.

 

 FilesFor.com - Рефераты, курсовые, дипломные + законодательство УКРАИНЫ


Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть

Украинская Баннерная Сеть
Loading

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо касаційного провадження

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., NN 40-42, ст. 492) такі зміни:

1. Частину дев’яту статті 6 доповнити реченням такого змісту:

"Особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень і ухвал”.

2. У частині третій статті 73 слова “може бути вчинено ту дію або подано” замінити словами “належить вчинити ту дію або подати”.

3. У частині першій статті 296 друге речення виключити.

4. Частину четверту статті 297 після слів “технічними засобами” доповнити словами “або з нерозглянутими письмовими зауваженнями щодо повноти чи неправильності протоколу судового засідання”.

5. Частину першу статті 324 викласти у такій редакції:

"1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали суду першої інстанції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 частини першої статті 293 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі”.

6. У статті 325:

у частині другій слова “судом” та “але не більш як у межах одного року з дня виникнення права на касаційне оскарження” виключити, а слово “суд” замінити словом “суддя";

у частині третій слова “судом касаційної інстанції” виключити;

у частині четвертій слова “вирішується ухвалою суду касаційної інстанції” замінити словами “вирішується суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала”.

7. У статті 326:

у частині четвертій слова “якщо в справі немає підтвердження такого повноваження” виключити;

частину п’яту доповнити словами “а також копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої та апеляційної інстанцій”.

8. Частину першу статті 327 викласти у такій редакції:

"1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу”.

9. Статтю 328 викласти у такій редакції:

"Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду.

2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

4. Неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

5. Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції”.

10. Частину четверту статті 329 виключити.

11. Частину третю статті 330 доповнити реченням такого змісту: “Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд постановляє ухвалу”.

12. Частину першу статті 345 викласти у такій редакції:

"1. В ухвалі суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце її постановлення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;

6) узагальнені доводи касаційної скарги;

7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;

8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження”.

13. Частину першу статті 346 викласти у такій редакції:

"1. У рішенні суду касаційної інстанції зазначаються:

1) час і місце його ухвалення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове;

8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;

9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався;

10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження”.

14. Статтю 347 викласти у такій редакції:

"Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про

                  прийняте рішення (ухвалу)

 

1. Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі”.

15. У частині другій статті 348 слова “відповідно до статті 345” замінити словами “відповідно до статей 345 і 346”.

16. У статті 349 слово “проголошення” замінити словом “оголошення”.

17. У частині першій статті 352 слово “семи” замінити словом “десяти”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

 м. Київ, 16 березня 2006 року

          N 3570-IV

 

 

 

   


Украинская Баннерная Сеть