.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть

Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності

Зміст документу

Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності 1

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 2

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.. 2

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА.. 3

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.. 4

5. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ.. 4

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ.. 5

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ. 5

2. Цей додаток є невід’ємною частиною контракту від. 7

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

N 27-18/449-10 від 01.03.93 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

                                      31 березня 1993 р.

 vd930301  vn27-18/449-10             за N 17

 

                    Типова форма контракту

              з керівником підприємства, що є у

                 загальнодержавній власності

 

 

 Місто                                         " "----------199 р.

 

 

 -----------------------------------------------------------------

  (Міністерство, інший підвідомчий Кабінету Міністрів України

   орган державної виконавчої влади)

 

 іменований далі Орган управління майном, в особі керівника,

 -----------------------------------------------------------------

  з одного боку, та громадянин

                                     ----------------------------,

                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

 -----------------------------------------------------------------

 іменований далі Керівник, з другого боку, уклали цей

 

 контракт про таке:

 ------------------------------------- наймається (призначається)

 (прізвище, ім'я, по батькові)

 на посаду--------------------------------------------------------

                 (повна назва посади та підприємства)

 на строк з ---------------------------до-------------------------

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і зберігання закріпленого за підприємством державного майна, а Орган управління майном зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Керівника, сплачувати йому грошову винагороду та надавати соціально-побутові блага.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та підприємством, які з боку останнього реалізуються Органом управління майном.

Терміном “сторони” в цьому контракті позначаються Орган управління майном та Керівник.

1.3. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства при реалізації повноважень, функцій, обов’язків, передбачених статутом підприємства, актами законодавства стосовно підприємства, іншими обов’язковими для цього документами.

1.4. Керівник діє на підставі єдиноначальності.

1.5. Керівник підзвітний Органу управління майном в межах, встановлених чинним законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених статутом підприємства та цим контрактом.

2.2. Керівник підприємства зобов’язується забезпечити виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку згідно з додатком до контракту, з яких обов’язковими є рентабельність виробництва та співвідношення (коефіцієнти) між темпами приросту фонду споживання і продуктивністю праці.

2.3. Керівник щорічно подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати, передбачені контрактом.

2.4. Орган управління майном має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив недбалість, невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків в управлінні підприємством та розпорядженням його майном.

2.5. Орган управління майном:

- інформує про галузеву науково-технічну політику;

- інформує про державні потреби в продукції підприємства;

- надає інформацію на запит Керівника;

- звільняє Керівника по закінченню контракту, достроково за вимогою Керівника, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

- організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.

2.6. Керівник має право:

- діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; видавати доручення; відкривати рахунок в банках; користуватися правом розпорядження коштами підприємства, накладати на працівників стягнення у відповідності з законодавством; в межах своєї компетенції видавати нормативні документи, накази, розпорядження та давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства; вирішувати інші питання, віднесені статутом підприємства та Органом управління майном і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.7. Орган управління майном делегує Керівнику такі свої повноваження:

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Орган управління майном може делегувати Керівнику й інші свої повноваження. Передача повноважень у цьому випадку здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до цього контракту.

2.8. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншиминормативними актами, якщо з вказаних актів, статуту підприємства та вищестоящої організації, умов цього контракту не випливає інше.

2.9. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

2.10 При укладанні трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими тарифними угодами і фінансовими можливостями підприємства.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику виплачується за рахунок коштів підприємства:

-заробітна плата (оклад) в розмірі --------карбованців.

-частина чистого прибутку підприємства в розмірі ----------

-одноразові виплати за виконання окремих завдань за додатковою угодою до контракту.

Умови підвищення або зниження обумовленого розміру оплати праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи:

-при ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------на

       (вказати підстави і розмір зниження)

------------------------------------------------------------ -при ------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------на

       (вказати підстави і розмір підвищення)

------------------------------------------------------------ Частина прибутку виплачується Керівнику щомісячно, не пізніше 10 днів з моменту визначення розміру прибутку.

При затримці визначення місячного прибутку чи визначення прибутку за більший період відсотки від прибутку сплачуються авансом в розмірі 75 відсотків від рахункового (очікуваного) прибутку.

Після визначення прибутку за місяць, інший період, суми, що сплачуються Керівнику, уточнюються, а за підсумками роботи підприємства за рік (після визначення річного прибутку) — робиться перерахунок.

3.2. Керівник самостійно визначає свій трудовий розпорядок.

3.3. Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю

-------------календарних днів зі збереженням щомісячної заробітної

плати та передбачених цим контрактом додаткових виплат.

Керівник на свій розсуд визначає час та порядок використання відпустки (час початку та завершення, одноразово чи частинами і т. п.), попередньо погодивши з Органом управління майном.

3.4.---------------------------------------------------------

                  (вказати при необхідності інші умови)

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

4.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством.

