від звукорежисера, де і як повинні бути розміщені мікрофони, скільки і яких типів їх знадобиться, яке додаткове обладнання буде використовуватися.

5.2.4.5 В разі неявки до початку звукозапису виконавців, звукорежисерів, режисерів, редакторів керівник технічної служби може виключити з розкладу цей звукозапис після 30 хв. від часу його початку згідно з тижневим розкладом. У разі неготовності до запису виконавців, звукорежисерів, режисерів запис може бути припинений керівництвом телерадіоорганізації за клопотанням керівника технічної служби. Про зняття чи припинення звукозапису повідомляється у відповідну редакцію.

5.2.4.6 Для забезпечення високої якості звукозаписів великих форм (опери, симфонії, хорові твори і т. п.) необхідно відбирати магнітну стрічку з однієї партії. При музично-художніх записах магнітна стрічка може мати, як виняток, одну склейку на рулон у 1000 м.

5.2.4.7 Технологія проведення звукозапису залежить від типу носія звукозапису, що використовується в даному випадку, і повинна відповідати технічним умовам і правилам експлуатації технологічного обладнання звукозапису, що при цьому використовується.

5.2.4.8 Технічні параметри технологічного обладнання звукозапису повинні задовольняти всім вимогам стосовно оцінки якісних показників тракту формування програм радіомовлення.

5.2.4.9 Рівень прослуховування звукозаписів в студійних апаратних, апаратних звукозапису та в монтажних апаратних повинен забезпечувати чутливість для визначення якості самих низьких рівнів фонограм, але не повинен перевищувати 94 дБ вище порогу чутливості.

5.2.4.10 Найбільша допустима кількість виконавців в АСБ художніх записів визначається санітарними нормами на ці приміщення.

5.2.4.11 В АСБ художніх записів на видному місці повинен висіти паспорт студії, в якому крім іншого зазначено:

- об’єм студії;

- частотна залежність часу реверберації;

- максимально допустима кількість одночасно присутніх осіб.

5.2.5 Технічне випробування каналів та порядок проведення трансляцій

5.2.5.1 Під час підготування трансляційних передач і звукозапису звукорежисер і редактор, відповідальний за передачу, повинні з’явитися на місце трансляції (звукозапису) не пізніше як за 2 години до її початку, щоб ознайомити технічний персонал з програмою трансляції (звукозапису), її особливостями і часом початку та закінчення.

Диктор, коментатор, інші програмно-редакційні працівники приходять на місце трансляції (звукозапису) не пізніше як за 1 годину до її початку.

Коли має проводитися трансляційна передача або звукозапис із місць подій або об’єктів, що не мають підготовлених приміщень і з’єднувальних ліній, редакційні працівники повинні бути на місці трансляції (звукозапису) не пізніше як за 2 години до початку роботи.

Якщо намічено трансляційну передачу з концертної студії, диктор (коментатор, ведучий) повинен з’явитися до студії не пізніше як за 30 хвилин до початку передачі.

Щоб доповнити трансляційну передачу магнітною фонограмою, диктор (коментатор, ведучий) повинен разом з оператором спочатку звірити мікрофонний матеріал дикторської папки з замовленням на відтворення.

5.2.5.2 Всі технічні засоби, що використовуються на місці трансляції (звукозапису), мають бути підготовлені, увімкнені й перевірені на працездатність не пізніше як за 1,5 години до початку роботи і за 15 хвилин до початку роботи передаються програмно-редакційним працівникам.

5.2.5.3 Перед трансляцією під час технічного випробування канали, з’єднувальні лінії перевіряються за параметрами:

- номінальне значення рівня сигналу на частоті 1000 Гц;

- амплітудно-частотна характеристика на крайніх частотах смуги пропускання;

- оцінка рівня шумів на слух і за вимірювальними приладами;

- різниця підсилення каналів А і Б;

- синфазність сигналів у каналах А і Б при стереопередачі;

- правильність розташування каналів А і Б стереопари;

- номінальне значення рівня сигналу зворотного каналу;

- проходження сигналів виклику і розбірливість мовлення у каналах технічного і програмного зв’язку.

