.

 

 FilesFor.com - Ðåôåðàòû, êóðñîâûå, äèïëîìíûå + çàêîíîäàòåëüñòâî ÓÊÐÀÈÍÛ

qvdgs qdfsgdfhd

Óêðàèíñêàÿ Áàííåðíàÿ Ñåòü

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß

 N 34 â³ä 06.02.96

   ì.Êè¿â

 

 vd960206 vn34

                                                  Çàòâåðäæåíà

                                              íàêàçîì ̳í³ñòåðñòâà

                                              ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè

                                              â³ä 06.02.96 ð. N 34

ªÄÈÍÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÐŪÑÒРϲÄÏÐȪÌÑÒ ÒÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Îáë³êîâà êàðòêà

——— ———²äåíòèô³êàö³éíèé êîä —— ——— —————— Îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâà ôîðìà ————————

——— —————————————————————————— ——— ——————————————————————————————————————————— ——— ————————————————— Íàéìåíóâàííÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ —————————————————————————

|——— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ——— ————————————————— Íàéìåíóâàííÿ ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ ——————————————————————————

| 4 |                                                                          |

|——— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 —————————————————————— ̳ñöåçíàõîäæåííÿ:——————————————————————————————————————

| ——— ———— Ïîøòîâèé ³íäåêñ ——  ——— —————— Îáëàñòü ———————————— Ðàéîí ————————— |

|| 5 |                        | 6 |                    |                      ||

||——— ———————————————————————— ——— ———————————————————————————————————————————||

||̳ñòî (ñåëî), ðàéîí ì³ñòà|                                                  ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| ——— ————— Âóëèöÿ  ——————————  Áóäèíîê —————————— Êîðïóñ ———————— Êâàðòèðà —— |

|| 7 |                   |                   |                 |              ||

| ——— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 —————————— ——— —————————————————————————————————————————————— ——— ————————————

|Òåëåôîíè: | 8 |              |                 |Òåëåôàêñ     | 9 |            |

|——————————|———|—————————————————————————————————————————————— ——— ————————————|

|Êåð³âíèê  |10 |                                                               |

 —————————— ——— ———————————————————————————————————————————————————————————————

 ——— ——Ôîðìà âëàñíîñò³—— ——— ——————————————————— Îðãàí óïðàâë³ííÿ——————————————

|11 |                   |12 |                                                  |

|——— ——————————————————— ——— ————————————————————————————————————————— ——— ————|

|Îçíàêà îñîáè: þðèäè÷íà - 1, áåç ïðàâà þðèäè÷íî¿ îñîáè - 2            |13 |    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|

|ʳëüê³ñòü â³äîêðåìëåíèõ ï³äðîçä³ë³â (ô³ë³é, ïðåäñòàâíèöòâ, â³ää³ëåíü,|14 |    |

|òîùî, ïåðåë³ê ÿêèõ íàâîäèòüñÿ â äîäàòêó)                             |   |    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|———|————|

|Ôîðìà ô³íàíñóâàííÿ: áþäæåò - 1, ãîñïðîçðàõóíîê - 2, çà ðàõóíîê       |15 |    |

|÷ëåíñüêèõ âíåñê³â - 3, çì³øàíà - 9                                   |   |    |

|————————————————————————————— ——— ——————————————————————————————————— ——— ————|

|Ñòàòóòíèé ôîíä - âñüîãî      |16 |                                            |

 ————————————————————————————— ——— ————————————————————————————————————————————

Âèäè åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà îçíàêà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿

                       ä³ÿëüíîñò³ [1 - òàê]

 

 ——— ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|17 |                              |    |                                 |    |

|——— ——————————————————————————————|————|—————————————————————————————————|————|

|                                  |    |                                 |    |

|——————————————————————————————————|————|—————————————————————————————————|————|

|                                  |    |                                 |    |

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                Ãîëîâíà îðãàí³çàö³ÿ (ï³äïðèºìñòâî)

