.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ

qvdgs qdfsgdfhd

Украинская Баннерная Сеть

Зміни та доповнення до Типової форми контракту з головою правління ВАТ

Зміст документу

Зміни та доповнення до Типової форми контракту з головою правління ВАТ. 1

1. Загальні відомості 3

2. Фінансово-господарська діяльність ВАТ. 3

3. Соціальна діяльність ВАТ. 4

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

 N 1066 від 15.06.2001                Зареєстровано в Міністерстві

                                      юстиції України

                                      12 липня 2001 р.

                                      за N 589/5780

                                            Затверджено

                                            Наказ Фонду державного

                                            майна України

                                            15.06.2001 N 1066

                                            ( z0588-01 )

 

                       Зміни та доповнення

до Типової форми контракту з головою правління ВАТ

1. Викласти назву Типової форми контракту в такій редакції:

"Типова форма контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства”.

2. У преамбулі Типової форми контракту слова “на строк з

"___" ________ 200__ року до "___" ___________ 200__ року включно"

замінити словами "на строк з "__" __________ 200__ року до  перших

загальних зборів акціонерів чи до "__" _______ 200__ року включно,

за рішенням загальних зборів ВАТ від "__" _______ 200_ року N __".

3. Абзац перший пункту 2.2.4 Типової форми контракту викласти в такій редакції:

"2.2.4. Керівник щокварталу, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним, подає спостережній раді ВАТ та Вищому органу товариства звіти про результати роботи за звітний період (додатки 1 та 2 до цього контракту)”.

4. Пункт 2.2.5 Типової форми контракту викласти в такій редакції:

"2.2.5. Керівник забезпечує подання до Фонду державного майна України щоквартальної та річної фінансової і статистичної звітності для проведення фінансово-економічного аналізу діяльності товариства в установлені терміни:

- щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом:

1. Форма N 1 “Баланс";

2. Форма N 2 “Звіт про фінансові результати";

3. Форма 1-Б “Звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість";

4. Форма 1-ПВ “Звіт з праці";

5. Форма 1-ПВ “Звіт про стан заборгованості із виплати заробітної плати";

6. Форма 1-П “Звіт підприємства про продукцію";

- щорічно, до 25 лютого, додатково до вищезазначеного переліку документів:

1. Форма N 3 “Звіт про рух грошових коштів";

2. Форма N 4 “Звіт про власний капітал";

3. Форма N 5 “Примітки до фінансової звітності”.

5. Пункт 2.2.6 Типової форми контракту викласти в такій редакції:

"2.2.6. Керівник подає на погодження до Фонду державного майна України проект фінансового плану на наступний рік не пізніше ніж за один місяць до кінця звітного року.

Фінансовий план складається відповідно до Положення про порядок складання річного фінансового плану державних підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 25.12.2000 N 277 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2001 за N 15/5206 “.

6. Абзац другий пункту 2.2.9 Типової форми контракту викласти в такій редакції:

"не виконує умов контракту, своїх обов’язків з ефективного управління товариством і ефективного розпорядження його майном, а також державним майном, що не ввійшло до статутного фонду”.

7. У пункті 2.2.17 Типової форми контракту слова “всебічно сприяти уповноваженій особі щодо здійснення функцій з управління” замінити словами “усебічно сприяти уповноваженій особі і представнику держави щодо здійснення функцій з управління”.

8. Пункт 7.1 Типової форми контракту викласти в такій редакції:

     "7.1. Цей контракт  діє  з  "___" ___________  200__ року  до

(згідно з преамбулою цього контракту)".

9. Пункт 1.1 додатка 1 до Типової форми контракту викласти в такій редакції:

"1.1. Основними показниками ефективності використання майна товариства та прибутку визначаються:

-------------------------------------------------------------------

|     ПОКАЗНИКИ            |Попередній|Поточний|Плановий|Наступні |

|                          |рік       |рік     |рік     |планові  |

|                          |          |        |        |роки     |

|                          |          |        |        |---------|

|                          |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|1. Фінансовий результат   |          |        |        |  |   |  |

|від звичайної діяльності  |          |        |        |  |   |  |

|до оподаткування, тис.    |          |        |        |  |   |  |

|грн.                      |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|2.  Чистий прибуток,  тис.|          |        |        |  |   |  |

|грн.                      |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|3. Чистий дохід від       |          |        |        |  |   |  |