5.2.5.4 За необхідності під час підготовки може бути проведено вимірювання якісних показників з’єднувальних ліній на відповідність їх з технічними нормами.

5.2.5.5 Якщо при підготуванні виявлено, що з’єднувальні лінії не відповідають технічним нормам, подія музично-художнього жанру має записатися на місці за допомогою ПЗС.

5.2.5.6 На всіх ділянках тракту сформована звукова програма має подаватися до споживача одночасно каналами А і Б при стереотрансляціях і основним і резервним каналами при монотрансляціях. Перехід на резерв здійснюється в радіомовленнєвій апаратній.

5.2.5.7 Технічне випробування по з’єднувальних лініях має починатись за 1 годину до початку передачі і закінчуватись за 15 хвилин до початку передачі на ділянці від СРТП, НСРТП, місця подій, об’єкта трансляції (звукозапису) до радіомовленнєвої апаратної.

За наявності технічної можливості, після закінчення технічного випробування слід подавати сигнали ідентифікації прямого основного і резервного та зворотного каналів.

5.2.5.8 Підготовка та перевірка міжміських каналів трансляційних передач здійснюється у такому порядку:

а) сформована звукова програма трансляційної передачі передається з місця трансляції через ЦА технічних служб ТРО на міжміські мовленнєві апаратні (ММА), міжміські телефонні станції (МТС). В окремих випадках допускається передача програми безпосередньо на ММА (МТС);

б) за 30 хв. до здавання міжміського каналу технічним службам ТРО проводяться підготовка і перевірка каналів на відповідність чинним нормам на параметри якості. Перші 15 хв. перевірка здійснюється на ділянках:

- джерело видавання програми (ЦА, місце події) — ММА (МТС);

- МТС — МТС;

- ММА (МТС) — ЦА ТРО.

В наступні 15 хв. перевірка здійснюється на ділянці: джерело видавання програми (ЦА, місце події) — ММА (МТС) кінцева.

Після перевірки технічний персонал ММА (МТС) надає замовлені канали для трансляційних передач технічному персоналу ЦА ТРО, чиї працівники проводять технічне випробування на ділянці: джерело видавання програм (ЦА, місце події) — ЦА ТРО;

в) із зазначеного у замовленні часу надання каналів технічним службам ТРО для посилання випробувальних сигналів або своїх переговорів замовленими каналами техперсоналу Державного комітету зв’язку та інформатизації України дозволяється тільки за погодженням із технічним персоналом ТРО за умови виявлення пошкоджень до початку передачі;

г) якщо до моменту надання замовлених для трансляції каналів технічним службам ТРО не буде надано канал тональної частоти (КТЧ) для технічного зв’язку, то при нормальній роботі каналів подавання програм технічні служби Держкомзв’язку та інформатизації України, за наявності у них каналів службового зв’язку в цьому напрямку, беруть на себе всі службові переговори з пунктом, звідки має проводитися трансляція, до відновлення нормальної дії замовленого технічного зв’язку.

Якщо у технічних служб Держкомзв’язку та інформатизації України немає каналів службового зв’язку у цьому напрямку, питання про проведення трансляції або непроведення вирішується технічними і програмними службами спільно;

д) якщо під час технічного випробування виявлено недоброякісну роботу міжміського каналу, то працівники трансляційної ЦА повідомляють про це у відповідну службу Держкомзв’язку та інформатизації України (МТС, ММА), а канал передається на контроль службі технічного контролю. Коли вжиті заходи не дали позитивного результату, то не пізніше як за 5 хвилин до початку передачі (а на передачі типу “перекличка" — за 15 хв.) служба технічного контролю або працівники, які виконують її функції, вирішують питання про подальші дії разом зі службами Держкомзв’язку та інформатизації України;

е) у разі відмови від використання каналів для трансляційних передач ТРО повідомляє про це відповідні служби Держкомзв’язку та інформатизації України не пізніше як за 12 год. до початку передачі.