 

 ——— ————Êðà¿íà—————— ——— ——²äåíòèô³êàö³éíèé êî䗗—— ——— ——̳ñöåçíàõîäæåííÿ————

|18 |                |19 |                          |20 |                      |

|——— ————————————————|———|—————————————————————————— ——— ——————————————————————|

|Íàéìåíóâàííÿ        |21 |                                                     |

 ———————————————————— ——— —————————————————————————————————————————————————————

 ——— ———— Íàéìåíóâàííÿ îðãàíó, ÿêèé ïðîâ³â ðåºñòðàö³þ (ïåðåðåºñòðàö³þ)—————————

|22 |                                                                          |

|——— —— ——— —————————————————————————————————————————————————————— ——— ————————|

|Äàòà  |23 |     |Íîìåð ð³øåííÿ (ïîñòàíîâè, ðîçïîðÿäæåííÿ, íàêàçó)|24 |        |

 —————— ——— —————————————————————————————————————————————————————— ——— ————————

                      Çàñíîâíèêè, ³íâåñòîðè:

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Êðà¿íà |²äåíòèô³êà-|Íàéìåíóâàííÿ àáî ïð³çâèùå, |̳ñöåçíàõîäæåííÿ|Òåëåôîí|Âíåñîê äî |Ãðîøîâà|

|        |ö³éíèé êîä |³ì'ÿ òà ïî-áàòüêîâ³ çàñíî- |                |       |ñòàòóòíîãî|îäèíèöÿ|

|        |           |âíèêà, ³íâåñòîðà           |                |       |ôîíäó     |       |

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|25 |    |26 |       |27 |                       |28 |            |29 |   |30 |      |31 |   |

|——— ————|——— ———————|——— ———————————————————————|——— ————————————|——— ———|——— ——————|——— ———|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

|————————|———————————|———————————————————————————|————————————————|———————|——————————|———————|

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 Êàðòêó çàïîâíèâ

            ____ _________ ____________________  _______ _________

            äàòà  ïîñàäà   ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè  òåëåôîí   ï³äïèñ

 

 Ïåðåâ³ðèâ  _____________________ ________________

            ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè     ï³äïèñ

 

Äîäàòîê äî îáë³êîâî¿ êàðòè ªÄÈÍÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÐŪÑÒРϲÄÏÐȪÌÑÒ ÒÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²É ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²íôîðìàö³ÿ ïðî â³äîêðåìëåí³ ï³äðîçä³ëè

             (ô³ë³¿, ïðåäñòàâíèöòâà, â³ää³ëåííÿ òîùî)

²äåíòèô³êàö³éíèé êîä òà íàéìåíóâàííÿ ãîëîâíî¿

           îðãàí³çàö³¿ (ï³äïðèºìñòâà)  ———————————————

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————

| N |Íàéìåíóâàííÿ â³äîêðåìëåíîãî |̳ñöåçíàõîäæåííÿ,| ²äåíòèô³êà- |

|ï/ï|ï³äðîçä³ëó (ô³ë³¿, ïðåäñòàâ-|   òåëåôîí       | ö³éíèé êîä  |

|   |íèöòâà, â³ää³ëåííÿ òîùî)    |                 |             |

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

|———|————————————————————————————|—————————————————|—————————————|

 ————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Äîäàòîê çàïîâíèâ ____ ______ ____________________ _______ äàòà ïîñàäà ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè òåëåôîí

 Ïåðåâ³ðèâ _____________________ ________________

           ïð³çâèùå òà ³í³ö³àëè     ï³äïèñ

 

 Íàäðóêîâàíî: "²íôîðìàö³éíèé áþëåòåíü ̳í³ñòåðñòâà ñòàòèñòèêè

              Óêðà¿íè" N 5-6, 1996 ð.

 

 


Óêðàèíñêàÿ Áàííåðíàÿ Ñåòü