|реалізації продукції, тис.|          |        |        |  |   |  |

|грн.                      |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|4. Рівень зносу основних  |          |        |        |  |   |  |

|виробничих фондів, %      |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|5. Структура обігових     |          |        |        |  |   |  |

|коштів, тис. грн., у тому |          |        |        |  |   |  |

|числі:                    |          |        |        |  |   |  |

|  готова продукція        |          |        |        |  |   |  |

|  товарно-матеріальні     |          |        |        |  |   |  |

|цінності                  |          |        |        |  |   |  |

|  незавершене виробництво |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|6. Рентабельність         |          |        |        |  |   |  |

|виробництва товарної      |          |        |        |  |   |  |

|продукції, %              |          |        |        |  |   |  |

|--------------------------+----------+--------+--------+--+---+--|

|7. Використання виробничих|          |        |        |  |   |  |

|потужностей з випуску     |          |        |        |  |   |  |

|основних видів продукції  |          |        |        |  |   |  |

|(% за окремими видами     |          |        |        |  |   |  |

|продукції)                |          |        |        |  |   |  |

-------------------------------------------------------------------

10. Додаток 2 до Типової форми контракту викласти в такій редакції:

                                               "Додаток 2

                                           до Типової форми

                                           контракту з головою

                                           правління відкритого

                                           акціонерного товариства

                               ЗВІТ

                       голови правління ВАТ

    "________________________________________________________"

1. Загальні відомості

1.1. Голова правління

__________________________________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Контракт від “___” ______________________ N ____________

1.3. Термін дії контракту з “__” ________ до “__” ___________

1.4. Звітний період _________________________________________

2. Фінансово-господарська діяльність ВАТ

2.1. Розмір чистого прибутку за звітний період, що залишається у розпорядженні ВАТ, тис. грн.

__________________________________________________________________

2.2. Рентабельність випуску продукції за звітний період відповідно до попереднього, %

__________________________________________________________________

2.3. Вартість основних фондів, тис. грн. ____________________

2.4. Фондоозброєність, тис. грн. ____________________________

2.5. Освоєно випуск нової продукції _________________________

2.6. Кількість працівників, чол. ____________________________

2.7. Середньомісячна заробітна плата товариства за звітний

період, грн. ___________________

2.8. Стан структури балансу товариства:

-----------------------------------------------------------------

|            Позиція балансу              | тис. грн.  |  %     |

|-----------------------------------------+------------+--------|

|1.  Основні засоби та інші  позаоборотні |            |        |

|активи                                   |            |        |

|2. Запаси та затрати                     |            |        |

|3.  Грошові  кошти, розрахунки  та  інші |            |        |

|активи                                   |            |        |

|-----------------------------------------+------------+--------|

|1. Джерела власних та прирівняних до них |            |        |

|коштів                                   |            |        |

|2. Довгострокові  кредити  та   позикові |            |        |

|пасиви, розрахунки та інші пасиви        |            |        |

|-----------------------------------------+------------+--------|

|Підсумок балансу                         |            |        |

-----------------------------------------------------------------

2.9. Кредиторська заборгованість, тис. грн. _________________

у т. ч. комерційним банкам, тис. грн. ____________________________

до бюджету, тис. грн. ____________________________________________

2.10. Дебіторська заборгованість, тис. грн. _________________

2.11. Наявність цільового бюджетного фінансування, шляхи його

використання _____________________________________________________

2.12. Участь в інших товариствах (наявність часток, паїв)

__________________________________________________________________

2.13. Додаткові відомості ___________________________________

3. Соціальна діяльність ВАТ

3.1. Надання працівникам соціальних пільг, тис. грн. ________

3.2. Витрати на утримання об’єктів соціально-побутового

призначення, тис. грн. ___________________________________________

у тому числі за рахунок прибутку ВАТ, тис. грн. __________________

_____________

Примітка.

До звітних матеріалів додаються:

пояснювальна записка щодо виконання показників додатка 1 до контракту;

протокол засідання спостережної ради товариства, яким затверджено звіт голови правління товариства за відповідний період;

план роботи правління на наступний квартал;

довідка про погашення боргів товариства;

довідка про виконання умов колективної угоди;

кошторис витрат, спрямованих на соціальну сферу та пільги для працівників.

 

 Голова правління ВАТ                            _________________

                                                   (підпис, дата)

                                                        М.п."

 

 Начальник Головного управління

 з питань державної корпоративної

 власності                                         Й.Войцеховський

 

 


Украинская Баннерная Сеть