5.2.5.9 Проведення трансляції здійснюється у такому порядку:

а) не пізніше як за 5 хв. (на передачах типу “перекличка" — за 15 хв.) до початку трансляції подача сигналів ідентифікації припиняється;

б) працівники приймальної апаратної до початку передачі подають по технічному зв’язку розпорядження про початок трансляції словами “Станція у Вас";

в) працівники передавальної апаратної після закінчення технічного випробування знаходяться на зв’язку, очікуючи розпорядження про початок трансляції.

Працівники передавальної апаратної, одержавши розпорядження про початок трансляції, відповідають “Станцію прийнято” і починають роботу згідно з попередньою домовленістю;

г) після закінчення трансляції працівники передавальної апаратної повідомляють працівників приймальної апаратної про закінчення передачі словами: “Передачу закінчено” (попередньо повідомляючи останні слова кореспондента). Працівники приймальної апаратної відповідають “Закінчили” і повідомляють про це трансляційну ЦА;

д) про всі технічні неполадки в точках здійснення передачі працівники передавальної апаратної негайно повідомляють працівників приймальної апаратної;

е) трансляційні передачі та всі службові переговори під час налагодження та проведення трансляції для документування рекомендується записувати в передавальній апаратній;

ж) у разі проведення трансляційних передач і звукозапису з інших міст передавальна апаратна міста, з якого ведеться передача, і приймальна апаратна керуються відповідними пунктами цього розділу з урахуванням місцевих умов.

5.2.6 Підготовка і проведення радіомовлення

5.2.6.1 Підготовка мікрофонних матеріалів

Усі матеріали, що містить передача, мають бути надруковані через два інтервали. Скорочення і рідко вживані назви, у тому числі абревіатури, в тексті розшифровуються. На рідко вживаних, маловідомих словах ставляться наголоси. Не допускається перенос закінчень слів на наступний рядок і закінчень речень — на наступну сторінку. На кожній сторінці матеріалу, призначеного для читання дикторами (коментаторами, ведучими), слід робити не більше трьох чітких правок від руки.

Якщо передача містить фонограми, необхідно у мікрофонному тексті для диктора (коментатора, ведучого), а також у копії мікрофонного матеріалу для оператора чітко зазначити, після яких слів диктора (коментатора, ведучого) включається фонограма і після яких слів, записаних на носії, диктор (коментатор, ведучий) продовжує читати зі студії.

Підготовлені до ефіру матеріали затверджують (візують мікрофонні папки) директори творчо-виробничих об’єднань чи їхні заступники, а також головні редактори та завідуючі редакціями.

Інформаційні програми і випуски новин візує головний редактор редакції інформації чи завідуючі редакціями новин дня.

Редактор, який готує матеріал до ефіру, підписує кожну сторінку тексту. Крім того, редактор чи завідуючий відділом кожне внесене в мікрофонний текст виправлення візує на полях відповідної сторінки. Редактор відповідає за точність фактичних даних і цитат, які містить передача.

5.2.6.2 Оформлення мікрофонних папок

Повністю оформлена мікрофонна папка здається у відділ випуску Дирекції програм і випуску. На титульній сторінці мікрофонної папки ставляться підписи (чітко) осіб, що відповідають за передачу, — головного редактора чи його заступника (завідуючого редакцією), завідуючого відповідним відділом чи його заступника, редактора і режисера. На титульній сторінці цієї папки зазначаються також інші дані про повну готовність передачі до видачі в ефір.

На другій сторінці мікрофонної папки зазначається порядок


Украинская Баннерная Сеть
 

 

Каталог сайтов Всего.RU Каталог сайтов :: Развлекательный портал iTotal.RU Каталог сайтов OpenLinks.RU Каталог сайтов Bi0