4.3.---------------------------------------------------------

            (вказати, при необхідності, інші умови, передбачені

             положенням про порядок укладання контракту)

 

5. ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. Зміни та доповнення до цього контракту приймаються шляхом підписання додаткових угод.

5.2. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку дії контракту в умовах, передбачених в п.5.3. цього контракту;

г) з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених п.5.4. цього контракту;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

5.3. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачені штрафи, постраждало добре ім’я підприємства та вищестоящої організації і т. п.);

в) з інших, передбачених законодавством підстав.

----------------------------------------------------------------- (вказати, при необхідності, інші підстави припинення контракту: недосягнення якихось показників діяльності підприємства, окремих великих завдань і т. п.).

5.4. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до поганих економічних результатів діяльності підприємства;

б) у випадку хвороби чи інвалідності, що перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства причин встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

5.6. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий чи інший строк.

5.7. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається в трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

6.1. Цей контракт діє з “ “------------199 р.

до “ “---------- 199 р.

6.2. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин, роблячи при цьому винятки, коли:

-сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів в суді;

-про умови контракту інформуються відповідні працівники підприємства та інші особи в зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т. п.). Сторони вживають заходів з дотримання конфіденційності умов контракту цими працівниками та особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства.

6.3. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за угодою сторін у письмовій формі.

6.4. Контракт набирає чинності з часу його підписання сторонами.

6.5. Особливі умови:----------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

7.1. Відомості про підприємство:

Повна назва-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Адреса------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- Розрахунковий рахунок N----------в -------------------------- -----------------------------------------------------------------

7.2. Відомості про Орган управління майном (вищестоящу організацію):

Повна назва-------------------------------------------------- Адреса------------------------------------------------------- Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника Органу

управління майном-------------------------------------------------

Службовий телефон керівника Органу управління

майном------------------------------------------------------------

7.3. Відомості про Керівника:

Домашня адреса----------------------------------------------- Домашній телефон--------------------------------------------- Службовий телефон-------------------------------------------- Паспорт-серія ------------------N --------------------------- виданий “---” ---------------199 -------р.

------------------------------------------------------------

         (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг -------------------------------------------------------------

            (вказати відомості про кількість дітей,

------------------------------------------------------------

                       утриманців та ін.)

7.4. Цей контракт укладений в двох примірниках, які зберігаються у кожній із сторін і мають однакову юридичну силу.

7.5.---------------------------------------------------------

           (вказати, при необхідності, інші відомості, наприклад,

------------------------------------------------------------

            перелік додатків до контракту, якщо вони існують).

Від органу управління майном Керівник

--------------------------- -------------------------- посада, прізвище, ім’я, по батькові підпис, прізвище,

                                          ім'я, по батькові

-----------------------------

             (підпис)

М. П. “---” ---------199 р. “ “-------------199

"Погоджено"

  ----------------------------------------------------------------

           (орган, посада, прізвище, підпис, дата)

 

Додаток

                           до Типової форми контракту з керівником

                           підприємства, що є у загальнодержавній

                           власності

 

                            ПОКАЗНИКИ

ефективності використання державного майна і прибутку

      (встановлюються органом управління майном на підставі

переліку показників, затверджених постановою

      Кабінету   Міністрів   України   від  19.03.93  N 203

                           ( 203-93-п )

1. -------------------------------------, який призначається

        (прізвище, ім'я, по батькові)

-----------------------------------------------------------,

        (посада, найменування підприємства)

зобов’язується організувати роботу підприємства з метою досягнення таких результатів:

1.1. Основними показниками ефективності використання державного майна і використання прибутку визначаються

 -----------------------------------------------------------------

                              | 199  р.  | Період, обумовлений   |

                              | (звіт)   | у контракті

                              |          |-----------------------|

                              |          | 199  р.      ! 199 р. |

------------------------------------------------------------------

1. Темпи зростання рентабель-

ності виробництва, відсот-

ків за роками

2. Співвідношення (коефіцієн-

ти) між темпами приросту

фонду споживання і продук-

тивності праці

3.

4.

5.

1.2. Додаткові умови (визначають вимоги щодо технічного переозброєння, реконструкції, введення нових потужностей та ін.

 ----------------------------------------------------------------|

         Зміст умови                       ! строки виконання    |

 ----------------------------------------------------------------|

2. Цей додаток є невід’ємною частиною контракту від

         "    " ------------199 р. N ---

3. Підписи сторін

3.1. Орган управління майном 3.2. Керівник

-------------------------------- ----------------------

       (посада, прізвище, ім'я,            (посада, прізвище,

        по батькові)                        ім'я, по батькові)

-------------------------- -----------------------

            (підпис)                             (підпис)

М. п. “ “ --------------199 р. “ “ ----------199 р.

 

 


Украинская Баннерная Сеть